EUROFONDY, DOTÁCIE SR

RO pre OP EVS uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči podvodom a korupcii


Riadiaci orgán (RO) pre OP EVS sa zaväzuje zachovávať vysoké právne, etické a morálne štandardy, dodržiavať zásady integrity, objektivity a čestnosti a vďaka spôsobu, akým vykonáva svoju činnosť chce byť vnímaný ako subjekt, ktorý bojuje proti podvodom a korupcii. Tento záväzok musí byť spoločný pre všetkých zamestnancov. Cieľom tejto politiky je podporiť kultúru, ktorá odrádza od podvodnej činnosti a uľahčiť prevenciu a odhaľovanie podvodov, ako aj tvorbu postupov, ktoré pomôžu pri vyšetrovaní podvodov a súvisiacich trestných činov a ktoré zabezpečia, že sa takéto prípady riešia včas a vhodným spôsobom.

09.06.2020
Komunikačná stratégia OP EVS, verzia 3.0
09.06.2020
Vyhlásenie RO pre OP EVS o politike boja proti podvodom
Img_20210905_01