EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Usmernenia a publikácie

2017.02.10
Slovnk klcovch pojmov v oblasti hodnotenia a riadenia zaloenho na vsledkoch OECD a UPPVII EN SK 10.2.2017, OECD
2017.02.10
Cesta k vsledkom predslov P Pellegrini
QR_20210801_01_01

Usmernenia Európskej komisie k monitorovaniu a hodnoteniu

2014.03
Usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu pre programov obdobie 2014  2020 (marec 2014)
2015.06
Usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu politiky sdrnosti E (jn 2015)
2015.09
Usmernenie pre hodnotenie iniciatvy na podporu zamestnanosti mladch lud (september 2015)
2016.05
Annex D - Practical guidance on data collection and validation (May 2016)
2018
Usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu pre programov obdobie 2014 - 2020 (ERDF a KF) - REVZIA (2018)
2018
Usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu pre programov obdobie 2014 - 2020 (ERDF a KF) - REVZIA - sledovanie zmien (2018)
2018.08
Usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu pre programov obdobie 2014 - 2020 - AKTUALIZCIA (august 2018)
2018.08
Usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu pre programov obdobie 2014 - 2020 - AKTUALIZCIA - sledovanie zmien (august 2018)
QR_20210801_01_02

Plány hodnotení EŠIF 2014-2020

2015.12.04
Plan hodnoteni ESIF_v1.0
2016.10.17
Aktualizcia c. 2 plnovanch hodnoten EIF
2016.12.13
Aktualizcia plnovanch hodnoten EIF
QR_20210801_01_03

Prezentácie na Konferencii 13. 09. 2018 „Hodnotenie fondov EÚ”

2018.09.13
Dopady aktvnych opatren trhu prce na zvyovanie zamestnanosti (Z. Polckov)
2018.09.13
Evaluacn_kultra (D.Gombitov)
2018.09.13
Poucenia v procese hodnotenia a z nadvzujcich aktivt hodnotenia verejnej sprvy (Z. Sott)
2018.09.13
Prstup k ex post hodnoteniu programovho obdobia 2007 - 2013 (T.Novotn)
2018.09.13
Strategick VaV infratruktra (M. Balog)
2018.09.13
Vyuitie a prospenost hodnoten v Rumunsku (M.Magdalina)
2018.09.13
cinky dopravnch infratruktrnych projektov  dialnice (V.Bal)
2018.09.13
cinky dopravnch investci podporench v rmci NSRR 2007 - 2013 (M. Wolanski)
2018.09.13
ivotn prostredie, infratruktrne projekty adopady na regionlnu kohziu (R. Filck)
2018.09.13
Pohlad spt pre budcnost- dkazy pre efektvnu a flexibiln politiku sdrnosti - M.Hristcheva
2018.09.13
Predstavenie zmeru ex post hodnotenia NSRR (A.Chud)
2018.09.13
Budovanie AK pre hodnotenie ESIF (M. Veselkov)
2018.09.13
Hodnota za eurofondy (. Ki)
2018.09.13
Learning agenda
QR_20210801_01_04

Ex-Ante hodnotenia finančných nástrojov

2015.03
Zvery ex ante hodnotenia pre vyuitie financnch nstrojov v SR v obdob 20142020
QR_20210801_01_05

Hodnotiace správy EŠIF 2014-2020

2016.06
Kvalitatvna analza odporcan z vykonanch hodnoten NSRR_OP_HP v programovom obdob 2007 2013 a vykonanho metahodnotenia
2016.12
Metodolgia hodnotenia synergickch efektov EIF v kontexte stratgie Eu_new, KPMG
2017.05
Prieben hodnotenie pokroku implementcie HP UR a HP RMaND na rovni programov - zverecn sprva_new
2010.10.17
Hodnotenie komunikacnch a informacnch aktivt v programovom obdob 2014  2020 (prv fza) - Zverecn sprva
2016.12.31
Vyhodnotenie pokroku pri vykonvan Partnerskej dohody SR k 31.12.2016 - zverecn sprva
2017.12.06
Vyhodnotenie dotaznkovho prieskumu administratvnej ztae na strane iadatelov a prijmatelov v procese implementcie pomoci z fondov E v programovom obdob 2014-2020
2018.06
Hodnotenie partnerstva pri vykonvan Partnerskej dohody SR - zverecn sprva
2018.06
Ex post hodnotenie dopadov implementcie Nrodnho strategickho referencnho rmca na dosiahnutie strategickho ciela NSRR - zverecn sprva
2018.06
Analza integrovanho prstupu k zemnmu rozvoju v rmci Eurpskych trukturlnych a investicnch fondov 2014-2020
2018.12.31
Vyhodnotenie pokroku pri vykonvan Partnerskej dohody SR k 31.12.2018 - Zverecn sprva
2017.08.18
Sprva o pokroku pri vykonvan Partnerskej dohody SR k 31.12.2016
2019.08
Sprva o pokroku pri vykonvan Partnerskej dohody SR k 31.12.2018
2015.12.2015
Sprva o stave implementcie EIF k 31.12.2015
QR_20210801_01_06

