EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Hodnotiace správy

2005.06-2006.06
Ex-ante hodnotenie NSRR SR 2007 2013 Ekonomick stav SAV (ved. Projektu prof. Milan ikula)
2009.06.16
Informcia o opatreniach CKO na zvenie cerpania prostriedkov zo F a KF v obdob 2007 2013
2010.??.??
Strategick hodnotenie za rok 2009
2011.05.01
Problematick oblasti implementcie OP aHP NSRR nov znenie (01.05.2011)
2013.??.??
Strategick hodnotenie za rok 2012
2014.03.12
Sprva o plnen akcnch plnov na zrchlenie cerpania a implementcie operacnch programov k 31.12.2013
2015.02.01
Hodnotenie cistch efektov absolventskej praxe a podpory pre vykonvanie samostatnej zrobkovej cinnosti, MPSVaR SR
2015.03.01
Pilotn projekt - hodNotenie prspevku E 2020 - Hodnotiaca sprva 2015Prognostick stav SAV, KPMG Slovakia - tengl a.s.
2015.05.01
Hodnotenie vybranch intervenci F a KF vyuitm metd Counterfactual Impact Evaluation,KPMG, tengl, a.s.
2015.06.01
Posdenie vplyvov politiky sdrnosti na rozvoj SR Hodnotiaca sprva 2015, Ekonomick stav SAV, KPMG, tengl a.s.
2015.08.31
Hodnotenie informovanosti a publicity v programovom obdob 2007 - 2013 Prlohy
2015.08.31
Hodnotenie informovanosti a publicity v programovom obdob 2007 - 2013 Zverecn sprva, KPMG Stengl, 2015.08.31, 297 str.
2015.09.01
Analzy nezamestnanosti mladch lud vSR, KPMG
2015.09.01
HodNotenie prspevku implementcie F aKF na vyrovnvanie regionlnych dispart v SR,KPMG - tengl a.s.
2015.09.01
Pilotn projekt prspevok kE 2020 zmena klmy aenergetick udratelnost, Prognostick stav SAV, KPMG - tengl a.s.
2016
9 spsobov, ako v Eurpe funguje Politika Sdrnosti: hlavn vsledky 2007 2013
2016
Infographics: Cohesion Policy - Delivering benefits for citizens - Main results 2007-2013
2016
Politika sdrnosti prnosy pre obcanov - hlavn vsledky 2007 2013
2016
Cohesion Policy supporting growth and jobs - INTERREG, 2016
2016
Politika Sdrnosti podpora rastu a zamestnanosti na Slovensku, 2017
2016.05.31
Sprva o cerpan trukturlnych fondov a Kohzneho fondu v rmci OP NSRR od 01.01.2015 do 31.05.2016
2016.09.19
Commission Staff Working Document: Ex post evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 2007-13
2016.09.19
Ex post evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 2007-13 Synthesis report
2016.10.07
Work Package 1 Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013 Data SK
2016.10.07
Work Package 1 Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013 Country report SK
QR_20210801_01_01

Výročné správy NSRR

2007
VS 2007
2008
VS 2008
2009
VS 2009
2010
VS 2010
2011
VS 2011
2012
VS 2012
2013
VS 2013
2014
VS 2014
QR_20210801_02_01

Výročné správy Úradu vlády SR

2011
VS 2011
2012
VS 2012
2013
VS 2013
2014
VS 2014
QR_20210801_03_01

Hodnotiace správy Regionalny OP

2010.04.??
Pravideln hodnotenie ROP z aprla 2010
2010.04.??
Prepracovan tabulka Prehlad podan
2010.10.??
Analza dvodov revzie ROP - oktber 2010
2011.05.??
Hodnotenie cinnosti opatren v oblasti informovania a publicity ROP v polovici PO 2007-2013 - mj 2011
2011.05.??
Hodnotenie vkonu cinnosti sprostredkovatelskch orgnov pod Riadiacim orgnom pre ROP
2011.??.??
Stanovenie smerovania intervenci v rmci ROP zameranch na odstranovanie nsledkov povodn z roku 2010
2011.06.30
Sprva o stave dosahovania plnovanch indikatvnych regionlnych alokci v rmci ROP k 30.06.2011
2011.12.31
Analza dvodov vykonania revzie ROP k 31.12.2011
2011.12.31
Prloha c.1 Analzy (31.12.2011)
2015.10.??
Analza dvodov revzie ROP - oktber 2015.pdf
2014.??.??
Strategick hodnotenie ROP 2013.pdf
2015.09.01
Intern analza k nvrhu 5. revzie ROP september 2015 (v znen aktualizcie c. 1 oktber 2015, verzia 1.1)
QR_20210801_04_01

