EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Plán hodnotení OPIS

2008.11.14
Plán hodnotení OPIS 2007-2013 v. 2.0 (32 str.)
2009.01.26
Ročný plán hodnotenia 2009 (7 str.)
2010.01.26
Ročný plán hodnotenia 2010 (11 str.)
2011.01.28
Ročný plán hodnotenia 2011 (11 str.)
2012.01.18
Ročný plán hodnotenia 2012 (11 str.)
2013.01.21
Ročný plán hodnotenia 2013 (12 str.)
2014.01.30
Ročný plán hodnotenia 2014 (10 str.)
2015.01.30
Ročný plán hodnotenia 2015 (8 str.)
2013.06.13
Plán hodnotení OPIS 2007-2013 v. 3.0 (16 str.)
2013.06.13
Plán hodnotení OPIS v. 3.0 Príloha č.1
2013.06.13
Plán hodnotení OPIS v. 3.0 Príloha č.2
2013.06.13
Plán hodnotení OPIS v. 3.0 Príloha č.3
2013.06.13
Plán hodnotení OPIS v. 3.0 Príloha č.4
2013.06.13
Plán hodnotení OPIS v. 3.0 Príloha č.5
QR_20210720_01_01

Ex ante hodnotenie OPIS


Ako prvé z hodnotiacich správ vzniká predbežné hodnotenie Ex-ante, ktoré je prílohou dokumentu Operačný program. Úlohou ex ante hodnotiteľa bolo v interakcii s ÚV SR priebežne pripravovať hodnotiace stanoviska a namety k jednotlivym častiam pripravovaneho dokumentu Operračný program a na záver zhodnotenie návrhu celého OPISu. Ex ante hodnotiteľ sa zučastňoval všetkych konzultačnych stretnuti s predstaviteľmi rezortov a regiónov, ktoré organizoval ÚV SR, aktívne sledoval ich pripomienky a námety a prezentoval svoje stanoviská.

Hodnotiteľ: Octigon, s.r.o.

2007.01.05
Záverečná správa z Ex-Ante hodnotenia (Octigon, 05.01.2007, 41 str.)
QR_20210731_01_01

OPIS ako najrizikovejší OP


OPIS bol hodnotený ako najrizikovejší program obdobia 2007-2014 na základe zaostávania výziev a nízkeho čerpania alokácie (Analýza stavu implementácie OPIS, IHP 2011.04).

Podobne sa vyjadroval aj býv. šéf Riadiaceho orgánu OPIS:
Výsledky sú rozporuplné. Pôvodné hviezdne ciele sa síce naplniť nepodarilo, ale Slovensko buduje solídne základy eGovernmentu s predikciou dosiahnutia aspoň čiastkových cieľov v blízkej budúcnosti. Vinou pomalého vývoja sa relatívna úroveň Slovenska zhoršila. Je to však trend v celej východnej Európe. Slovensko by sa malo naučiť dve lekcie: 1. Čas má veľkú hodnotu. 2. Byť rýchly sa vypláca. Spomalením krajina stráca konkurencieschopnosť. Preto všetky rozhodnutia, ktoré smerujú k spomaľovaniu, majú podobne negatívne účinky ako tie, ktoré vedú k predražovaniu. (Michal Ivantyšin, býv. gen. riaditeľ sekcie RO OPIS, magazín Entire, 2013.02)

Img_20210731_03

Priebežné hodnotenia OPIS


Hodnotiteľ: AJG Consulting s.r.o.
Zmluva s Úradom vlády bola podpísaná 29. 06. 2009. v hodnote 725 tis. Eur + DPH

2009.09.30
Ex Ante Systém merateľných ukazovateľov OPIS (Jenewein Euroformes, 39 str.)
2009.02.05
Ongoing (76 str.)
2012.11.30
Ex-post (124 str.)
2012.02.10
Ex Ante PO1 „Elektronizácia VS (Jenewein, Euroformes, 80 str.)
2012.11.30
Ongoing (79 str.)
2013.06.28
Ex-post (308 str.)
2011.07.21
Ex Ante PO 2 „Rozvoj pamäťových inštitúcií“ (Jenewein, Euroformes, 35 str.)
2012.11.30
Ongoing (62 str.)
2013.06.14
Ex-post (91 str.)
2011.07.21
Ex Ante PO 3 „Širokopásmový internet“ (Jenewein, Euroformes, 46 str.)
2013.05.27
Ongoing (40 str.)
2013.09.10
Ex-post (53 str.)
QR_20210801_01_01

