EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Informácie o fondoch EÚ. Čo sa môže verejnosť dozvedieť a odkiaľ?


Od evidencie, jej existencii či neexistencii, od jej centralizácii či rozptýlenia, kontrextualizácie či dekontextualizácie závisí, koľko ľudi môže teoreticky získať prehľad o tom, čo sa reálne deje, kto prostriedky získava, za akým účelom a s akým výsledkom ich používa. V súčasnosti sa informácie udržiavajú v bubline a je snaha, aby bublina bola čo najmenšia – aby reálne pomery poznalo čo najmenej ľudí, najmä aby ich poznalo čo najmenej ľudí v reálnom čase.

Časť operačných programov nepodlieha režimu „Spoločného strategického dokumentu“ a prebieha mimo Centrálneho koordinačného orgánu a jej evidencie ITMS+ prostredníctvom špecializovaných agentúr, krajských samospráv a pod. Cez tieto kanály preteká cca ⅓ všetkej európskej pomoci. Táto časť je evidovaná v náhodných systémoch mimo centrálnej evidencie. Oba svety sú oddelené i teminologicky, zainteresovaní úporne bránia terminologické ňuansy, ktoré pomáhajú zabezpečiť dostatočnú neprehľadnosť celého systému.

To, že si eurofondy médiá nevšímajú a informujú o nich epizodicky a povrchne je spôsobené nastavenými informačnými bariérami a informačnými výhybkami. Pravidlá bubliny určujú, že nikto okrem málo zainteresovaných nevie a ani to nemá odkiaľ zistiť, koľko peňazí cez eurofondové kanály vlastne preteká jedným aj druhým smerom, nikto nevie cez aké účty tieto kanály vedú ani koľko ich presne je. Nevie sa kto o prostriedkoch rozhoduje ani kto a na čo tie prostriedky dostáva. Pre divákov mimo bubliny je určená tzv. publicita, veľmi zjednodušené a predstavy o tom ako Eurofondy fungujú.Img_20210724_01

Eugen


V septembri 2018 roku éter zaplavili infantilné videá natočené Centrálnym koordinačným orgánom (CKO) o Eugenovi, ktorý cestuje po Slovensku s gitarou a objavuje skvelé projekty financované z Eurofondov. Problém nebol len v tom, že aj samotný Eugen bol skvelý projekt financovaný z Eurofondov, ale hlavne v neadekvátnej mesidži ktorú vysielal: Máte skvelý nápad? Eurofondy sú tu pre Vás!

Pritom akýkoľvek skvelý nápad by mal šancu iba v prípade, ak by rovnaký nápad v rovnakom čase dostal aj bezmenný úradník ktorý vymýšľa výzvy a navyše by v dobrom rozmare uviedol Eugena medzi oprávnených prijímateľov. Ale nezaškodilo by, keby rovnaký skvelý nápad mal do tretice a s predstihom 10 rokov aj bruselský úradník pri zostavovaní cieľov a priorít daného operačného programu... Nuž len toľko náhod delí Eugenov skvelý nápad od financovania cez Eurofondy...


You_20210724_02

Informovanie a publicita v riadiacom dokumente pre progr. obdobie 2014-2020


Informovanosti a publicite je venovaná samostatná kapitola v dokumente Riadiaci systém. CKO a RO zabezpečia informovanie občanov EÚ a prijímateľov s cieľom zdôrazniť úlohu Európskej únie a zabezpečiť transparentnosť poskytovania finančných prostriedkov. Správne a včas podané informácie prispievajú k maximálnemu a efektívnemu využitiu finančných prostriedkov alokovaných na OP na ďalší rozvoj SR, z čoho vyplýva dôležitosť zabezpečenia komunikačnej stratégie a súčasne informovania a komunikácie v celom procese implementácie a čerpania EŠIF.

Naplnenie uvedeného cieľu však nerealizuje transparentnosťou procesov a otvorenosťou systémov pre verejnú kontrolu, ale vytvorením komunikačných plánov a informačných stratégií. CKO i každý RO vytvára dokumenty, v ktorých popisuje informačné a komunikačné opatrenia na efektívne využitie pomoci z EÚ. Na tomto mieste je do systému informovania založená nejednoznačnosť - zamieňanie informovanosti a publicity, t.j. marketingovej informácie. EK/CKO informuje spôsobom PUSH (tlačiť informácie) o tom, čo samo uzná za vhodné a súčasne bráni verejnosti v získavaní informácií o rozhodovaní a distribúcii prostriedkov európskej pomoci v potrebnom rozsahu a štruktúre spôsobom PULL (ťahať informácie). O tom, že verejná kontrola súvisí s odhaľovaním korupcie, sa príslušná kapitola vôbec nezmieňuje, zato o posilňovaní absorpčnej kapacity o to viac.

