EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Splnomocnenec vlády pre informatizáciu a tretí sektor/Splnomocnenec vlády pre MNO


Úlohou splnomocnenca pre informatizáciu je spracovávať odborné stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie kabinetu týkajúcich sa oblasti informatizácie spoločnosti. Koordinuje súčinnosť jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy a samosprávnych krajov v oblasti informatizácie a spolupracuje so súkromnou sférou a mimovládnym sektorom. Splnomocnenec nemá výkonné kompetencie.

Funkciu splnomocnenca zastávali:
Miroslav Kukučka (splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu, MDPT SR, okt. 2004-dec. 2006, neskôr pôsobil na MF SR Sekcia informatizácie spoločnosti) , Pavol Tarina (splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu, aug. 2007-2010, predtým obchodný riaditeľ Ditec), Roland Sill (splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu, od r. 2010), Filip Vagač (splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, marec 2011- nov.2013, predtým riaditeľ CP Consult – poradenská spoločnosť pre štrukturálne fondy EÚ), Martin Giertl (splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, od jan. 2014, predtým pôsobil v Nadácii Charty 77) Img_20210724_01

Výstupy Úradu splnomocnenca pre MNO

2012.02.22
Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti do roku 2020  a Akčný plán na roky 2012 – 2013
2017
Odporúčacie kritériá pre výber kandidátov MNO za členov MV OP EŠIF na obdobie 2014 – 2020
2017
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti / EUROFONDY / Správy
2017
Neziskové organizácie a fondy EÚ 2014 - 2020, 2017
2017.03.01
Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 - 2018
2019.02.06
Zákon o registri MNO - Často kladené otázky
2019.08.22
Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2019 - 2020
2019.08.22
Uznesenie vlády SR č. 360/2019 - Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2019 - 2020
2021.08.24
Návrh vzdelávacieho programu pre oblasť zrozumiteľnej komunikácie
2021.08.24
Komunikačno-štylistická príručka
2021.08.24
Materiál Európskej komisie: Ako písať zrozumiteľne
QR_20210724_02_01

Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie (MNO)


Rada vlády SR pre MNO bola vytvorená v r. 2012 ako poradný orgán vlády SR v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Jej úlohou je hodnotiť výsledky a navrhovať riešenia k posilneniu participatívnej demokracie v spoločnosti, aby prijímané vládne materiály v oblasti verejnej politiky boli nielen účinné, spravodlivé a demokratické, ale aj prijímané so širokým konsenzom vládneho a mimovládneho sektora a zároveň aby ich napĺňanie bolo kontrolované občianskou spoločnosťou.

Zástupcovia verejnej správy v Rade vlády pre nezikové organizácie


Denisa Saková, ministerka vnútra, predsedníčka Rady vlády SR pre MNO, Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, podpredseda Rady vlády SR pre MNO, št. tajomník MF SR, št. tajomník MZV SR, št. tajomník MPSVaR SR, št. tajomník MŠVVaŠ SR, št. tajomník MK SR, št. tajomník MS SR, št. Tajomník MZ SR, št. tajomník MH SR, št. tajomník MŽP SR, št. tajomník MDVaRR SR, št. tajomník MPaRV SR, št. tajomník MO SR, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, zástupca ZMOS, zástupca Únie miest Slovenska, zástupca Združenia samosprávnych krajov SK 8

Zástupcovia MNO v Rade vlády pre nezikové organizácie


Mária Machajdíková (Sociofórum), Anna Ghannamová (Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb), Marcel Zajac (Ekofórum), Richard Medal (Sieť enviromentálnych výchovných programov Špirála), Andrej Schulcz (Rada mládeže Slovenska), Soňa Lexmanová (Fórum donorov), Ľubica Lachká (Asociácia komunitných nadácií Slovenska), Mária Sliacka (Platforma mimovládnych rozvojových organizácií), Zuzana Magurová (Ženská loby Slovenska), Peter Devínsky (Slovenská humanitná rada), Soňa Holíková (Únia materských centier), Tibor Tóth (Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku), Marcela Dobešová (Fórum života), Vladimír Sendrei (poradný orgán splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity), Katarína Dekánková (Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR), Branislav Mamojka (Národná rady občanov so zdravotným postihnutím v SR), Jaroslav Ostrčil (Asociácia telovýchovných jednôt a klubov SR), Štefan Smrekovský (Združenie horských a ostatných záchranných systémov SR), Zuzana Rosiarová Kesegová (Slovenský Červený kríž), Mária Behanovská (Vidiecky parlament), Alžbeta Brozmanová Gregorová (Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií), Branislav Jelenčík (Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu), Eva Madajová (Asociácia na ochranu práv pacientov SR), Kálmán Petőcz (Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť za MNO), Karolína Miková (menovaná splnomocnencom), Filip Vagač (menovaný splnomocnencom), Peter Medveď (menovaný splnomocnencom), Juraj Rizman (menovaný splnomocnencom), Boris Strečanský (menovaný splnomocnencom)

