EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku


Európska komisia má svoje zastúpenia vo všetkých 28 členských štátoch EÚ a regionálne kancelárie v Barcelone, Belfaste, Bonne, Cardiffe, Edinburghu, Marseille, Miláne, Mníchove a Wroclawi. Zastúpenia reprezentujú EK v jednotlivých členských štátoch Únie. Nejde o diplomatické zastúpenie v pravom slova zmysle, skôr o kombináciu reklamnej a spravodajskej agentúry. Sú v kontakte s národnými orgánmi a zainteresovanými stranami a podávajú vedeniu Komisie správy o vývoji v dôležitých oblastiach v členských štátoch. Ako pozorovatelia sú zastúpení vo všetkých monitorovacích výboroch operačných programoch.

V oblasti informovania plnia úlohy:
- Spolupráca s médiami
- Politická spolupráca a spravodajstvo
- Priame informovanie a dialóg s verejnosťou

Pracovníci zastupiteľstva nominálne podporujú transparentnosť: Jednou z ciest, ako zabezpečiť hospodárne a zákonné využitie prostriedkov z rozpočtu EÚ, je informovanie erejnosti. Systém fungovania, stanovovanie priorít, výber projektov, výsledky auditov, nápravné opatrenia –nič z toho nesmie zostať utajené za bránami úradov. Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku v úvode k publikácii „Európske fondy v praxi“, 2013
Napriek tomu sme v oblasti boja proti korupcii nezaznamenali žiadne viditeľné aktivity. Na naše infožiadosti zasielané na túto inštitúciu sme nikdy neobdržali žiadnu odpoveď.

Vedúci pracovníci: Ladislav Miko (od jan. 2018), Dušan Chrenek (2012 - 2017), Andrea Eischeková-Matisová (vedúca zastúpenia EK v SR 2005 – 2011, od r. 2014 veľvyslankyňa vo Švajčiarsku)
Img_20210725_01

Právne ukotvenie Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Ku zriadeniu Zastúpenia Európskej komisie (ZEK) na území SR došlo Dohodou medzi SR a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v SR a o jeho výsadách a imunitách, podpísanou 16.9.1994 (oznámenie č. 117/1995 Z. z.).

Postavenie zamestnancov ZEK v Bratislave spolu s ich výsadami a imunitami upravuje Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie a zároveň Dohoda medzi vládou SR a Komisiou Európskych spoločenstiev o vykonávaní Protokolu, podpísaná v Bratislave 16.8.2004 (oznámenie č. 553/2004 Z. z.).

Rozsah výsad a imunít zamestnancov ZEK v Bratislave je odlišný od diplomatických zástupcov cudzích štátov v SR. Zamestnanci ZEK v Bratislave nie sú držiteľmi diplomatický pasov SR.
Ministerstvo eviduje 2 pracovníkov na ZEK v Bratislave - vedúceho ZEK, ktorý má status diplomatického zástupcu a zástupcu vedúceho ZEK, ktorý nemá status diplomatického zástupcu, ale pracovníka medzinárodnej organizácie. Obaja pracovníci ZEK požívajú výsady a imunity na základe Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch (vyhláška č. 157/1964 Z. z.). Ministerstvo zahraničných vecí neregistruje slovenských občanov zamestnaných na ZEK v Bratislave a neposkytuje im osobitné služby. Img_20210817_01