Výročné správy Regionálny OP

2007
ROP 2007
2008
ROP 2008
2009
ROP 2009
2010
ROP 2010
2011
ROP 2011
2012
ROP 2012
2013
ROP 2013
2014
ROP 2014
QR_20210801_04_02

Výročné správy OP Vzdelávanie

2007
OPV 2007
2008
OPV 2008
2009
OPV 2009
2010
OPV 2010
2011
OPV 2011
2012
OPV 2012
2013
OPV 2013
2014
OPV 2014
QR_20210801_04_03

Výročné správy OP Technicka pomoc

2007
TP 2007
2008
TP 2008
2009
TP 2009
2010
TP 2010
2011
TP 2011
2012
TP 2012
2013
TP 2013
2014
TP 2014
QR_20210801_04_04

Výročné správy OP Bratislavsky kraj

2007
B 2007
2008
BK 2008
2009
BK 2009
2010
BK 2010
2011
BK 2011
2011
Pr
2012
BK 2012
2013
BK 2013
2014
BK 2014
QR_20210801_04_05

Výročné správy Interact II 

2007
Interact II 2007
2008
Interact II 2008
2009
Interact II 2009
2010
Interact II 2010
2011
Interact II 2011
2012
Interact II 2012
2013
Interact II 2013
2014
Interact II 2014
QR_20210801_04_06

Výročné správy OP Doprava

2007
Vrocn sprvaOP Doprava
2008
Vrocn sprvaOP Doprava
2009
Vrocn sprvaOP Doprava
2010
Vrocn sprvaOP Doprava
2011
Vrocn sprvaOP Doprava
2012
Vrocn sprvaOP Doprava
2013
Vrocn sprvaOP Doprava
2014
Vrocn sprvaOP Doprava
QR_20210807_01_01

Hodnotiace správy Programu rozvoja vidieka (PRV)2010.12
Strednodob hodnotenie PRV SR 2007 - 2013 - zverecn sprva StPRV
2010.12
Strednodob hodnotenie PRV SR 2007-2013 (1. cast - strany 1-100)
2010.12
Strednodob hodnotenie PRV SR 2007-2013 (2. cast - strany 101-200)
2010.12
Strednodob hodnotenie PRV SR 2007-2013 (3. cast - strany 201-300)
2010.12
Strednodob hodnotenie PRV SR 2007-2013 (4. cast - strany 301-395)
2010.12
Strednodob hodnotenie PRV SR 2007-2013 (5. cast - strany 396-400)
2010.12
Strednodob hodnotenie PRV SR 2007-2013 (6. cast - strany 401-470)
2010.12
Strednodob hodnotenie PRV SR 2007-2013 Prloha c.1
2010.12
Strednodob hodnotenie PRV SR 2007-2013 Prloha c.2
2010.12
Strednodob hodnotenie PRV SR 2007-2013 Prloha c.3
2010.12
Strednodob hodnotenie PRV SR 2007-2013 Prloha c.4
2010.12
Strednodob hodnotenie PRV SR 2007-2013 Prloha c.5
2016.12
Ex post hodnotenie PRV SR 2007 2013 zverecn sprva Ex post hodnotenie
2016.12
Ex post hodnotenie PRV SR 2007 2013 Priloha
QR_20210807_02_01

Výročné správy Programu rozvoja vidieka (PRV)

2008
Vrocn sprvaEPZF a EPFRV
2009
Vrocn sprvaEPZF a EPFRV
2009
Prloha 1EPZF a EPFRV
2009
Prloha 2EPZF a EPFRV
2010
Prloha 1EPZF a EPFRV
2010
Prloha 2EPZF a EPFRV
2011
Vrocn sprvaEPZF a EPFRV
2011
Prloha 1EPZF a EPFRV
2011
Prloha 2EPZF a EPFRV
2011
Prloha 3EPZF a EPFRV
2012
Vrocn sprvaEPZF a EPFRV
2012
Prloha 1EPZF a EPFRV
2013
Vrocn sprvaEPZF a EPFRV
2014
Vrocn sprvaEPZF a EPFRV
2015
Vrocn sprvaEPZF a EPFRV
2015
Prloha 1EPZF a EPFRV
QR_20210807_03_01

Hodnotiace správy OP Životné prostredie


2015.09.01
Ucelen tematick hodNotenie OP P z hladiska jeho prNosu k plneniu poiadaviek vyplvajcich z environmentlneho acquis a dopadov na ivotn prostredie a verejn zdravie, KPMG
QR_20210807_04_01