Aktivity v rámci informovania a publicity na úrovni CKO

- komunikačné a propagačné aktivity na národnej úrovni
- špeciálne akcie v týždni, na ktorý pripadá 9. máj, konferencie, veľtrhy a pod.
- vytvára Pracovnú skupinu pre publicitu (PSP) zo zástupcov CKO, RO, CO a KHP
- vydáva spravodaj Eurokompas
- jedenkrát za štvrťrok
- posielané všetkým mestám a obciam SR, RIC CKO a RO, VÚC
- vydáva informačné publikácie (letáky, brožúry a pod.) pre odbornú a širokú verejnosť
- prijíma potrebné opatrenia s cieľom zabrániť každému neoprávnenému zverejneniu informácií alebo neoprávnenému prístupu k nim
- zabezpečuje prevádzku integrovanej inf. siete reg. informačných centier (IIS RIC) na základe zmluvy uzavretej medzi RIC a CKO resp. RO
- poskytujú informácie o možnostiach využitia fondov EÚ v regióne
- funkciu RIC CKO plnia už vybudované regionálne rozvojové agentúry (RRA) zriadené MVaRR SR v programovom období 2007 – 2013
- bezplatné poradenstvo pre potenciálnych žiadateľov o NFP
- prevádzkuje informačný portál (IP)(nsrr.sk, partnerskadohoda.sk)

Informačný portál

Informačný portál je hlavným informačný nástrojom CKO, RO a KHP, je určený pre potenciálnych žiadateľom NFP a širokej verejnosti. RO/SORO naň poskytujú nformácie o všetkých OP prostredníctvom PSP. IP Obsahuje:
- programový dokument
- operačné programy
- programové manuály
- legislatívu SR a EÚ súvisiacu s témou
- informácie o aktuálnom stave čerpania prostriedkov z forndov EÚ
- výročné správy o vykonávaní progr. obdobia
- kontakty na RO, SORO, regionálne informačné centrá CKO a RO
- odkazy na webové sídla RO, KHP, EK, ďaľśie stránky o fondoch EÚ
- harmonogram výziev a informácie o zverejnených výzvach s odkazmi na stránky RO
- informácie o publikáciách vydaných CKO a RO, konferenciách a seminároch, stretnutiach s úspešnými predkladateľmi projektov a so zástupcami regionálnych kancelárií SR v Bruseli
- zoznam prijímateľov NFP
- pozitívne príklady (názov, krátky opis projektu, fotografie)
- odborný slovník pojmov
- archív informácií a dokumentov po dobe ich platnosti
Pre obdobie 2014-2020 boli ustanovené nové štruktúry, ktoré prevzali niektoré úlohy od CKO.´ Regionálne informačné centrá boli premenovaní na Integrovanú sieť informačno-poradenských centier pre EŠIF (IPC).

Steering comitee

Steering comitee (=Riadiaci výbor pre informovanosť a komunikáciu) sa skladá z riaditeľov CKO, RO? ÚV SR a Úradníka pre informovanie a komunikáciu.
- plní Akčného plánu pre Informovanosť a komunikáciu
- zodpovedá za prepojenie webových sídiel týkajúcich sa EŠIF
- schvaľuje správu o komunikačných aktivitách RO
- na návrh ÚV schvaľuje Úradníka pre informovanosť a komunikáciu

ÚV SR

- zabezpečuje prevádzku webového sídla
- koordinuje činnosť Pracovnej skupiny pre informovanosť a komunikáciu
- predkladá Steering Comitee Správu o komunikaňých aktivitách RO na základe správ o vykonávaní OP
- vydáva časopis Eurokompas

Úradník pre informovanie a komunikáciu


- poskytuje prehľad o komunikačných opatreniach
- zodpovedá za obsah webového sídla
- koordinuje Pracovnú skupinu pre informovanie a komunikáciu

