EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Národný monitorovací výbor pre EŠIF - Riadiace dokumenty

2015.12
Statt_NMV_EIF_
2015.12
Rokovac poriadok_NMV_EIF
2016.11
Dodatok c. 1 k tattu NMV pre EIF
2016.11
Konsolidovan tatt NMV v znen Dodatku c. 1 k tattu
2016.12
Dodatok c. 2 k tattu NMV pre EIF
2016.12
Konsolidovan tatt NMV pre EIF v znen Dodatku c. 2k tattu
2017.08
Dodatok c. 3 k tattu NMV pre EIF
2017.08
Konsolidovan tatt NMV v znen Dodatku c.3 k tattu
QR_20210724_01_01

Zoznam členov Národného mobitorovacieho výboru EŠIF (k marcu 2018)

2018.04
Zoznam clenov a pozorovatelov NMV pre EIF k 4_2018
2018.06
Zoznam clenov NMV pre EIF_k 6_ 2018
2018.10
Zoznam clenov a pozorovatelov NMV pre EIF_k 10_ 2018
2019.04
Zoznam clenov a pozorovatelov NMV pre EIF_k 04_2019
2019.06
Zoznam clenov a pozorovatelov NMV pre EIF_k 06_2019
2019.11
Zoznam clenov a pozorovatelov NMV pre EIF_k 11_2019
QR_20210724_02_01

Zoznam členov Národného monitorovacieho výboru EŠIF s hlasovacím právom


Richard Raši (ÚPPVII, podpredseda vlády SR), Denisa Žiláková (ÚPPVII, generálna riaditeľka sekcie CKO), Alena Kuruczová (ÚPPVII, riaditeľka odboru monitorovania a hodnotenia ), Adriana Červeňová (ÚPPVII, riaditeľka odboru riadenia programov), Ľuboš Littera (ÚPPVII, riaditeľ odboru politiky súdržnosti), Martin Hrachala (ÚPPVII, odbor riadenia IT projektov), Matúš Drotár (ÚPPVII, riaditeľ odboru metodiky a koordinácie subjektov), Ladislav Šimko (ÚPPVII, riaditeľ odboru prierezových priorít), Peter Kostolný (ÚV SR, generálny riaditeľ sekcie operačných programov), Michal Blaško (ÚV SR, odbor programov nadnárodnej spolupráce), Rastislav Igliar (MŠVVaŠ SR, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov), Juraj Méry (MDaV SR, generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov), Tamara Slobodová (MDaV SR, odbor územného plánovania, sekcia výstavby), Kamila Gejdošová (MDaV SR, odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcia bytovej politiky), Ján Ježo (MPSVaR SR, kancelária ministra), Oľga Pietruchová (MPSVaR SR, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí), Alexandra Magulák (MŽP SR, generálna riaditeľka sekcie environmentálnych programov a projektov), Marek Mitošinka (MPaRV SR, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja), Katarína Mihaľová (MPaRV SR, generálna riaditeľka sekcie programov cezhraničnej spolupráce), Jaroslav Gudába (MPaRV SR, generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb), Samuel Arbe (MV SR, riaditeť odboru operačného programu Efektívna verejná správa), Ábel Ravasz (MV SR, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity), Skarlet Ondrejčáková (MV SR, riaditeľka kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti), Patrik Líška (MH SR, odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce, sekcia stratégie), Andrej Trtala (MH SR, odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce, sekcia stratégie), Marcela Zubriczká (MF SR, generálna riaditeľka sekcie európskych fondov), Martin Polónyi (MF SR, riaditeľ odboru finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií), Petra Masácová (VÚC Bratislava, riaditeľka RO INTERACT III 2014 - 2020 ), Barbora Lukáčová (VÚC Bratislava, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov), Jana Majeríková (VÚC B. Bystrica, oddelenie dopravy a regionálneho rozvoja), Marek Mitterpák (VÚC Košice, vedúci odboru investícií, prípravy a implementácie projektov), František Barnáš (VÚC Preśov, vedúci odboru regionálneho rozvoja ), Erika Jurinová (VÚC Žilina, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja), Daniela Frajková (VÚC Nitra, vedúca odboru SO pre IROP), Milan Semanco (VÚC Trenčín, vedúci odboru regionálneho rozvoja ), Miroslav Knap (VÚC Trnava, sekcia regionálneho rozvoja), Milan Galanda (Únia miest SR, generálny sekretár Únie miest Slovenska), Milan Muška (ZMOS, výkonný podpredseda ZMOS ), Marek Šmid (Slov. Rektor. Konf., viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie), Eva Majková (SAV, podpredsedníčka SAV pre výskum), Branislav Mamojka (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, predseda), Mária Behanovská (OZ Vidiecky parlament na Slovensku, OZ Vidiecky parlament na Slovensku), Milada Dobrotková (Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR), Danica Hullová (Centrum vzdelávania neziskových organizácií), Miroslav Mojžiš (Priatelia Zeme Cepa, Priatelia Zeme CEPA), Radoslava Krafčíková (Združenie Euroregión Tatry FERS, poverená zastupovaním riadenia združenia), Oto Nevický (Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, generálny sekretár), Tibor Gregor (Klub 500, výkonný riaditeľ), Juraj Paľa (SOPK, riaditeľ útvaru EÚ), Milan Semančík (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, predseda), Ján Solík (Združenie podnikateľov Slovenska, člen Generálnej Rady), Pavol Višňovský (Slovenská živnostenská komora, člen predstavenstva).
QR_20210724_03_01

