EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Programovacie obdobie 2014-2020


Príprava programovacieho obdobia 2014-2020 sa niesla v znamení hesla Kohézie (Súdržnosti). Politika súdržnosti EÚ a stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu sa stali základom programového dokumentu Partnerská dohoda.
Partnerská dohoda formulovala tri ciele:
- Investovanie do rastu a zamestnanosti
- Investície do Európskej územnej spolupráce
- Zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu
Diskusie k budúcej podobe politiky súdržnosti EÚ prebiehali už od roku 2007 za aktívnej účasti SR. Prvé legislatívne návrhy pre politiku súdržnosti EÚ zverejnila Európska komisia 6. októbra 2011.

Boli nastavené aj podmienky pre čerpanie pomoci v jednotlivých rezortoch - „ex-ante kondicionality“, požadovala sa existencia plánov a metodík, medzi nimi napr. vypracovanie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na MŠ SR v rámci OP Výskum a inovácie.
V dokumente sa nachádzal i záväzok uplatňovať „princíp partnerstva“ t.j. od začiatku sa predpokladala participácia Únie miest a obcí Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Grémia tretieho sektora, univerzít, SAV, atď. Partnerstvo sa malo týkať všetkých etáp životného cyklu od plánovania až po uskutočnenie programu. QR_20210709_01_01

Alokácia operačných programov pre obdobie 2014-2020 - centrálne sledované programy ITMS+

id Skratka OP Alokácia, Eur Riadiaci orgán
1 OP KZP OP Kvalita životného prostredia 3 505 976 464 MŽP SR
2 OP LZ OP Ľudské zdroje 3 475 682 934 MPSVR SR
3 OPII OP Integrovaná infraštruktúra 7 988 521 358 MDV SR
5 OP IROP Integrovaný regionálny OP 2 292 455 653 MIRRI SR
6 OP EVS OP Efektívna verejná správa 341 831 092 MV SR
7 OP TP OP Technická pomoc 193 830 582 MIRRI SR
8 OP RH OP Rybné hospodárstvo 2014-2020 28 814 206 MPRV SR
9 IRR SK CZ Interreg V-A SR - ČR 2014-2020 106 046 429 MIRRI SR
10 IRR SK AT Interreg V-A SR - Rakúsko 89 285 509 MIRRI SR
11 PRV Program rozvoja vidieka 2014-2020 2 099 199 703 MPRV SR
13 INTERACT OP INTERACT 3 39 392 594 BSK
Spolu 20 161 036 524
Tab_20210710_01

Alokácia operačných programov pre obdobie 2014-2020

Chart_20210710_02

Vyhlásené výzvy pre obdobie 2014-2020 - centrálne sledované programy ITMS+

Op program Zrušené počet Uzavreté počet Vyhlásené počet Vyhodn MAS počet Spolu počet Zrušené alok, Eur Uzavreté alok, Eur Vyhlásené alok, Eur Vyhodn MAS alok, Eur Spolu alokácia, Eur
OP KZP 0 43 41 0 84 0 567 825 767 140 290 478 0 708 116 246
OP LZ 7 146 12 0 165 118 530 736 2 789 289 581 59 201 886 0 2 967 022 204
OPII 2 123 71 0 196 0 12 855 415 139 999 250 0 152 854 665
OP IROP 2 58 12 0 72 0 443 863 294 0 0 443 863 294
OP EVS 0 57 1 0 58 0 0 1 369 103 0 1 369 103
OP TP 0 8 14 0 22 0 0 0 0
OP RH 23 2 5 0 30 511 923 882 000 931 084 0 2 325 007
PRV 3 170 114 610 897 449 211 23 891 397 10 466 636 77 210 067 112 017 311
INTERACT 0 0 21 0 21 0 0 0
UNKN 0 2 0 0 2 0 7 092 374 0 0 7 092 374
OP VAI 17 48 12 0 77 0 214 490 145 875 080 862 0 1 089 571 007
Spolu 54 657 303 610 1 624 119 491 870 4 060 189 973 1 227 339 300 77 210 067 5 484 231 211
2014/cerpanie