Výročné správy o pokroku pri vykonávaní PD

2015
SHRNN SPRVA EIF ZA ROK 2015
2016
SHRNN SPRVA EIF ZA ROK 2016
2017
SHRNN SPRVA EIF ZA ROK 2017
2018
SHRNN SPRVA EIF ZA ROK 2018
2019
Shrnn sprva o aktivitch hodnotenia a vsledkoch hodnoten EIF za rok 2019
2020.02.27
Aktualizcia truktry Shrnn sprvy o aktivitch hodnotenia a vsledkoch hodnoten OP-HP za rok 20XX
QR_20210801_01_07

Výročné správy Partnerská dohoda

2016
PD2016
QR_20210801_01_08

Výročné správy Úradu vlády pre obdobie 2014-2020

2014
VS 2014
2015
VS 2015
2016
VS 2016
2017
VS 2017
QR_20210801_02_01

Výročné správy Partnerská dohoda pre obdobie 2014-2020

2016
PD 2016 KPMG
QR_20210801_03_01

Výročné správy OP Integr. infrastruktura pre obdobie 2014-2020

2015
OPII 2015
2015
Pr
2016
OPII 2016
2016
Pr
2017
OPII 2017
2017
Pr
QR_20210801_04_01

Výročné správy OP Kvalita ziv. prostredia pre obdobie 2014-2020

2014-2015
OPKZP 2014-15
2016
OPKZP 2016
2017
OPKZP 2017
QR_20210801_05_01

Výročné správy OP Vyskum a inovacie pre obdobie 2014-2020

2014-2015
OPVaI 2014-15
2014-2015
Pr
2016
OPVaI 2016
2016
Pr
QR_20210801_06_01

Hodnotiace správy OP Ludske zdroje


2018.12.31
Hodnotiaca sprva Iniciatvy na podporu mladch 2018
2018.12.31
Zhrnutie pre verejnost
2015.12
Hodnotiaca sprva Iniciatvy na podporu mladch 2015
2015.12
Zhrnutie pre verejnost
2015.06
Monitorovanie a hodnotenie politiky sdrnosti E. Eurpsky socilny fond. Usmernenie
QR_20210801_07_01

Výročné správy OP Ludske zdroje

2015
Vrocn sprva o vykonvan OP Ludsk zdroje za roky 2014 a 2015
2015
Prlohy
2016
Vrocn sprva o vykonvan OP Ludsk zdroje za rok 2016
2016
Prlohy
2017
Vrocn sprva o vykonvan OP Ludsk zdroje za rok 2017
2017
Prlohy
2018
Vrocn sprva o vykonvan OP Ludsk zdroje za rok 2018
2018
Zhrnutie pre obcanov
2018
Financn nstroje implementovan v rmci prioritnej osi 3
2018
Financn nstroje implementovan v rmci prioritnej osi 6
QR_20210801_07_02

Výročné správy OP Efektivna verejna sprava pre obdobie 2014-2020

2017
OPEVS 2017
QR_20210801_08_01

Výročné správy OP Technicka pomoc pre obdobie 2014-2020

2016
OPTP 2016
QR_20210801_09_01

Výročné správy OP Rybne hospodarstvo pre obdobie 2014-2020

2017
OPRH 2017
2017
Pr
QR_20210801_10_01

Výročné správy OP Rybne hospodarstvo

2014
RH14-15
2014
Prloha
2016
RH16
2016
Prloha
2017
OPRH2017
2017
Prloha
QR_20210807_01_01