EUROFONDY, DOTÁCIE SR

IT monitorovací systém (ITMS)


Informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO, zabezpečuje evidenciu údajov o všetkých operačných programoch programovacieho obdobia, žiadostiach o NFP, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou pomoci EÚ. Pre aktuálne programovacie obdobie je prístupný na adrese www.itms2014.sk.

ITMS zabezpečuje aj komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj žiadateľmi a prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF, systémom RIS a IS Štátnej pokladnice.

Evidenciu čerpania prostriedkov si každý štát robí sám a práve táto evidencia by mala byť platormou pre verejnú kontrolu čerpania eurofondov. V praxi tomu tak nie je. Evidencia je v každom programovacom cykle znova naprogramovaná tak, aby z nej vonkajśí pozorovateľ nikdy nedostal jasný obraz o prebiehajúcom procese. Tieto evidencie budované lokálne systémy v každej krajine sú tiež eurofondovými projektmi rovnakého programovacieho obdobia, ktoré majú sledovať. Priebžne sa vyvíjajú a z definície zaostávajú za procesom, ktorý by mali evidovať. Riadiace orgány si vedú vlastné pomocné evidencie, do centrálnej evidencie vkladajú často neúplné alebo chybné údaje. Aj samotný evidenčný projekt je ukážkovým príkladom fraudu.

Img_20210724_02
Obrazovka pre prehľadávanie projektov v ITMS. Zoznam o 11.220 projektoch je rozdelený na 1.123 stránok

Img_20210724_03
Prelistovanie zoznamu 11.220 projektov si vyžiada 1.123 kliknutí. Detail projektu si otvoríme rozkliknutím každého projektu a potom je potrebných ešte 12 kliknuti na zobrazenie podrobných informácií. Až potom sa dozvieme, že hoci ide o ukončený projekt, nie sú zadaní žiadni dodávatelia. Detailné informácie tohoto typu pre všetky projekty by sa mali dať získať stiahnutím jediného excelovského súboru, systém ITMS ich však vie poskytnúť tiež - cez 1.123+11.220+11.220x12 = 146.983 kliknutí.

Img_20210724_04

Open Data k ITMS2014+


V r. 2015 bolo ohlásené sprevádzkovanie rozhrania otvorených dát k ITMS+, čo sa prezentovalo ako významný príspevok k transparentnosti údajov o eurofondoch. "Otvorené dáta" vyvolali pozitívne ohlasy, hoci význam majú výlučne pre IT firmy, ktoré by chceli budovať vlastné IS. Princíp otvorených dát je v tom, že webová stránka poskytuje rovnaký obsah aj vo formáte nesformátovaných dát vhodných na strojové čítanie. Z hľadiska verejnej kontroly samozrejme neuľahčujú prístup k dátam, ale presne naopak - sú svojráznou CoverUp story.

Img_20210724_08

IS účtovníctva fondov (ISUF)


Účtovný systém eurofondov pre zamestnancov certifikačného orgánu a platobných jednotiek pre účtovanie platieb týkajúcich sa projektov bol vyvinutý v roku 2004 na báze SAP R/3. Zabezpečuje vedenie účtovníctva certifikačného orgánu a platobnej jednotky zriadených v systéme ako vnútorné organizačné jednotky na príslušných ministerstvách. CO a PJ účtujú všetky účtovné operácie v súvislosti s poskytovaním prostriedkov EÚ a prostriedkov spolufinancovania zo štátneho rozpočtu prijímateľovi a vrátením prostriedkov od prijímateľa.
ISUP je prístupný pre
- platobné jednotky
- sprostredkovateľské orgány pod platobným orgánom
- implementačné agentúry
- certifikačný orgán
V súčasnosti obsahuje dáta za EŠIF 2014 – 2020, 2007 – 2014, EAGGF, EFF, finančného mechanizmu EHP a Nórskeho kráľovstva, Schengenského prechodného fondu, Prechodného fondu, Fondu Solidarity, finančnej obálky, vlastných zdrojov, predvstupových fondov a vnútornej politiky, finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), platieb/dotácií vyplácaných na základe vnútroštátnych predpisov financovaných zo štátneho rozpočtu. ISUP nemá verejné rozhranie.Platby za IS z Eurofondov v období 2008-2013 v celkovej výške 6.095.375 Eur:Img_20210724_10