Plánované výzvy pre obdobie 2014-2020 - centrálne sledované programy ITMS+

Vyhlasovateľ Vyhlásené počet Zrušené počet Zverejnené počet UNKN počet Spolu počet Vyhlásené alokácia, Eur Zrušené alokácia, Eur Zverejnené alokácia, Eur UNKN alok, Eur Spolu alokácia, Eur
MZ SR 11 2 13 88 086 996 88 086 996
MIRRI SR 65 10 15 90 76 794 912 76 794 912
MK SR 2 1 1 4 57 447 059 57 447 059
MŽP SR 48 3 4 55 7 000 000 7 000 000
MV SR 21 8 20 49 5 737 899 5 737 899
MPRV SR 30 8 3 41 1 194 012 291 023 1 485 035
PPA 1 1 49 000 49 000
Výskumná agentúra 21 13 34
MŠVVŠ SR 12 18 30
MH SR 23 6 1 30
MDV SR 79 2 44 125
Slov. inov. a energ. agentúra 22 4 2 28
Impl. agentúra MPSVR SR 13 14 27
MPSVR SR 3 5 6 14
Miestne akčné skupiny, OZ 897 112 166 1 175 111 881 134 12 927 934 15 338 864 140 147 931
UNKN 9 9
Spolu 1 247 180 289 9 1 725 271 347 100 90 062 869 15 338 864 0 376 748 832
2014/cerpanie

Prijaté žiadosti o NFP pre obdobie 2014-2020

Op program Počet Žiad Celkom, Eur Žiad NFP, Eur
OP KZP 4 824 5 954 686 075 5 213 058 762
OP LZ 5 384 4 253 119 703 4 209 927 743
OPII 996 5 583 618 619 5 556 976 587
OP IROP 3 693 2 999 909 853 2 861 262 690
OP EVS 302 367 718 568 362 176 703
OP TP 241 230 972 367 230 707 529
OP RH 81 22 294 961 12 069 674
IRR SK CZ 524 270 356 801 248 135 787
IRR SK AT 65 113 447 965 98 375 081
PRV 1 851 66 443 682 59 037 160
3 819 8 502 660 801 6 409 366 312
Spolu 21 780 28 365 229 394 25 261 094 028
2014/cerpanie

Schválené žiadosti o NFP pre obdobie 2014-2020

Op program Počet Schvál Celkom, Eur Schvál NFP, Eur
OP KZP 2 410 3 208 238 138 2 955 902 670
OP LZ 3 509 3 639 730 707 3 614 749 965
OPII 820 4 512 642 994 4 493 095 196
OP IROP 2 457 2 135 579 666 2 049 187 825
OP EVS 166 323 817 656 320 717 315
OP TP 198 203 969 020 203 729 570
OP RH 38 9 647 094 5 612 799
IRR SK CZ 146 106 500 348 98 263 746
IRR SK AT 45 86 012 384 73 738 544
PRV 449 18 102 860 17 490 987
1 924 2 716 003 961 1 947 709 351
Spolu 10 238 14 244 240 869 13 832 488 619
2014/cerpanie

Zamietnuté žiadosti o NFP pre obdobie 2014-2020

Op program Počet Žiad Celkom, Eur Žiad NFP, Eur
OP KZP 1 979 2 305 121 021 1 903 750 569
OP LZ 1 664 515 084 503 501 291 717
OPII 117 382 647 293 380 828 642
OP IROP 1 046 624 574 990 587 603 327
OP EVS 129 39 187 098 36 873 709
OP RH 29 7 955 213 3 959 115
IRR SK CZ 318 140 703 009 128 770 170
IRR SK AT 10 11 037 487 9 918 986
PRV 230 8 941 408 8 594 964
1 407 4 554 714 328 3 563 133 551
Spolu 5 522 4 035 252 023 3 561 591 199
2014/cerpanie

Ukončené projekty pre obdobie 2014-2020

Op program Počet Zazml suma, Eur Počet mimoriad ukonč Zazml suma mimoriad ukonč, Eur
OP KZP 1 075 723 366 329 0 0
OP LZ 398 785 151 192 1 159 503
OPII 112 870 376 205 0 0
OP IROP 504 189 909 979 0 0
OP EVS 44 21 133 770 0 0
OP TP 151 171 207 621 6 19 673 000
IRR SK CZ 48 22 237 425 0 0
IRR SK AT 1 799 853 0 0
753 519 963 535 0 0
Spolu 3 086 3 304 145 909 7 19 832 503
2014/cerpanie