Zoznam členov NMV EŠIF bez hlasovacieho práva:


Jana Danišová (MF SR, riaditeľka odboru medzinárodných zdrojov), Eva Šťastná (MZV SR, odbor európskych politík 2, sekcia európskych záležitostí), Csaba Tárczy (ŠÚ SR, generálny riaditeľ sekcie informatiky), Tomáš Lepieš (ÚVO, riaditeľ odboru podpory implementácie fondov EÚ), Jana Krivosudská (PMÚ SR, riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie úradu), Ľubica Gazdová (NKÚ SR, generálna riaditeľka sekcie kontroly európskych fondov), Andrej Fatyka (ÚV SR, riaditeľ odboru centrálny kontaktný útvar pre OLAF), Katarína Belicová (ÚPPVII, oddelenie monitorovania - tajomník NMV pre EŠIF)
QR_20210724_04_01

Rokovania NMV

2015.12.03
Zpisnica z 1. rokovania NMV_EIF
2015.12.03
Uznesenie_1. rokovanie NMV_EIF
2016.10.18
Zpisnica z per rollam_Dodatok c. 1 k tattu NMV pre EIF
2016.10.18
Prloha c. 1 k Zpisnici z per rollam
2016.10.18
Uznesenie NMV 2_per rollam_schvlenie Dodatku c. 1 k tattu NMV
2016.12.12
Zpisnica z 2. rokovania NMV pre EIFn
2016.12.12
Zoznam castnkov
2016.12.12
Uznesenie _2.rokovanie NMVpreEIF
2017.08.14
Zpisnica z per rollam_Dodatok c. 3 k tattu NMV pre EIF
2017.08.14
Uznesenie NMV 4_schvlenie Dodatku c. 3 k tattu NMV
2017.08.30
Zpisnica NMV_per rollam_schvlenie Sprvy o pokroku PD k 31.12.2016
2017.08.30
Uznesenie NMV 5_per rollam_schvlenie Sprvy o pokroku PD k 31.12.2016
2017.10.03
Uznesenie z 3. rokovania NMV pre EIF
2017.10.03
Zpisnica z 3. rokovania NMV pre EIF_s podpisom
2018.10.09
Zpisnica zo 4. rokovania NMV pre EIF
2018.10.09
Uznesenie c. NMV EIF_2018_6
2019.08.19
Zpisnica_per rollam_schvlenie Sprvy o pokroku PD k 31.12.2018
2019.08.19
Uznesenie NMV 7_per rollam_schvlenie Sprvy o pokroku PD k 31.12.2018
2019.10.16
Zpisnica z 5. rokovania NMV pre EIF
2019.10.16
Uznesenie z5. rokovania NMV pre EIF
QR_20210724_05_01