System for Fund Management in the EC (SFC)


SFC2007/2014/2021 je elektronický systém Európskej komisie prístupný na adrese ec.europa.eu/sfc/, ktorý umožňuje komunikáciu a výmenu dát a dokumentov medzi členskými štátmi a EK. Vstupy sa realizujú buď automatickým rozhraním z monitorovacieho systému ITMS, alebo ručne cez portál SFC.
Integrácia ITMS s SFC zahŕňa:
- import alokácie pomoci EÚ podľa cieľov, import rozhodnutí EK o OP, rozpis kategorizácie fondov EÚ, neštrukturovaných dát (Rozhodnutia EK)
- export progr. dokumentu, štruktúry OP, prioritných osí, veľkých projektov, odhadu očakávaných výdavkov, žiadosti o platbu na EK, vyhlásenia o čiastočnom ukončení programu, opisu riadiacich a kontrolných systémov, výročných a záverečnej správy o vykonávaní OP, záverečnej platby, vyrovnanie podľa pravidla n+2, (n+3), neštrukturovaných dát.
SFC nemá verejné rozhranie

Img_20210724_11

Centrálny register - Informačný systém pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP)


Centrálny register štátnej a minimálnej („de minimis“) pomoci je je informačný systém prevádzkovaný Protimonopolným úradom SR a prístupným na adrese semp.kti2dc.sk. Slúži na sledovanie kumulovanej minimálnej pomoci z hľadiska neprekročenia prahu notifikácie EK. Systém má verejné rozhranie a ponúka zostavy na stiahnutie. Pri prijímateloch pomoci je uvedená výška pomoci za posledné 3 roky, meno poskytovateľa ale nie právny titul jeho získania.

Img_20210724_12

Financial Transparency System (FTS)


FTS je databáza príjemcov priamych platieb z rozpočtu EÚ prostredníctvom Európskej komisie a Európskeho rozvojového fondu (European development Fund). Systém je prevádzkovaný na adrese ec.europa.eu/budget/financial-transparency-system a eviduje platby nad 15 tis. Eur.


Img_20210724_13

Open Data Platform for ESI Funds (Socrata)


Interaktívna platforma na adrese cohesiondata.ec.europa.eupre reportovanie a vizualizáciu dát o financovaní EŠIF zo strany EÚ v období 2014-2020 s čiastočným sprístupnením vybraných dát za obdobie 2007-2013. Dáta sú získavané zo systému SFC a denne sa aktualizujú. Podkladové dáta pre vizualizácie je možné exportovať do xls/csv.

Od roku 2017 Úrad pre publikácie EÚ organizuje EU Datathlon na podporu využívania otvorených dát EÚ. Adresa portálu je op.europa.eu/en/web/eudatathon

Img_20210724_14

European Union Open Data Portal (EU ODP)


Platforma prístupná na adrese data.europa.euposkytujúca prístup k dátam publikovaným inštitúciami a inými organizáciami EÚ. Dáta sú prístupné cez UI, alebo cez REST API rozhranie.


Img_20210724_15

Modul dotačných schém


Modul dotačných schém (MDS) na adrese data.gov.sk/dotaciemala byť webová aplikácia sprístupnená na portáli slovensko.sk, ktorá mala poskytovať informácie o všetkých programoch, výzvach, žiadostiach a projektoch v rozsahu ITMS využívajúcich štrukturálne fondy, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a ďalšie dotačné rezortné schémy využívané v podmienkach Slovenskej republiky na jednom mieste.
Mala umožňovať občanom, odbornej verejnosti ako aj úradníkom získavať informácie o využívaní uvedených finančných mechanizmov nadväzujúc na uznesenie vlády Slovenskej republiky 689/2011, ktorým sa vytvoril register projektov financovaných z prostriedkov návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov. Záber aplikácie mal byť širší ako záber Centrálneho registra projektov.

