EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Prípadová štúdia Logportál

Img_20210731_01

Krátka charakteristika


Od začiatku šlo o ekonomický nonsens, nebolo reálne aby samospráva vo vlastnej réžii prevádzkovala špedičný portál pre cezhraničnú dopravu čase, keď trh obsluhujú veľké systémy združujúce tisíce zákazníkov a prepravcov. Z celkového rozpočtu samospráva hradila 5%. Spoluúčasť bola odsúhlasená v návrhu rozpočtu na rok 2011 kde sa po prvýkrát objavila zmienka o projekte. Poslanci nevedeli o čo ide a ani to nezisťovali. Prijímateľ - novozámocká samospráva - tento projekt neinicioval ani nepotreboval, ani ho nevedel na nič použiť. Budúci dodávateľ prezentoval projekt skôr, než formálne prebehlo výberové konanie.
Projekt po celý čas svojho fungovania neposkytol žiadnu službu ami nevygeneroval žiadny úžitok.

Img_20210731_02

Publicita


Názov projektu Logportál - bez akéhokoľvek vysvetlenia - sa prvýkrát objavili v návrhu rozpočtu na webstránke mesta 8. januára 2011. Poslanci rozpočet schválili bez toho, aby sa ktokoľvek z nich spýtal na projekt na financovanie ktorého schvaľovali spoluúčasť.

19. januára 2011 sme si cez infožiadosť zisťovali na MsÚ projekty, na ktoré sa mesto snaží získať Eurofondy. 3. februára sme dostali odpoveď z MsÚ: LOGPORTÁL- mesto Nové Zámky ako vedúci partner v spolupráci s cezhraničným partnerom, obcou Tát získalo nenávratný finančný príspevok na projekt z názvom Logportál. Cieľom projektu je vývoj logistického portálu určeného pre dopravcov s malou nosnosťou na krátke vzdialenosti v pohraničnom pásme.

4. apríla sa v regionálnom denníku ojavila reportáž o prezentácii k chystanému projektu uskutočnenom 30. marca 2011

Img_20210731_03

Zverejnenie popisu projektu na mestskom webe


Mestský úrad v Nových Zámkoch v decembri 2015 zverejnil na svojom portáli popis projektu. Tri roky po ukončení projektu sa záujemcovia mohli dozvedieť o čom projekt bol, resp.bude (text bol písaný v budúcom čase)

Projekt "Logistický portál pre malých a stredných podnikateľov". Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Doba trvania projektu: 01.10.2010 – 31.01.2012. Ukončený projekt.

Zámerom celého projektu je pomerne jednoduchým spôsobom – systémom LOGPORTALU umožniť prepravcom efektívne využiť čas, finančné prostriedky a pohonné hmoty a tým uspokojiť viac klientov s požiadavkami na dopravu tovaru za nižšie ceny. Zákazníci s požiadavkami na dopravu získajú možnosť prístupu k cenove výhodnejším prepravným službám. Benefitom pre všetkých obyvateľov dotknutých regiónov je príspevok k nižšiemu zaťaženiu životného prostredia.

Projekt je koncipovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika (ďalej len SR) / Maďarská republika (ďalej len MR), pričom vedúcim partnerom je mesto Nové Zámky a ako projektový cezhraničný partner vystupuje na maďarskej strane obec Tát. Pri koncipovaní projektu sa vychádzalo z celkovej situácie v uvedenom regióne, ktorá indikuje relatívne vysokú mieru nezamestnanosti, nízky stupeň cezhraničnej spolupráce v oblasti prepravy, nedostatok informácií o možnostiach vzájomného využitia prepravcov z oboch susedských krajín, nekoherentnosť jednotlivých prepravcov a z toho vychádzajúca nesúrodosť cenových relácií za poskytované prepravné služby.