Aktivity v rámci informovania a publicity na úrovni RO

- pripravuje Komunikačný plán pre OP
- informuje o procedúre získavania prostriedkov
- zverejňuje výzvy, podmienky poskytnutia a kritériá
- poskytuje Príručku žiadateľa o NFP
- Informuje o schválených projektoch.
- Poskytuje zoznam projektov mesačne v .csv, alebo .xml súboroch
- o aktuálnom stave čerpania finančných prostriedkov za OP. Poskytuje mesačne .csv, alebo .xml súbor.
- hlavná informačná aktivita – zverejnie OP - zameraná na všetky cieľové skupiny
- minimálne jedna veľká informačná aktivita (napr. celoštátna konferencia) s prezentáciou výsledkov OP vrátane veľkých projektov
- vyvesenie európskej zástavy na jeden týždeň od 9. mája pred priestory RO
- zverejnenie informácií podľa zákona o pomoci a podpore elektronickou, alebo inou formou. Mená účastníkov projektov ESF sa v zmysle vykonávacieho nariadenia čl. 7 bod 2 neuvádzajú
- v rámci informovania všetkých cieľových skupín RO zainteresovať aspoň jedného z nasledovných partnerov spolupráce na komunikačných aktivitách: štátne, regionálne a miestne orgány a rozvojové agentúry, obchodné a profesijné združenia, hospodárski a sociálni partneri, mimovládne organizácie, organizácie zastupujúce podnikateľov, zastúpenia Komisie v členských štátoch, vzdelávacie inštitúcie
- vytvára vlastnú sieť regionálnych informačných centier, ktorá bude súčasťou IIS RIS
- menuje kontaktnú osobu zodpovednú za informovanie a publicitu, ktorá je členom Pracovnej skupiny pre publicitu a zároveň plní úlohy RO voči CKO vo vzťahu k oblasti informovania a publicity
- prispieva na Informačný portál – zverejňuje výzvy a ich harmonogram
- informuje MV o komunikačnom pláne, aktivitách v oblasti informovania a publicity, použitých komunikačných prostriedkoch

Pravidlo (princíp) štyroch očí – pravidlo využívané pri najdôležitejších procesoch a činnostiach, ktorým sa zabezpečí rozdelenie niektorých funkcií medzi 2 osoby (spracovateľ a overovateľ) ktorých kumulácia predstavuje riziko vzniku nezrovnalosti, ohrozenie riadneho a transparentného priebehu procesu, možnú finančnú stratu a pod. V praxi to znamená, že jedna osoba nemôže vykonať a zároveň schváliť výsledok procesu (odborné hodnotenie, finančnú operáciu, pripravovanú finančnú operáciu a pod.). Napr. za dodržanie pravidla štyroch očí pri odbornom hodnotení ŽoNFP/výbere ŽoNFP sa považuje vykonanie odborného hodnotenia hodnotiteľom/výberu ŽoNFP osobou podľa ods. 81 kapitoly 4.2.2 a príslušným schvaľujúcim zamestnancom (schvaľujúcim súhrnnú správu z odborného hodnotenia ŽoNFP/záverečnú správu z výberu ŽoNFP) Img_20210724_10
Informačný portál pre Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 Img_20210725_02
Informačný portál pre Partnerskú dohodu 2014 - 2020 Img_20210725_03

Mesačný výkaz o implementácii EŠIF


Analytická tabuľka z mesačného výkazu zverejneného na stránke MRRI. V poznámke je uvedené, že tabuľka je postavená na exporte dát z ITMS2014+. toto je prakticky jediný sumárny výkaz ktorý je určený širokej verejnosti mimo bublinu. Tieto čísla preberajú tlačové kancelárie a prinášajú médiá.

Korupčné vzory vo výkazníctve:
- podobná tabuľka by mala byť súčasťou, resp. úvodnou obrazovkou ITMS2014+
- mala by byť k dispozícii v reálnom čase a nie 1x mesačne
- mala by sa dať overiť - počty a sumy by mali byť prelinkované so zoznamami - po kliknutí by sa mali zobraziť
- okrem stĺpca Kontrahovanie a Čerpanie by mala obsahovať aj stĺpce Verejné obstarávania, Dodávateľské zmluvy, Nezrovnalosti, Kapacity
- v stĺpci Kontrahovanie (zrejme schválené žiadosti) by mali byť uvedené počty, rovnako aj v stĺpci Čerpanie (zrejme Projekty)
- mali by byť uvedené aj neschválené žiadosti a mimoriadne skončené projekty
- mimo tohoto prehľadu ostáva cca 1/3 pomoci EÚ - agrodotácie, fondy územnej spolupráce, priame dotácie a pod. Img_20210726_01