Komora MNO Rady vlády SR pre MNO uskutočnila v decembri 2014 proces nominovania zástupcov tretieho sektora a občianskej spoločnosti do monitorovacích výborov pre jednotlivé operačné programy. Tento krok mal zvýšil legitimitu zástupcov MNO, kritériá však boli nastavené na zachovanie kontinuity.
Odporúčacie kritériá:

1. Kandidát sa dlhodobo venuje obsahovému zameraniu príslušného OP.
2. Má skúsenosti s prípravou programov, metód implementácie, monitorovania, kontroly a hodnotenia projektov všeobecne.
3. Orientuje sa v usmerneniach EK k EŠIF a dokumentoch SR k programovému obdobiu 2014 – 2020.
4. Má skúsenosti s riadením projektov, osobitne projektov EŠIF.
5. Je/bol členom pracovnej skupiny, monitorovacieho výboru alebo iného inštitútu previazaného na riadenie EŠIF.
Img_20210725_01

Činnosť predstaviteľov MNO v štruktúrach EŠIF 2013-2019

2013.05.22
Spoločná pozícia MNO k OP EŠIF
2013.06.10
Operačný program Efektívna verejná správa
2014.01.31
Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 je v MPK
2014.01.31
Tlačová správa: Efektívna verejná kontrola nových fondov EÚ je ohrozená
2014.02.04
Hromadná pripomienka za efektívne, otvorené čerpanie EŠIF za účasti občianskej spoločnosti
2014.04.22
Finalizácia operačných programov na obdobie 2014 – 2020
2014.05.15
Operačné programy schválené vládou
2014.12.10
Zástupcovia MNO v monitorovacích výboroch EŠIF
2015.01.09
Schvaľovanie OP EŠIF na roky 2014 – 2020 pre SR
2015.10.26
Pozvánka na diskusný panel Aktívna účasť občianskej spoločnosti na rozhodovaní o fondoch EÚ
2016.04.11
OP Efektívna verejná správa – príprava výzvy pre MVO pokračuje
2016.09.14
Konštruktívny prístup k partnerskému dialógu na MŽP SR
2017.01.19
Fondy EÚ v oblasti životného prostredia aj pre MNO
2017.02.09
MNO sa môžu uchádzať o eurofondy v oblasti práce s marginalizovanými rómskymi komunitami
2017.03.16
Začína projekt Partnerstvo: pilotná spolupráca štátu a expertov občianskej spoločnosti v oblasti fondov EÚ
2017.04.21
POZOR: Organizujeme infosemináre k eurofondovej výzve pre mimovládky z OP  EVS
2017.05.04
Príležitosť na eurofondové projekty pre MNO
2017.05.12
Výber hodnotiteľov pre dopytovo-orientované projekty z OP EVS
2017.05.12
Výzvy pre MNO z OP EVS zverejnené
2017.05.15
Tlačová konferencia k eurofondovým výzvam pre MNO
2017.05.17
Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO: Registrácia ukončená
2017.05.24
Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO: Aktualizácia termínov
2017.06.14
Závery z infoseminárov k výzvam pre MNO
2017.06.29
Eurofondové výzvy pre MNO: Najčastejšie otázky z infoseminárov a termíny konzultácií
2017.07.07
MV SR – Sekcia európskych programov hľadá odborných hodnotiteľov projektov
2017.08.24
Dotácia na podporu regionálneho rozvoja
2017.08.28
Uzávierka 1. kola výziev pre MNO z OP EVS
2018.01.17
Posunutie dátumu uzávierky II. hodnotiaceho kola výziev pre MNO z OP EVS
2018.02.27
Prvé kolo výziev z OP EVS pre MNO vyhodnotené
2018.05.31
Informačné semináre k výzve z OP KŽP na vodozádržné opatrenia
2019.10.17
Účasť úradu splnomocnenca v najvyššom orgáne EŠIF
QR_20210725_02_01