Modul dotačných schém - plnenie úlohy č. 22 v rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019
Vytvorenie MDS bolo zahrnuté aj do Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019 (schváleného uznesením vlády SR č. 104/2017 ) ako úloha č. 22, ktorá ukladala rezortom do 30. júna 2018 zverejniť dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR minimálne v definovanej štruktúre na webovej stránke https://data.gov.sk/dotacie .

Zverejnenie informácii o poskytovaných dotáciách vedie k zlepšeniu transparentnosti a sprehľadneniu spôsobu informovania o použití prostriedkov z verejných zdrojov. Modul dotačných schém (MDS) má preto za účel poskytovať informácie o všetkých dotačných programoch, ktoré sú využívané v rámci SR.

Jednotlivé rezorty prostredníctvom modulu poskytujú údaje o všetkých jednosmerných príspevkoch (dotácie, subvencie, nenávratné finančné príspevky...) za predchádzajúci kalendárny rok – prostredníctvom vyplnenia tabuľky (XLSX, 194 kB) podľa svojich individuálnych potrieb, resp. informácií, s ktorými v rámci jednotlivých dotácii disponujú. Údaje do MDS uvádza len poskytovateľ dotácií, nie prijímateľ.

Plnenie tejto úlohy veľmi úzko súvisí s témou financovania mimovládnych neziskových organizácií , ktorej sa Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) dlhodobo venuje. Od minulého roku v tejto téme prebieha široká diskusia s partnermi s občianskej spoločnosti, verejnej správy aj so samosprávami a v súčasnosti sú podnety zo stretnutí spracované do formy legislatívnych návrhov. V oblasti priamej podpory z verejných zdrojov je jedným z návrhov vytvoriť, resp. pretransformovať súčasný MDS na tzv. Centrálny register výziev, ktorý bude po vzore Centrálneho registru zmlúv obsahovať všetky informácie k jednotlivým dotačným výzvam zo všetkých rezortov.

Mnohé rezorty využívajú na spracovanie údajov o dotáciách do MDS rôzne systémy, resp. prevádzajú údaje do MDS manuálne. Nová výzva Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) pripravuje dopytovú výzvu zameranú na optimalizáciu systémov, ktorú môžu jednotlivé rezorty využiť za účelom prepojenia jednotlivých systémov, či zlepšenia fungovania. Najnovšie verzie pripravovaných výziev sú dostupné na tomto odkaze .

Modul dotačných schém na webstránke Splnomocnenca pre MNO Img_20210724_16

Modul dotačných schém na portáli Slovensko.skWebstránka Modulu dotačných schém

Img_20210724_17

Portál Edis (v súčasnosti zrušený)


Bol informačný portál prevádzkovaný Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI) zameraný na Európsku úniu. Odzrkadľoval činnosť Európskeho dokumentačného a informačného strediska (EDIS), ktoré sa zameriavalo na získavanie a sprístupňovanie informácií z rôznych oblastí európskeho integračného procesu, s dôrazom na oblasť vedy a techniky. Administráciu a starostlivosť o content mali na starosti štyri pracovníčky. Svoje služby poskytoval v rokoch 2001-2006.

Img_20210725_03

Program konsolidácie databáz medziregionálnej spolupráce Interreg ESPON


Program ESPON (European Spatial Observation Network) existuje od roku 2002 a jeho cieľom je konsolidácia databáz o regiónoch EÚ a vytváranie nástrojov za účelom lepšieho vyhodnocovania regionálneho rozvoja na základe spoľahlivých dát.

