EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Programovacie obdobie 2007-2013


Na programovacom období 2007-2013 mohla SR participovať plnohodnotne, včítane prípravy a plánovania. Nieslo sa v znamení politiky súdržnosti a sledovalo tri ciele:
- konvergenciu regiónov
- zvyšovanie regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti
- európsku územnú spoluprácu

Programovým dokumentom pre prvé dva ciele daného obdobia bol Národný strategický referenčný rámec(NSRR), ktorý vychádzal z dvoch dokumentov:
- Stratégie rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010
- Lisabonskej stratégie pre Slovensko

NSRR definoval štruktúru operačných programov s cieľom rastu konkurencieschopnosti ekonomiky na základe rastu zamestnanosti, produktivity, platov a životnej úrovne prostredníctvom rozvoja tzv. znalostnej ekonomiky, t.j. prácu s informáciami, vytváranie nových poznatkov a ich využívania v praxi.

Už počas realizácie programového obdobia došlo k realokácii – OP Konkurencieschopnosť a bol navýšený na úkor OP Informačná spoločnosť a OP Doprava. Tesne pred skončením programovacieho obdobia padlo rozhodnutie o realokácie nevyužitých prostriedkov z Regionálneho operačného programu do nástrojov pomoci Jessica a Jeremie s cieľom podporiť zatepľovanie budov prostredníctvom zvýšeného financovania Štátneho fondu rozvoja bývania.

Programový dokument stojí na 3 strategických prioritách:
- infraštruktúra a regionálna dostupnosť s cieľom vybavenia regiónov infraštruktúrou
- znalostná ekonomika s cieľom trvalo udržateľného ekonomického rastu a zvyšovania konkurencieschopnosti priemyslu a služieb
- ľudské zdroje s cieľom zvýšenia zamestnanosti, rastu kvality pracovnej sily pre potreby vedomostnej ekonomiky a zvýšenia sociálnej inklúzie rizikových skupín

Definuje aj 4 horizontálne priority naprieč viacerými OP:
- marginalizované rómske komunity
- rovnosť príležitostí
- trvalo udržateľný rozvoj
- informačná spoločnosť.

NSRR rozlišuje spolu 11 operačných programov, medzi nimi je OP Informatizácia spoločnosti s cieľom inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku na rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky a Technickú pomoc s cieľom efektívneho riadenia programov.

Z alokácie sa nevyužilo 336,35 mil.EUR.
QR_20210620_01_01

Riadiace dokumenty


QR_20210720_01_01

Metodické pokyny CKO a ÚV SR 2008-2018

QR_20210723_02_01

Riadiace dokumenty OP Vzdelávanie2007-2013
OP Vzdelvanie
2007-2013
PM Vzdelvanie
2000.10.30
Memorandum o celoivotnom vzdelvan sa. Pracovn materil E
2008.06.06
Schma pomoci de minimis (uverejnen v Obchodnom vestnku 06. 06. 2008)
2008.06.06
Dodatok c. 1 k Schme na podporu rozvoja modernho vzdelvania (Schma pomoci de minimis)
2008.06.06
Dodatok c. 2 k Schme na podporu rozvoja modernho vzdelvania (Schma pomoci de minimis)
2008.06.06
Dodatok c. 3 k Schme na podporu rozvoja modernho vzdelvania (Schma pomoci de minimis)
2009.10.19
Usmernenie k postupu pridelenia csla investicnej akcie z registra investci Ministerstva financi SR
2013.08
Manul pre informovanie a publicitu (august 2013)
QR_20210807_01_01

Riadiace dokumenty OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast


2007-2013
PM Konkurencieschopnost a hospodrsky rast
2010.11
Manul informovania a publicity pre prijmatelov NFP v rmci OP KaHR
QR_20210807_02_01

Riadiace dokumenty OP Výskum a vývoj2007-2013
OP Vskum a vvoj
2007-2013
PM Vskum a vvoj
2007.??.??
DLHODOB ZMER TTNEJ VEDNEJ A TECHNICKEJ POLITIKY DO ROKU 2015 (schvlen uznesenm vldy SR c. 766/2007)
2011.04.19
Schma na podporu vskumu a vvoja (schma ttnej pomoci) v znen dodatku c. 1
2013.08.??
Manul pre informovanie a publicitu (august 2013)
2013.11.13
Poznatkami kprosperite  Stratgia vskumu ainovci pre inteligentn pecializciu SR, 94 str.
2015.03.12
Prrucka pre iadatela o NFP operacnho programu Vskum a vvoj, verzia 15.0
QR_20210807_03_01