EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Usmernenia o poskytovaní informácií

2001.05.30
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
2015.03.04
Mechanizmus pre vybavovanie žiadostí o prístup k dokumentom v držbe orgánov Európskej únie, ktorých pôvodcom je SR
QR_20210809_01_01

Portál otvorenej vlády


Je webová stránka Úradu vlády SR na tejto adrese umožňujúca vyhľadávať v rozhodnutiach vlády od roku 2001.
Pre rozhodnutia o eurofondoch je potrebné vyhľadávať kľúčové slová "Operačný program" a ich varianty.

Img_20210814_02

Ústredný portál úradu pre vydávanie publikácií EÚ


https://op.europa.eu/sk/home

Img_20210814_03

Archív európskej integrácie na University of Pittsburgh


http://aei.pitt.edu/view/euar/

Img_20210814_04

Official website of the European Union


https://europa.eu/european-union/index_eneuropa.eu.int - website of EU 1996-2006


Accessible in Internet Archive here…


Img_20210814_05

EU Regional Policy Infocentre


https://ec.europa.eu/regional_policy/en/contact/

Img_20210815_01

Webstránka Štrukturálne fondy (v súčasnosti zrušená)


bola webstránka prevádzkovaná Ministertvom výstavby a regionálneho rozvoja v čase, ke´d bolo koordinačným orgánom pre Eurofondy.

Archív je dostupný tu...


Img_20210815_02

European Parliament


www.europarl.europa.eu

Img_20210815_03

EU Calls


Platená služba ponúkajúca výzvy EÚ prístupná na adrese tu...

Img_20210815_04

EU Monitor


Holandská stránka ponúkajúca sledovanie legislatívneho procesu EÚ ako platenej služby na adrese tu...


Img_20210815_05

Documents & Publications of EU


https://europa.eu/european-union/documents-publications_en

Img_20210815_06

Portál Openstat.sk (v súčasnosti zrušený)


Portál Openstat bol prevádzkovaný v r. 2017-2018 a sprístupňoval dáta o čerpaní fondov EÚ a z národných dotačných schém zhruba v rozsahu, ako mal pôvodne v pláne projekt e-Demokracia:
- Štrukturálne fondy a Kohézny fond za obdobia 2014-2020, 2007-2013 a 2004-2006
- Projektové podpory Programu rozvoja vidieka za obdobia 2014-2020 a 2007-2013
- Envirofond od roku 2011 (Ministerstvo životného prostredia SR)
- Audio-vizuálny fond od roku 2010 (Ministerstvo kultúry SR)
- Program Európskej komisie Horizont 2020
- Finančný mechanizmus EHP a Nórskych grantov za obdobia 2014-2021, 2009-2014 a 2004-2009.

Zdrojom dát boli zrejme OPEN DATA rozhrania poskytované niektorými evidenciami, predovšetkým ITMS2014+.

Prevádzkovateľom portálu bola firma JUMPSoft s.r.o., ktorá dodávala modul e-Demokracia v rámci OPIS. Pokročilejšie funkcie portálu boli spoplatňované.

K portálu patrila FB stránka, posledný príspevok bol z 20. Apríla 2018. V súčasnosti je zrušená.

Img_20210824_17

Profistat, Fondy na Slovensku jednoducho a transparentne


Webová stránka Profistat si kladie za cieľ ponúkať konsolidované dáta o dotáciách, pokročilé analytické nástroje, vizualizácie, reporting a riadenie rizík. Javí sa byť pokračovateľom zaniknutého projektu OpenStat.

Ide o projekt trnavskej firmy MC support s.r.o financovaný z Eurofondov (ITMS kód 313031P177) v rámci výzvy na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch. Ako miesto realizácie projektu je uvedená Rimavská Sobota. Rozpočet projektu je 142 724,00 €, výška nenávratného príspevku 92 770,60 €.

Popis projektu v ITMS: Softvér - webová aplikácia (IS) na analýzu a riadenie rizík spojených s implementáciou verejných finančných prostriedkov. Uvedený softvér je hlavným nástrojom na inovatívne riešenie analýzy a prezentácie dát riadenia rizík projektov financovaných z verejných zdrojov, ktorého výstupy chce žiadateľ ponúkať svojim klientom a je nevyhnutný pre realizáciu projektu. Presný opis (špecifikácia) sa nachádza v ŽoNFP v časti verejné obstarávanie (detailný opis) a Kúpnej zmluvy zo dňa 17.12.2018 vrátane jej príloh a Dodatku č.1 zo dňa 17.12.2018 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 17.12.2018.Portál ponúka dáta v nasledujúcom rozsahu:

Fondy EÚ: ŠF a KF 2014-2020, ŠF a KF 2007-2013, ŠF a KF 2004-2006, PRV 2014-2020, PRV 2007-2013
Granty EHP a Nórska: 2014-2021, 2009 - 2014, 2004 - 2009
Národné schémy: Envirofond (od 2011), Audiovizuálny fond (od 2010), POD (od 2010)
Nadnárodné programy: Horizont 2020 (2014-2020), LIFE / LIFE+ (od 1992), Creative Europe (2014-2020), Culture (2007 -2013)

Na Youtbe sa nachádza promo-video, ktoré za rok získalo 84 pozretí. Účel webovej stránky je vysvetlený nasledovne:
"Zaujímajú vás Eurofondy? Pracujete s dátami? Ste podnikateľ , spoločnosť, mimovládna organizácia, úradník, žurnalista, študent? Je pre vás zložité orientovať sa v Eurofondoch? Nie sú vśetky informácie na jednom mieste? Potrebujete aktuálne údaje, alebo chcete vedieť kto je najväčśí užívateľ Eurofondov? Predstavujeme inovatívnu webovú aplikáciu Profistat. Je to systémový nástroj, ktorý poskytuje klientom prehľadne spracované údaje o fondoch. Profistat vám pomáha pri zorientovaní sa v eurofondoch, získavaní a analýze dát spojených s implementáciou prostriedkov z verejných zdrojov. Získajte komplexné informácie za veľmi krátky čas, uśetrite peniaze a energiu. Prihláste sa do nášho systému, prezerajte si prehľady, rebríčky, štatistiky. Ak nenájdete také, ktoré vám vyhovujú, zostavte si vlastné podľa kritérií aké si sami zvolíte. Analyzujte, porovnávajte, vyhodnocujte a vytvárajte si tak komplexné prehľady o projektoch, programoch, dodávateľoch a rizikách, ktoré sa k nim vzťahujú. To všetko cez aplikáciu Profistat. Analyzujte, vyhýbajte sa rizikám, vytvárajte si vlatné prehľady a buďte neustále informovaní o využívaní Eurofondov v reálnom čase. Tento projekt vznikol vďaka finanačnej podpore v rámci OP Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja."


Img_20210828_01