Nominanti MNO v monitorovacích výboroch OP EŠIF v období 2014-2020


Behanovská Mária (mbehanovska@stonline.sk, Vidiecky parlament na Slovensku: Partnerská dohoda, OP TP), Bušová Božena (bozena.busova@apssvsr.sk, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR: IROP), Dobešová Marcela (marcela.dobesova@gmail.com, Fórum života: OP TP), Dobrotková Milada (dobrotkova@stonline.sk, Asociácia poskytovateľov sociálnej starostlivosti v SR: Partnerská dohoda), Havlíček Roman (havlicek@priateliazeme.sk, Zelená koalícia mimovládnych organizácií: OP II), Holečko Imrich (imrich.holecko@kromsat.sk, Ľudia a perspektíva: OP ĽZ, OP ĽZ os č. 5, 6), Horná Dagmar (dagmar.horna@gmail.com, Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv: OP ĽZ os č. 1, Horizontálne princípy), Hullová Danica (hullova@cvno.sk, Centrum vzdelávania neziskových organizácií: OP EVS, Partnerská dohoda), Košťál Ctibor (kostal@governance.sk, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI): OP VaI), Lešinský Daniel (lesinsky@changenet.sk, CEPTA - Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy: IROP, OP RV, OP VaI), Mamojka Branislav (mamojka@nrozp.sk, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím: OP II, Partnerská dohoda, OP TP, Horizontálne princípy), Měchura Milan (milan.mechura@unss.sk, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím: OP ĽZ, OP ĽZ os č. 2, 3, 4), Mészáros Peter (meszaros@3lobit.sk, 3lobit, Nadácia Provida: OP VaI), Mišová Iveta (misova@zpmpvsr.sk, NROZP, Združenie na pomoc ľuďom s ment.postihnutím v SR: IROP), Mojžiš Miroslav (mojzis@priateliazeme.sk, Priatelia Zeme-CEPA: OP II, OP KŽP, Partnerská dohoda, OP VaI), Nemcová Tatiana (nemcova@vtaky.sk, Slovenská ornitologická spoločnosť: OP RH), Oravec Laco (laco@nadaciams.sk, Nadácia Milana Šimečka: OP ĽZ), Páleník Michal (michal.palenik@iz.sk, Inštitút zamestnanosti: OP ĽZ os č. 2, 3, 5), Paulíková Martina (paulikova@changenet.sk, Ekopolis: OP KŽP), Petőcz Kálmán (petoczkj@hotmail.com, Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť: Horizontálne princípy), Remiš Milan (milan.remis@gmail.com, Fórum života: OP VaI), Schulcz Andrej (sulcz@sda.sk, Rada mládeže Slovenska: OP ĽZ os č. 2), Woleková Helena (wolekova@socia.sk, SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien: OP ĽZ, Horizontálne princípy), Zajac Marcel (zajac@changenet.sk, Centrum pre filantropiu, Ekofórum: OP EVS), Zlevská Denisa (denisa.zlevska@ctar.sk, Inštitút prijatia: OP VaI)

http://www.minv.sk/?ros_ptp_partnerstvo_I_vystupy-projektu
***
Subject: Členovia MNO v Monitorovacích výboroch OP EŠIF

28. augusta 2017 pod vplyvom škandálu ministra Plavčana vydali zástupcovia MNO v monitorovacích výboroch EŠIF vyhlásenie Eurofondové výzvy ukazujú nedostatočnú transparentnosť, chýba princíp partnerstva, v ktorom označili 5 hlavných problémov:

1. Nesprávne nastavené podmienky výzvy
2. Problémy s výberom odborných hodnotiteľov
3. Spôsob hodnotenia a výberu projektov
4. Priraďovanie projektov hodnotiteľom
5. Kontrola práce hodnotiteľov a zverejňovanie informácií
Img_20210725_03

Projekt Partnerstvo


V marci 2017 bol ohlásený projekt s názvom Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF, ktorý bol neskôr premenovaný na Projekt technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov - projekt „Partnerstvo“ v rámci ktorého mal tretí sektor získať prístup k zdrojom z Eurofondov. Pre zorientovanie sa záujemcov bola úradom vlády vydaná 156 stranová informačná brožúra s prehľadom operačných programov a procesov.

Napriek tomu, že o tomto projekte v marci 2017 vtedajší podpredseda vlády pre investície a informatizáciu hovoril ako o výzve pre MNO (v tomto duchu sa nesie aj brožúra ), v skutočnosti išlo len o klasický projekt dvoch úradov (Úrad vlády SR riadiaci orgán OPTP a Úrad podpredsedu vlády SR/CKO) podporený z OP Technická pomoc, ktorého jediným partnerom bol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Projekt prebiehal od marca 2017 do mája 2018. Nešlo o projekt v partnerstve s mimovládnymi organizáciami a MVO ani neprijali žiadne peniaze prostredníctvom tohto projektu.