Projekty v realizácii pre obdobie 2014-2020

Op program Počet Zazml suma, Eur Počet Pozast Zazml suma Pozast, Eur
OP KZP 1 066 1 894 989 123 1 136 499
OP LZ 2 690 2 573 821 459 58 9 808 061
OPII 639 3 220 881 738 0 0
OP IROP 1 816 1 568 681 659 1 1 415 027
OP EVS 114 253 324 347 6 7 330 432
OP TP 40 28 748 713 0 0
OP RH 30 6 193 698 0 0
IRR SK CZ 87 71 384 630 1 50 957
IRR SK AT 41 79 993 831 0 0
PRV 129 5 959 226 0 0
732 2 181 483 166 1 352 333
Spolu 7 384 11 885 461 590 68 19 093 310
2014/cerpanie

Verejné obstarávania pre obdobie 2014-2020 - centrálne sledované programy ITMS+

Op program Počet v realizácii Počet ukončené Počet v aktualizácii Počet zrušené Počet celkom Hodnota v realizácii, Eur Hodnota ukončené, Eur Hodnota v aktualizácii, Eur Hodnota zrusene, Eur Hodnota celkom, Eur
0 0 0 1 1 0 0 0 1 096 476 1 096 476
OP KZP 394 6 336 30 1 328 8 088 538 391 255 2 110 906 704 40 614 063 489 522 990 3 179 435 012
OP LZ 240 3 786 27 511 4 564 59 588 331 569 795 148 13 951 079 58 457 348 701 791 906
OPII 665 4 120 53 597 5 435 703 953 007 7 019 236 865 167 538 087 404 057 049 8 294 785 008
OP IROP 524 4 485 56 482 5 547 209 764 950 755 385 792 28 060 030 155 063 637 1 148 274 409
OP EVS 11 171 2 12 196 14 802 008 114 896 399 18 029 21 106 322 150 822 757
OP TP 11 631 12 5 659 2 422 510 114 789 844 522 823 34 123 117 769 301
OP RH 8 88 0 1 97 1 843 518 10 571 639 0 36 333 12 451 490
IRR SK CZ 12 73 0 3 88 8 695 228 10 904 778 0 577 052 20 177 059
IRR SK AT 3 63 1 3 70 3 407 362 4 570 108 1 587 500 1 172 535 10 737 505
PRV 5 1 701 15 33 1 754 164 179 56 939 674 451 630 1 791 098 59 346 581
Spolu 1 873 21 454 196 2 976 26 499 1 543 032 350 10 767 996 951 252 743 241 1 132 914 963 13 696 687 506
2014/cerpanie

Dodávateľské zmluvy

Op program Počet
zmlúv
celkom
Celková suma zmluy,
Eur
1
OP KZP 9 252 3 651 215 905
OP LZ 5 142 547 707 616
OPII 6 519 8 824 031 390
OP IROP 7 031 2 327 227 922
OP EVS 502 62 571 623
OP TP 711 102 149 103
OP RH 114 12 937 413
IRR SK CZ 94 12 731 042
IRR SK AT 76 10 433 478
PRV 1 792 6 906 433 013
Spolu 31 234 22 457 438 506
2014/cerpanie

