EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Chronológia regionálnej politiky v SR

1991.??.??
Uzn.  Vldy SR c. 390 - Zsady regionlnej hospodrskej politiky. Vznik Reg. por. inf. centier (RPIC), Podn. inovacnch centier (BIC)
1993.??.??
Uzn. vldy SR c. 619/1993 a NR SR c. 339/1993 - Stratgia ttnej environmentlnej politiky (EP SR)
1996
Nrodn environmentlny akcn pln
1996.??.??
Reorganizcia zemnosprvneho clenenia SR - 8 krajov a 79 okresov (pvodne 38)
1996.??.??
Uzn. vldy SR c. 350/96 - Nrodn environmentlny akcn pln
1997.??.??
Uzn. vldy SR c. 802/1997 - Koncepcia ttnej regionlnej politiky
1997.??.??
Uzn. vldy SR c. 903/1997 - Koncepcia zemnho rozvoja Slovenska II
1998.03.04
Opatrenie  SR c. 75/1998 o regionlnej nomenklatre z. tat. Jednotiek NUTS10
1999.??.??
Zkon c. 231/1999 Z. z. o ttnej pomoci
1999.11.??
Schvlen Integrovan pln reg. a soc. rozvoja SR. Spojenie silia vldy, skr. sektora a predvstup. fondov E (Phare 2000, Sapard, Ispa)
2000.??.??
Uzn. vldy c. 725/2000 - Zsady regionlnej politiky (dokument vypracovan MVRR SR)
2001
Koncepcia zemnho rozvoja Slovenska - KURS2001
2001.??.??
Zkon o podpore regionlneho rozvoja c. 503/2001 Z.z
2001.??.??
Zkon c. 416/2001 o prechode niektorch psobnost z orgnov ttnej sprvy na obce a na VC
2001.03.15
Uzn. vldy SR c. 240/2001 - Nrodn pln regionlneho rozvoja SR
2001.12.10
Uzn. vldy c.978/2001- Nrodn stratgia trvalo udratelnho rozvoja (TUR)
2003
Pln rozvoja vidieka 2004-2006
2003.??.??
Vznik Centrope - memorandum o spoluprci 15 reginov  SR, Rakska, Madarska a CR
2005.01.25
Stratgia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010. Nrodn lisabonsk stratgia.
2005.02.16
Uzn. vldy c. 140/2005 - Stratgia konkurencieschopnosti SR do roku 2010
2005.07.13
Uzn. vldy SR c. 574/2005 - Akcn pln trvalo udratelnho rozvoja vSR na roky 2005  2010
2005.07.13
Uzn. vldy SR c. 557/2005 - Akcn plnyMinerva na implementciu politk Stratgie konkurencieschopnosti
2007.03.28
Uzn. Vldy SR c. 302/2007 - Systm podpory Integr.  siete reg.  Rozv. agentr IS RRA
2008.??.??
Zkon c. 539/2008 Z. z. o podpore regionlneho rozvoja
2009.??.??
Vzdelvanie zam.  VS na zskavanie digitlnej gramotnosti
2010
Uzn. vldy SR c. 296/2010 - Nrodn stratgia regionlneho rozvoja SR
2014
Uzn. vldy SR c. 222/2014  - Nrodn stratgia regionlneho rozvoja SR (Aktualizcia)
QR_20210722_03_01