Počas projektu Partnerstvo (2017-2018) vznikli výstupy sumarizujúce odporúčania v troch oblastiach:
1. Participatívna tvorba výziev
2. Práca s informáciami a zvyšovanie transparentnosti v EŠIF
3. Efektívny monitoring EŠIF

Na projekt postupne nadväzovali Partnerstvo II. (2018-2019) a Participácia (Partnerstvo III. 2019-2020)

Webstránka projektu

Img_20210725_04

Výstupy projektu Partnerstvo I

2017.06
Analýza deklarovanej implementácie princípu partnerstva vo vybraných dokumentoch programového obdobia 2007-2013
2018.05.16
Danica Hullová, Mária Machajdíková, Hodnotiaca správa z rokovaní v oblasti prierezových tém a synergií s odporúčaniami pre Centrálny koordinačný orgán (CKO)
2018.05
Martina Paulíková, Modelový postup pre tvorbu výziev s dôrazom na účasť partnerov a cieľových skupín podpory
2018.05
Správa z participatívnych nástrojov vo vybraných OP
2018.05
Martina B. Paulíková, Správa z prieskumu medzi zástupcami MNO o skúsenostiach s participáciou
2018.05
Miroslav Mojžiš, Ingrid Vachálková, Magdaléna Bernátová, Ctibor Košťál, Návrh postupu výkonu kontroly procesu hodnotenia a výberu ŽoNFP
2018.05
 Magdaléna Bernátová, Veronika Prachárová, Záverečná správa z analýzy informačného prostredia s odporúčaniami pre CKO pre prácu s informáciami
2018.05
Danica Hullová, Daniel Lešinský, Mária Machajdíková,  Miroslav Mojžiš, Ingrid Vachálková, Návrh systému monitoringu národných projektov
2018.05
Tina Gažovičová, Danica Hullová, Správa z prieskumu medzi členmi monitorovacích výborov a pracovných skupín s odporúčaniami pre CKO
2018.05
Mária Behanovská, Danica Hullová, Daniel Lešinský, Viera Mrázová, Miroslav Mojžiš, Súhrnná správa s odporúčaniami pre oblasť efektívnosti monitoringu EŠIF
2018.05
Imrich Holečko, Danica Hullová, Mária Machajdíková, Martina B. Paulíková, Súhrnná správa z prieskumu fungovania pracovných skupín a komisií pod monitorovacími výbormi
2018.05
Záverečná správa k projektu Partnerstvo
QR_20210725_05_01

Výstupy projektu Partnerstvo II

QR_20210815_01_01

Národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti


Poskytovateľ NFP: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prijímateľ NFP: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kód projektu ITMS: 314011V576
Trvanie realizácie projektu: 03/2019 – 09/2021
Výška poskytnutého NFP: 967 970,21 €

Partneri projektu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Štatistický úrad Slovenskej republiky

Stručný opis projektu

Hlavným cieľom národného projektu je kvalitnejšia tvorba verejných politík (a tým pádom vo výsledku aj kvalitnejšia verejná politika) a to prostredníctvom získavaných relevantných dát a informácií o celej občianskej spoločnosti, nakoľko dnes sa tieto politiky zvyčajne navrhujú a realizujú iba na základe dohadov a aproximácií. Verejné politiky tak potrebujú časté úpravy, čím nastáva nechcená inflácia každoročne prijímaných zmien a noviel.

Projekt tak reaguje na 2 potreby tvorcov verejných politík:
1. navrhovať verejnú politiku na základe, resp. s pomocou relevantných dát a analyzovať ex ante vplyv návrhov na občiansku spoločnosť a súčasne
2. ex post overovať na aktualizovaných informáciách, aký vplyv mala prijatá verejná politika a či bol želaný výsledok dosiahnutý.

Projekt sa skladá z jednej hlavnej aktivity s názvom "Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti", ktorá sa skladá zo štyroch podaktivít, pričom niektoré môžu byť realizované paralelne a iné na seba nadväzujú:
1. Výskum socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov vývoja v občianskej spoločnosti a tvorba odporúčaní pre tvorcov verejných politík,
2. Pilotná (testovacia) tvorba verejných politík,
3. Tvorba návrhov na posudzovanie vplyvov predkladaných materiálov na občiansku spoločnosť,
4. Tvorba návrhu na zavedenie Satelitného účtu tretieho sektora.