Top 100 Dodávateľov na eurofondových projektoch obdobia 20014-2020

Por Dodávateľ Počet zmlúv Suma zmlúv, Eur
1 MENERT spol. s r.o. 21 6 867 627 792
2 FERMAT Group a.s. 9 1 095 603 100
3 EUROVIA SK, a.s. 60 856 552 329
4 STRABAG s.r.o. 78 739 056 113
5 GMT projekt, spol.s.r.o. 36 639 357 807
6 Skanska SK, a.s. 16 579 737 502
7 FibreGround, s.r.o. 2 468 600 000
8 DÚHA a.s. 8 411 997 989
9 Metrostav a.s. 7 353 150 907
10 Valbek, s.r.o. 7 290 288 619
11 Škoda Transportation, a.s. 2 233 499 500
12 ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. 44 217 447 059
13 VÁHOSTAV - SK, a.s. 9 175 303 771
14 PETRUS s.r.o. 5 160 371 677
15 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 15 157 718 203
16 KARBOX s.r.o. 1 144 669 415
17 WAWRZASZEK ISS Spolka z Ograniczona 2 144 162 000
18 VAŠA Slovensko, s. r. o. 3 125 378 589
19 TEMPEST a.s. 29 110 246 292
20 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 18 106 211 903
21 ALISON Slovakia s.r.o. 13 103 813 406
22 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 51 99 396 090
23 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 43 98 054 508
24 Bell Helicopter Textron Incorporated 1 95 928 410
25 Xepap, spol. s r.o. 48 92 603 445
26 ŽOS Vrútky, a.s. 2 91 628 810
27 LEONARDO S.p.a. Helicopter Division 1 90 911 280
28 eGroup Solutions, a. s. 3 71 271 069
29 INPEK, s.r.o. 1 66 748 793
30 PRAGOIMEX a.s. 4 66 654 000
31 TENZA Slovakia, spol. s r.o. 8 65 874 500
32 HOCHTIEF SK, s.r.o. 3 64 063 870
33 PosAm, spol. s r.o. 2 62 844 767
34 Ericsson Slovakia spol. s r.o. 1 48 362 476
35 Stadler Bussnang AG 1 46 562 029
36 SOR Libchavy spol. s r.o. 13 46 557 950
37 BESTYL s.r.o. 2 44 603 669
38 GGFS s.r.o. 4 43 809 695
39 Inžinierske stavby, a.s. a NOVICOM, s.r.o. 27 39 357 408
40 Chemkostav 9 39 283 259
41 FERRMONT, spol. s r.o. 12 38 869 014
42 ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 5 38 395 641
43 HASTRA s.r.o. 24 37 565 173
44 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 47 36 032 411
45 stengl a.s. 22 33 094 591
46 JM - AGRO STAVBY, s.r.o. 6 32 235 852
47 VOLINIA s. r. o. 1 31 949 880
48 REMING CONSULT a.s. 21 30 511 262
49 ŠKODA ELECTRIC, a.s. 7 30 202 450
50 TRUMPF Slovakia, s.r.o. 42 29 976 702
51 HORNEX, a.s. 4 29 724 341
52 TENZA, a.s. 12 26 828 328
53 AutoCont SK a.s. 103 26 488 164
54 THT SLOVENSKO, s.r.o. 6 25 933 034
55 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s. 8 25 144 589
56 FIRESTA - FIŠER, rekonstrukce stavby, a.s. 4 25 092 032
57 TuCon, a. s. 3 24 513 333
58 Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 13 24 232 604
59 Suweco CZ, s.r.o. 14 24 092 939
60 KPMG Slovensko spol. s r.o. 25 23 967 187
61 HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s. 3 22 746 513
62 SMS a.s. 3 22 744 357
63 VPS engineering a.s. 5 22 474 565
64 Ernst & Young, s. r. o. 23 22 032 321
65 IBM Slovensko, spol. s.r.o. 2 20 728 538
66 EUROTARGET, s.r.o. 1 20 689 200
67 Deloitte Advisory s.r.o. 8 20 626 704
68 AVG group, a.s. 1 19 524 931
69 EXCELLENT CD, spol. s r.o. 73 19 300 340
70 Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 1 18 835 521
71 PRAGOLAB 2 18 785 826
72 Unique Medical, s. r. o. 56 18 573 651
73 Slovenská produkčná a.s. 28 17 933 261
74 SOITRON, s.r.o. 10 17 850 206
75 Eko Svip s.r.o. 32 17 740 385
76 LUING PYREX, spol. s r.o. 2 16 888 423
77 SOAR sk, a. s. 20 16 282 386
78 PEhAES, a.s. 60 16 159 685
79 EURO-BUILDING, a.s. 19 15 967 920
80 ETN Slovakia, spol. s r.o. 4 15 948 031
81 LOSBERGER RAPID DEPLOYMENT SYSTEMS S.A.S. 2 15 916 040
82 Zepelin, s.r.o. 1 15 391 799
83 EURO-ŠTUKONZ a.s. 15 14 234 881
84 Markíza-Slovakia, s.r.o. 27 13 978 802
85 INFRAPROJEKT, s.r.o. 2 13 874 420
86 Subterra a.s. 1 13 602 000
87 DOPRAVOPROJEKT, a.s. 27 13 189 060
88 M-Silnice a.s. 6 12 973 449
89 HYDREX, s. r. o. 23 12 946 986
90 KONOMET s.r.o. 5 12 867 545
91 DMG MORI Czech s.r.o. - organizačná zložka 29 12 764 735
92 DEC International s. r. o. 3 12 541 543
93 COREX, s.r.o. 3 12 512 160
94 BUNG Slovensko s.r.o. 16 12 454 128
95 BETPRES, s.r.o 14 12 309 501
96 PERGAMON, s.r.o. Bratislava 8 12 095 178
97 ITALCOMMA Slovakia, s.r.o. 35 12 093 014
98 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 11 11 803 861
99 VAE CONTROLS s.r.o. 1 11 770 800
100 Škola.sk, s. r. o. 333 11 233 426
Spolu 1 903 16 492 545 620
2014/cerpanie