Stránka projektu ESPON

2013.03.27
ESPON renewal, refocus and upgrade
2016
ESPON 2020 - ESPON EGTC leaflet
QR_20210726_01_01

Datacentrum


DataCentrum je samostatnou rozpočtovou organizáciou so sídlom v Bratislave, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií SR. Plní funkciu jeho informačného centra, má na starosti rozvoj rezortných IS, ktoré aj prevádzkuje. Podľa dostupných údajov prevádzkuje tieto IS štátnej a verejnej správy:

- Centrálna evidencia majetku (CEM)
- Ekonomický informačný systém (SAP) (EIS)
- IS pre systém štátnej pokladnice -moduly Výkazníctvo, Majetok, Riadenie výdavkov - ManEx (ISŠP)
- IS účtovníctva fondov (ISUF)
- IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond pre obdobie 2014 - 2020 (ITMS 2014+)
- IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond pre obdobie 2007 - 2013 (ITMS II)
- Multiklientský platobný portál (MKPP)
- Centrálny konsolidačný systém (CKS)
- Rozpočtový informačný systém (RIS)
- Rozpočtový informačný systém pre samosprávu (RIS-SAM)
- Register ponúkaného majetku štátu (RPMŠ)
- Register účtovných závierok (RÚZ)
- IS pre evidenciu a monitorovanie pomoci - Protimonopolný úrad SR (SEMP)
- Účtovný IS miestnej samosprávy a obcí
- IS pre centrálnu evidenciu zmlúv o hypotekárnych úveroch
- IS pre centrálnu evidenciu zmlúv o stavebnom sporení
- Hlásenie o spotrebiteľských úveroch
- IS pre centrálnu evidenciu zmlúv o mladomanželských úveroch
- Portál pre OPIS (informatizacia.sk)
- Manažérsky informačný systém - dátový sklad - DataWarehouse (MIS MF SR)
- Ekonomický informačný systém v rámci VUC - BBSK (SPIN, ISPIN)
- Elektronická portálová evidencia MZVaEZ SR (MZV-EPE)
- Ekonomický informačný systém v rámci VUC - platobný portál BBSK (SAPGUI BBSK)
- Ekonomický informačný systém v rámci VUC - platobný portál NSK) (SAPGUI NSK)
- Ekonomický informačný systém v rámci VUC - účtovný - NSK) (WINIBEU)
- IS štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií
- Účtovný IS štátnych fondov
- Účtovný IS podnikateľskej, nezárobkovej a neziskovej sféry
- IS pre rokovanie s ratingovými spoločnostiami Img_20210729_01

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)


NASES je príspevková organizácia Úradu vlády SR. Na starosti má prevádzku vládnej siete Govnet, rozvoj Ústredného portálu verejnej správy a z eurofondového OPIS-u zastrešoval tretiu os. Jej obsahom bol projekt internetizácie odľahlých regiónov, na ktorý bolo určených 113 miliónov eur. Prevádzkuje Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk

Riaditelia:

Branislav Máčaj (okt. 2010- apríl 2012 generálny riaditeľ), Ivan Ištvánffy (apr. 2012- apr. 2014 generálny riaditeľ, Rastislav Janota (apr. 2014–jún 2016 generálny riaditeľ), Norbert Molnár (jún 2016- generálny riaditeľ)
Img_20210729_02

Centrálny elektronický databázový informačný systém (CEDIS)


CEDIS slúži na evidenciu plánov, monitorovanie a reporting výsledkov z auditov prostriedkov EÚ a prostriedkov ostatných nástrojov finančnej pomoci zo zahraničia, poskytovaných SR na základe medzinárodných zmlúv a dohôd.

Dodávateľ: exe sro.
Prevádzkovateľ systému: MFSR

Platby za IS zo štátneho rozpočtu v období 2006-2009 v celkovej výške 156.612 Eur:Platby za IS z Eurofondov v období 2008-2012 v celkovej výške 593.518 Eur:Img_20210802_01

Integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS PPA)


Img_20210802_02

Agrárny informačný systém pre administráciu podpôr v poľnohospodárstve (AGIS PPA)


Dodávateľ: AXASOFT
Img_20210802_03