V rámci prvej kľúčovej podaktivity bude prebiehať získavanie a analýza dát a informácií o neziskovom sektore a občianskej spoločnosti, na základe ktorých budú navrhnuté odporúčania tvorcom verejných politík. V tejto Podaktivite je kľúčové zapojenie partnera projektu - Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
V druhej podaktivite sa získané dáta a informácie z prvej podaktivity využijú na pilotnú (testovaciu) tvorbu verejných politík a na tvorbu odporúčaní pre iných tvorcov verejných politík.
Tretia podaktivita zužitkuje skúsenosti z druhej podaktivity a navrhne formalizovaný spôsob, ako merať vplyvy predkladaných verejných politík na občiansku spoločnosť.
Vo štvrtej podaktivite bude pripravený návrh na zavedenie nového nástroja na systematický zber údajov o treťom sektore – tzv. Satelitný účet tretieho sektora. V tejto Podaktivite je kľúčové zapojenie partnera projektu - Štatistického úradu SR, ktorý je však prirodzenou súčasťou celého projektu vzhľadom na svoje špecifické zákonné kompetencie – zber dát.

2019.02.14
Vyzvanie NP - KVALITNEJŠIE VEREJNÉ POLITIKY PROSTREDNÍCTVOM LEPŠIEHO POZNANIA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI (731 kB)
2019.02.14
Príloha č. 1 - Žiadosť o NFP (1 MB)
2019.02.14
Príloha č. 2 - Priručka pre žiadateľa OP EVS učinná od 31.1.2019,v. 5.0 (10 MB)
2019.02.14
Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov (82 kB)
2019.02.14
Príloha č. 4 - Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (77 kB)
2019.02.14
Príloha č. 5 - Kritériá pre výber projektov (100 kB)
2019.02.14
Príloha č. 6 - Zoznam oprávnených výdavkov (82 kB)
2019.02.14
Príloha č. 7 - Usmernenie-RO-OP-EVS-č.-5-verzia-6-účinné-od-31.01.2019 (296 kB)
2019.02.14
Príloha č. 8 - Vzor Zmluvy o partnerstve (345 kB)
2019.02.14
Príloha č. 9 - Čestné vyhlásenie partnera (87 kB)
2019.02.14
Príloha č. 10 - Čestné vyhlásenie partnera - VVŠ (89 kB)
2019.02.14
Príloha č. 11 - Vzor memoranda o spolupráci (93 kB)
2019
Zmluva o partnerstveMV SR a ŠÚ SR
2019.03.01
Návrh základného rámca výskumu zameraného na zisťovanie sociálno-ekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti
2021.07.01
Analýza socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov rozvoja občianskej spoločnosti
2021.07.01
Zdrojové dáta: Dotazník MNO (SAV)
2021.07.01
Zdrojové dáta: Občianska spoločnosť - 18+
2021.07.01
Zdrojové dáta: Občianska spoločnosť - 15 - 30 (SAV)
2019.06.14
Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti
2019.09.11
Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti - AKTUALIZÁCIA č. 1 Prílohy č. 1
2020.06.29
Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti - AKTUALIZÁCIA č. 3 Prílohy č. 3
2021.07.19
Analýza vplyvov na občiansku spoločnosť
2021.07.19
Metodický postup pre analýzu vplyvov na občiansku spoločnosť
2021.07.19
Návrh na zmenu a doplnenie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov


Členovia projektového tímu:
Projektový manažér: Ing. Martin Mňahončák, PhD.
Asistentka projektového manažéra: Mgr. Marcela Príhelová
Manažérka monitorovania: Mgr. Eliška Tížňovská

V rámci národného projektu pôsobili sektorové rady, ktorých garanti sú členmi Odbornej projektovej rady:

SR pre kultúru a duchovné hodnoty (garant Mgr. Bohdan Smieška)
SR pre životné prostredie (garant Ing. Peter Medveď)
SR pre ľudské práva a advokačné aktivity (garant PaedDr. Ján Orlovský)
SR pre zdravie (garant MUDr. Tomáš Szalay, PhD.)
SR pre sociálne služby a sociálnu pomoc (garant PhDr. Elena Kopcová, PhD.)
SR pre vzdelávanie (garant Mgr. Danica Hullová)
SR pre šport (garant Mgr. et. Mgr. Ladislav Križan, PhD., DAS)
SR pre dobrovoľníctvo (garant doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.)
SR pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc (garant Ing. Mária Sliacka )
SR pre občiansku spoločnosť (garant PhDr. Michal Vašečka, PhD.)
SR pre mládež (garant Jana Kuzmová Feherpataky, M.A.) Img_20210905_01

Národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti

You_20210905_02