Strategické hodnotenia


Hodnotitelia: Stengl, KPMG

2013.11.28
Hodnotenie PO 1, 2 a 3 OPIS  III. štvrťrok 2013 (Stengl, KPMG 70 str.)
2014.01.21
prílohy č. 1 (8ks)
2014.01.31
prílohy č. 2 (7ks)
2014.02.27
Hodnotiaca správa o pokroku prioritných osí 1, 2 a 3 za IV. štvrťrok 2013 (Stengl, KPMG 129 str.)
2014.03.30
Súhrnná výročná hodnotiaca správa za rok 2013 (Stengl, KPMG 129 90 str.)
2014.08.11
Strategické hodnotenie OPIS (Stengl, KPMG 86 str.)
2014.08.11
Priebežné hodnotenie riadenia OPIS zo strany RO, SORO a Prijímateľov pomoci za 2. polrok 2013 (Stengl, KPMG 37 str.)
2015.04.22
Hodnotenie k revízii OPIS z 22.9.2015 (Stengl 31 str.)
2015.04.22
Prílohy (9 ks)
2015.11.01
Posúdenie vplyvu OPIS na tvorbu pracovných miest (KPMG Stengl 01.11.2015 64 str. )
2015.12.15
Súhrnná výročná hodnotiaca správa za rok 2015 (Stengl, KPMG 15.12.2015, 134 90 str.)
QR_20210801_02_01

Ad-hoc hodnotenia


Hodnotiteľ: AJG Consulting s.r.o.

2010.03.16
Ad hoc Hodnotenie k revízii OPIS (AJG Euroformes 16.3.2010, 51 str.)
2011.05.02
Ad hoc Hodnotenie k procesnému zjednodušeniu implementácie projektov OPIS (Jenewein Euroformes 63 str.)
2011.05.02
Príloha č.1
2011.05.02
Príloha č.2
2011.05.02
Príloha č.3
2011.05.02
Ad hoc Analýza životných situácií pre projekty PO1 „Elektronizácia VS” OPIS (Jenewein Euroformes 33 str.)
2011.05.02
Príloha č.1
2011.05.02
Príloha č.2
2011.06.10
Hodnotenie riadenia OPIS zo strany RO a SORO Ex-post (Jenewein Euroformes 67 str.)
2012.03.01
Ad hoc Hodnotenie veľkého projektu PO3 OPIS (Jenewein Euroformes 01.03.2012, 27 str.)
2012.06.13
Ad hoc Hodnotenie k revízii OPIS (uznesenie Vlády SR č. 191 z 16. 5 2012) (Jenewein Euroformes) PO1 (38 str.)
2012.06.13
 PO2 (20 str.)
2012.06.13
 PO3 (22 str.)
2012.07.08
Hodnotenie PO k revízii OPIS (40 str.)
2013.02.25
Ad hoc hodnotenie: Dopad revízií OPIS v kontinuite prípravy  obdobia 2014-2020 (Jenewein Euroformes 25.02.2013, 62 str.)
2013.02.25
Ad hoc Hodnotenie súladu cieľov OPIS a cieľov európskych stratégií (Jenewein Euroformes 25.02.2013, 62 str.)
2013.03.31
Ad hoc hodnotenie dopadu OPIS na vyrovnávanie regionálnych rozdielov v SR (Jenewein Euroformes 65 str.)
2013.03.31
Dotazníky (16 ks)
2013.06.28
Ad hoc Hodnotenie širokop.  infraštruktúry v bielych miestach SR (Jenewein Euroformes 28.06.2013, 32 str.)
QR_20210801_03_01

Výročné správy OPIS

2007
OPIS 07
2007
Pr
2008
OPIS 08
2008
Pr
2009
OPIS 09
2009
Pr
2010
OPIS 10
2011
OPIS 11
2012
OPIS 12
2013
OPIS 13
2014
OPIS 14
QR_20210801_04_01