EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Literatúra

1999
Reiner Martin, The Regional Dimension in European Public Policy: Convergence or Divergence?
1999
Manfred M. Fischer, Peter Nijkamp Spatial Dynamics of European Integration: Regional and Policy Issues at the …
2002.03
Informačná príručka o možnostiach využitia finančnej pomoci poskytovanej Európskym spoločenstvom Slovenskej republike pred vstupom do Európskej únie
2004
DRAHOŠOVÁ A., FÁBEROVÁ I., GAZDOVÁ Ľ.: Prechod od predvstupovej pomoci k štrukturálnym fondom, Bratislava, 2004
2004.??.??
G. Chabrzyk, Príručka na implementáciu programov zo štrukt. fondov a Kohézneho fondu v SR. PHARE SR, 2004, MVRR SR
2004.??.??
OKÁLI, I. a kol.: Hospodárska politika Európskej únie a Slovenska v EÚ. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2004, 352 s
2005.??.??
Maroš Babitz, Rastislav Havran, Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku a možnosti ich transparentnejśieho využívania,  Transparency International SK, 2005, 80 str.
2005.03.15
Policy DepartmentStructural and Cohesion Policies, Adaptation of cohesion policy
2005.06.17
Petr Mach, Finanční rámec EU: hra s nulovým součtem
2005.10
Aby európske fondy slúžili Slovensku I. Základné informácie o európskych fondoch na obdobie 2004–2006
2005.10
Aby európske fondy slúžili Slovensku II. Aktualizovaná verzia
2006
Dušan Sloboda, Slovensko a regionálne rozdiely, Konzervatívny inštitút Brat.
2008
Príklady úspešne realizovaných projektov podporených z fondov EÚ v  období 2004 – 2006
2008.??.??
Bracjun, Anatolij, Hospodárska politika Európskej únie, Bratislava Sprint dva, 2008
2010
Jane Jenson, Defining   and Measuring Social Cohesion, 2010
2011
E. Schön-Quinlivan , Reforming the European Commission
2012
PALKO, F.: Kvalitná príprava Partnerskej dohody SR s Európskou komisiou je kľúčom k úspechu v efektívnosti využívania eurofondov, s.24 - 33. In Verejná správa a regionálny rozvoj, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Merkury, spol. s r.o., č.2/2012, 2012
2012.??.??
Šárka Horáková a Igor Kiss, PIIGS, kde nastala chyba? In Prof.  Ing. Jozef Medveď, PhD.. Zborník príspevkov - Je budúcnosť Eura - fiškálna a politická únia? Slovenská republika vo vnútri alebo  mimo EÚ? Banská Bystrica, 2012
2013
Igor Kiss, František Palko, Európske fondy v praxi
2014
Slovenská ekonomika: desať rokov členstva v Európskej únii Vybrané témy a problémy, Ivana Šikulová a kol. 2014
2015
Informačné nástroje DG Regio
2015
Politika súdržnosti EÚ na Slovensku v tematickom, regionálnom a sociálno-ekonomickom kontexte. Karol Frank, Tomáš Jeck, 2015
2015
Regionálna investičná pomoc , MZV SR
2015.??.??
Európske prostriedky sú k dispozícii. Kde všade nám EÚ môže pomôcť? Úrad vlády SR. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.
2016.??.??
Hlavné smery rozvoja Dunajskej stratégie, Bratislava november 2016
2016.10.??
Revízia výdavkov na informatizáciu. Záverečná správa
2017
Ľ. Rumanovská a kol., Základy politiky súdržnosti v EÚ s SR, SPU Nitra
2017
Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020
2017.??.??
Ondrej Barič, Využívanie fondov politiky súdržnosti na Slovensku, NCEGŠ – Národné centrum európskych a globálnych štúdií, máj. 2017, 186 str.
2017.05.12
Výhody členstva Slovenska v Európskej únii a riziká vystúpenia Juraj Miškov, predseda strany SKOK
2018.02.01
Study on the coordinationand harmonisation of ESI Funds and other EU instrumentsFinal Report, KPMG
QR_20210801_01_01