V súčasnosti podnikatelia nemajú rýchly a nesprostredkovaný prístup k informáciám o potrebe, resp. možnostiach na prepravu tovaru. Táto skutočnosť znižuje optimálne využitie prepravných kapacít a zásadným spôsobom brzdí aj rozvoj služieb v oblasti prepravy tovaru. Zadávatelia prepravy nemajú možnosť operatívne podľa svojich potrieb sprístupniť svoje požiadavky na prepravu bez možnosti využitia zasielateľských sprostredkovateľov. Pritom požiadavky na prepravu nízkotonážneho tovaru sú veľmi dynamické, a to ako z pohľadu požadovaných lehôt, tak aj množstva tovaru a v neposlednom rade aj samotnej realizácie prepravy. Praktické skúsenosti poukazujú na skutočnosť, že až 60% nízko tonážnych prepráv je realizovaných bez spätného vyťaženia dopravných prostriedkov, čo má samozrejme za následok zvýšené náklady a predĺženie doby realizácie samotnej prepravy. Tento problém narastá, resp. stáva sa vypuklejším hlavne v súvislosti s výstavbou a prevádzkou priemyselných parkov, lokalizovaných hlavne v pohraničnej oblasti s MR a taktiež celkovým zintenzívnením hospodárskej spolupráce.

Projekt má riešiť nasledovné problémy:

Podpora organizácie a plánovania prepravy orientovanej na cezhraničnú oblasť MR a SR, so zameraním na cezhraničné hospodárske centrá
Prostredníctvom portálu pre logistiku nízko tonážnej dopravy optimálne využitie prepravných kapacít
Rýchly prístup k informáciám o ponuke na prepravu tovaru medzi MR a SR
Optimalizácia a zníženie počtu prázdnych (bez tovaru) prepravných prostriedkov
Aktivizácia a koordinácia živnostníkov zaoberajúcich sa automobilovou prepravou na oboch stranách hraníc
Využitie cezhraničného hospodárskeho a ekonomického rozvoja a spolupráce prostredníctvom zlepšenia dostupnosti integrovaného využitia informačných technológií a komunikačnej infraštruktúry.
Efektívne zadávanie požiadaviek na prepravu tovaru s využitím on-line komunikačnej infraštruktúry, umožňujúcej realizovať dynamické zmeny v atribútoch samotnej prepravy tovaru.
Cieľom projektu je čo najefektívnejšie spojiť ponuku a dopyt v oblasti prepravy tovaru, t.j. podpora organizácie a plánovania prepravy orientovanej na cezhraničnú oblasť MR a SR. Tento cieľ bezprostredne reflektuje atribúty podpory plánovania cezhraničnej prepravy tovaru na centrá podnikania. Jeho dôležitosť je zvýraznená postavením priemyselných parkov v pohraničí s výrazným cezhraničným pôsobením na MR.

Projekt financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja http://www.husk-cbc.eu/sk/
Obsah tejto stránky nezodpovedá oficiálnemu stanovisku EU.
Kontakt pre Slovenskú republiku: Ing. Vladimír Vrzák Tel.: +421/35/6402 594 E-mail: vladimir.vrzak@novezamky.sk
Kontakt pre Maďarsko: Parragi György Tel.: +36/33/514-512 E-mail: parragi@tat.hu

Img_20210731_04

Nemožnosť verejnej kontroly


Od počiatku sme sa snažili cez infožiadosti zistiť o projekte čo najviac. Odpovede boli vyhýbavé "proces verejnej súťaže ešte nie je ukončený", alebo odmietavé "povinná osoba informáciami nedisponuje". Komunikovali s nami profesionáli a smerovali to do stratena. Projekt sa ani raz nedostal na rokovanie messtkého zastupiteľstva. Porovnaním priebehu projektu s dátumami plnení na iných projektoch to na záver vyznelo tak, že projekt Logportál mohol byť vlastne úplatok pre ministra S., ktorého syn robil v dodávateľskej firme M. za to, že minister schválil pre P. dva iné eurofondové projekty, z ktorých zasa zrejme P. dostal provízie. Nakúpené technológie boli nepotrebnou kulisou k tejto transakcii a webstránku za 0.5 mil Eur po 7-mych rokoch mesto v najväčšej tichosti vypli bez toho, aby priniesla akýkoľvek úžitok.

QR_20210731_05