Príklady korupčnej praxe pri (ne)sprístupňovaní informácií


Za uplynulé tri desaťročia vznikla na Slovensku určitá kultúra skrývania a znehodnocovania informácií potenciálne využiteľných na kontrolu štátu. Súvislosť informácií a korupcie chápala aj občianska spoločnosť a prvým jej veľkým úspechom bol Infozákon a povinné zverejňovanie zmlúv so štátom. Hlavne v začiatkoch to prinieslo veľký posun dopredu. Postupne sa však tieto paragrafy vyprázdnili a na každé ustanovenie bol nájdený účinný protiliek. Navyše sa ukázalo, že Infozákon je prakticky nevymožiteľný.

Blokovanie prístupu k informáciám sa najčastejšie deje podľa týchto vzorov:

- Neodpovedáme
- Nie sme povinná osoba
- Informačný systém neposkytuje takú zostavu, nie sme povinní vytvárať nové informácie
- Informáciou nedisponujeme v požadovanej forme a štruktúre
- Stretnime sa radšej osobne, zavolajme si
- Nemôžeme poskytnúť kvôli interným pravidlám
- Nemôžeme poskytnúť kvôli ochrane osobných údajov
- Nemôžeme poskytnúť kvôli ochrane autorských práv
- Dáta boli archivované, alebo skartované, systémy boli zrušené
- Zverejnenie zmlúv bez príloh
- Poskytovanie agregovaných, alebo neúplných dát
- Poskytovanie alternatívnych informácií a formátov
- Poskytnutie iných informácií, než boli požadované
- Poskytovanie obrázkov miesto textu
- Poskytovanie aplikácií miesto dát
- Poskytovanie Open API miesto dát
- Vytváranie sekundárnych a derivovaných systémov

Znehodnocovanie informácií z pohľadu ich využiteľnosti na verejnú kontrolu štátu sa najčastejśie deje podľa týchto vzorov:

- Fragmentácia dát a poskytovanie dát po malých kúskoch, stránkovanie, rozklikávanie
- Rozpájanie dát – zverejňovanie dát bez identifikátorov
- Rozptyľovanie dát do rôznych systémov
- Komolenie dát - napr. orezávaním názvu projektu
- Chýbajúci export tabelovaných dát
- Chýbajúce alebo nedostupné verejné číselníky
- Diskontinuita systémov
- Alternatívne miesta pre zverejňovanie dokumentov podľa zákona
- Informácie (napr. z porád) sa nezaznamenávajú v písomnej podobe
- Chýbajúce full-textové vyhľadávanie, delené vyhľadávacie filtre
- Obmedzovanie počtu dotazov z dôvodu „ochrany systémov pred preťažením“
- Chýbajúci, alebo obmedzený „Prehľad“ voči „Detail“-u
- Skrývanie technických a prevádzkových charakteristík systémov – dátum poslednej aktualizácie, počet prihlásených používateľov, štatistika využívania systémov
- Vytváranie potemkinovských systémov - prázdnych škrupín bez dát, ktoré do nich nikto nikdy nedoplní, lebo nemá dôvod ani motiváciu

Najčastejšie sa argumentácia aktérov pohybuje po takejto trajektórii:

- Ste blbí, vôbec tomu nerozumiete, je to na vás príliš zložité
- Má to na starosti nejaká iná inštitúcia alebo systém. Často taký systém, ktorý sa ešte len plánuje vytvoriť
- Sú objektívne prekážky, zákon, smernice EK
- Chýbajú zdroje – nie sú ľudia, čas, peniaze
- Chyba sa stala v minulosti, my to len zachraňujeme. Ak v tom nebudeme pokračovať, prídeme o tie prostriedky úplne. Nekritizujte a pomôžte to zachrániť v mene vlasti.
- Ak odhalíte podvod, dajú nám to zaplatiť ešte raz
- Sme blbí, vôbec tomu nerozumieme, nedovtípili sme sa, ale konali sme v dobrej viere
- Ak to neukradneme my, ukradne to niekto iný

Img_20210727_01