Archív: Čerpanie pomoci z fondov EÚ obdobia 2014-2020 k 30. 06. 2018

Por Operačný program Rozpočet,
Eur
sr ucast vyzvy poc vyzvy alokácie,
Eur
ziad sch poc ziad nes poc žiadosti suma,
Eur
žiadosti schválené,
Eur
projekty poc projekty zazmluvnené,
Eur
projekty čerpané,
Eur
vo poc ver.obst. sum,
Eur
vo bez proj proj pokr vo vo pokr zml zml рос zmluvy sum,
Eur
zml bez proi proi pokr zml nez рос nezrovn. sum,
Eur
1 OP Inteqrovana infrastruktura 4 666 641 621 15% 70 4 936 135 533 90 16 2 107 627 493 2 032 715 754 85 1 572 649 038 889 793 346 218 3 716 445 667 93 67 211 270 8 302 530 475 97 67 37 14 047 031
2 EPZF a EPFRV 4 586 743 186 0% 1 7 092 374 83 874 4 310 587 031 722 153 333 2 005 249 648 2 005 249 648
3 OP Kvalita životného prostredia 4 310 403 249 27% 117 5 504 567 169 1 178 705 2 847 698 514 1 710 381 465 960 1 613 183 247 342 879 699 2 629 1 523 503 212 1 655 354 2 137 2 491 2 631 115 716 1 339 350H H70 46 226 540
4 OP Výskum a inovácie 3 707 210 258 39% 98 4 255 989 429 1 163 737 3 674 134 934 1 177 006 823 876 1 080 583 704 150 162 481 1 355 615 256 333 818 107 938 1 190 379 273 723 513 104 41 446 282
5 OP Ľudské zdroje 2 628 533 420 16% 155 3 344 182 884 1 179 591 1 715 052 754 1 511 613 774 863 1 373 635 116 556 634 413 870 434 159 105 576 83 766 866 303 006 236 501 80 297 166 123 601
6 Integrovaný regionálny OP 2 122 886 242 17% 61 2 774 683 953 1 004 773 903 237 746 636 486 308 541 608 060 388 104 082 690 410 149 625 006 333 36 295 340 63 475 634 245 36 2 252 221
7 Interreg Európe 426 309 618 16%
8 OP Efektívna verejná sprava 335 381 024 15% 40 141 091 644 90 49 159 772 521 146 282 663 34 132 593 068 23 331 730 32 17 106 491 20 5 29 33 19 771 324 17 5 6 375
9 Interreg Central Európe 298 987 026 18%
10 ETC Dunaj 262 989 836 15%
11 OP Technická pomoc 187 143 427 15% 13 114 958 040 86 110 072 971 110 072 936 80 106 663 216 52 695 295 202 53 310 155 76 19 200 224 52 753 345 74 19 10 291 620
12 Interreg HU-SK 183 304 694 15% 43 38 186 027 38 186 027
13 Interreg PL-SK 182 339 676 15%
14 OP Potravinovej a zakl. mat. pomoci 129 676 572 15%
15 Norsky finančný mechanizmus NFM a EHP 110 758 474 14% 24 0 182 60 837 505 60 837 505 345 33 469 742 109
16 Interreq SR-CR 106 046 429 15% 21 129 469 941 70 191 121 538 091 50 781 702 69 50 239 581 256 440
17 Urbact III 96 324 550 15%
18 Interreg AT-SK 89 285 509 15% 11 156 338 916 1 1 133 365 1 1 1 1 359 600 1
19 ENI HU-SK-RO-UA 81 347 200 9% 2 44 000 000
20 Espon 48 678 851 15%
21 Internet III 46 344 220 15% 38 94 533 700 94 533 700
22 OP Rybne hospodárstvo 20 832 779 15% 59 22 684 549 12 11 2 372 497 978 232 10 503 794 13 833 11 1 396 666 7 4 11 11 2 060 379 7 4
Spolu 24 628 167 861 672 21 431 194 432 88 746 7 383 11 641 507 521 7 963 351 379 157 114 8 736 918 032 4 318 656 807 6 073 6 545 405 742 3 578 785 4 588 5 426 11 755 346 432 2 793 316 393 227 387 670
Programy Partnerskej dohody
Tab_20210814_01