Výročné správy OP Životné prostredie

2007
Vrocn sprvaOP ivotn prostredie
2007
Prloha 1OP ivotn prostredie
2007
Prloha 2OP ivotn prostredie
2007
Prloha 3OP ivotn prostredie
2007
Prloha 4OP ivotn prostredie
2008
Vrocn sprvaOP ivotn prostredie
2009
Vrocn sprvaOP ivotn prostredie
2010
Vrocn sprvaOP ivotn prostredie
2011
Vrocn sprvaOP ivotn prostredie
2011
PrlohaOP ivotn prostredie
2012
Vrocn sprvaOP ivotn prostredie
2013
Vrocn sprvaOP ivotn prostredie
2014
Vrocn sprvaOP ivotn prostredie
QR_20210807_05_01

Hodnotiace správy OP Výskum a vývoj


2015.09.01
Pilotn projekt prspevok kE 2020 vskum avvoj, Slovak Academy of Sciences, KPMG - Stengl a.s.
QR_20210807_06_01

Výročné správy OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia2007
Vrocn sprvaOP Zam. a soc. inklzia
2008
Vrocn sprvaOP Zam. a soc. inklzia
2009
Vrocn sprvaOP Zam. a soc. inklzia
2010
Vrocn sprvaOP Zam. a soc. inklzia
2010
PrlohaOP Zam. a soc. inklzia
2011
Vrocn sprvaOP Zam. a soc. inklzia
2011
PrlohaOP Zam. a soc. inklzia
2012
Vrocn sprvaOP Zam. a soc. inklzia
2012
PrlohaOP Zam. a soc. inklzia
2013
Vrocn sprvaOP Zam. a soc. inklzia
2013
PrlohaOP Zam. a soc. inklzia
2014
Vrocn sprvaOP Zam. a soc. inklzia
2014
PrlohaOP Zam. a soc. inklzia
QR_20210807_07_01

Výročné správy OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

2007
Vrocn sprvaOP Konk. a hosp. rast
2008
Vrocn sprvaOP Konk. a hosp. rast
2009
Vrocn sprvaOP Konk. a hosp. rast
2010
Vrocn sprvaOP Konk. a hosp. rast
2011
Vrocn sprvaOP Konk. a hosp. rast
2012
Vrocn sprvaOP Konk. a hosp. rast
2013
Vrocn sprvaOP Konk. a hosp. rast
2014
Vrocn sprvaOP Konk. a hosp. rast
QR_20210807_08_01

Výročné správy OP Vzdelávanie

2007
Vrocn sprvaOP Vzdelavanie
2008
Vrocn sprvaOP Vzdelavanie
2009
Vrocn sprvaOP Vzdelavanie
2010
Vrocn sprvaOP Vzdelavanie
2011
Vrocn sprvaOP Vzdelavanie
2012
Vrocn sprvaOP Vzdelavanie
2013
Vrocn sprvaOP Vzdelavanie
QR_20210807_09_01

Výročné správy OP Zdravotníctvo

2010
Vrocn sprvaOP Zdravotnictvo
2011
Vrocn sprvaOP Zdravotnictvo
2012
Vrocn sprvaOP Zdravotnictvo
2013
Vrocn sprvaOP Zdravotnictvo
2014
Vrocn sprvaOP Zdravotnictvo
QR_20210807_10_01

Výročné správy OP Technická pomoc

2007
Vrocn sprvaOP Technicka pomoc
2008
Vrocn sprvaOP Technicka pomoc
2009
Vrocn sprvaOP Technicka pomoc
2010
Vrocn sprvaOP Technicka pomoc
2011
Vrocn sprvaOP Technicka pomoc
2012
Vrocn sprvaOP Technicka pomoc
2013
Vrocn sprvaOP Technicka pomoc
2014
Vrocn sprvaOP Technicka pomoc
QR_20210807_11_01

Hodnotiace správy OP Rybné hodpodárstvo

2011.05
Zverecn sprva priebenho hodnotenia OP RH SR 2007 Prieb. hodnotenie
2011.05
Zverecn sprva priebenho hodnotenia OP RH SR 2007 Prloha 1
2011.05
Zverecn sprva priebenho hodnotenia OP RH SR 2007 Prloha 2
2011.05
Zverecn sprva priebenho hodnotenia OP RH SR 2007 Prloha 3
QR_20210807_12_01

Výročné správy OP Rybné hodpodárstvo

2007
Vrocn sprvaOP Rybn hodpodrstvo
2008
Vrocn sprvaOP Rybn hodpodrstvo
2009
Vrocn sprvaOP Rybn hodpodrstvo
2010
Vrocn sprvaOP Rybn hodpodrstvo
2011
Vrocn sprvaOP Rybn hodpodrstvo
2012
Vrocn sprvaOP Rybn hodpodrstvo
2013
Vrocn sprvaOP Rybn hodpodrstvo
2014
Vrocn sprvaOP Rybn hodpodrstvo
QR_20210807_13_01