EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Centrálny koordinačný orgán (CKO)


CKO je hlavným orgánom zodpoovedným za riadenie fondov pomoci EÚ. Koordinuje činnosť RO jednotlivých OP, vypracováva systémy riadenia fondov, upravuje postupy a povinnosti RO. V predvstupovom období 2004-2006 CKO plnil funkciu RO pre Rámec podpory Spoločenstva (CSF). Po vstupe SR do EÚ plní funkciu RO pre OP Technická pomoc. V pozícii CKO sa odzrkadľoval status quo vnútripolitického zápasu o kontrolu nad Eurofondami.

Generálni riaditelia CKO: od 2012.04 Michal Sántai, od 2016.06 Denisa Žiláková

Zodpovednosti CKO:

- Koncipuje základne programové dokumenty: Interný manuál procedúr CKO, Systém riadenia a kontroly, Komunikačnú stratégiu, Manuál pre informovanie a publicitu, Štandardy kvality hodnotenia, Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia
- Rokuje s ministerstvami a s Európskou komisiou
- Metodicky riadi RO, Schvaľuje výzvy predložené RO, schvaľuje Záväzné plány OP predkladané RO
- Zodpovedá za prevádzku systému ITMS/ ITMS+. ITMS obsahuje dáta za obdobia 2004-2006 a 2007-2013. ITMS+ obsahuje dáta za obdobie 2014-2020.
- Schvaľuje štatút, rokovací poriadok a zabezpečuje činnosť sekretariátu Národného monitorovacieho výboru (NMV), ktorý voči CKO vykonáva kontrolnú právomoc
- Vypracováva výstupy monitorovania programovacieho obdobia:
- Výhľadový plán kontrahovania a čerpania
- Vytvára štand. monitorovaciu tabuľku podľa zákl. fáz v členení podľa PO OP
- Vypracováva polročné Infomácie o stave implementácie a čerpania (spoločne s CO a OA)
- Vypracováva 1xročne Správu o plnení čiastkových cieľov ukazovateľov a Analýzu o stave adm. kapacít (pre NMV a EK), Dvakrát v priebehu programového obdobia predkladá EK Správu o pokroku
- Kontroluje plnenie akčných plánov na splanenie ex-ante kondicionalít
- Výročné správy (VS) a záverečnú správu o vykonávaní pr. obdobia (schvaľuje NMV). Dvakrát za programové obdobie VS doplní o pokrok pri plnení plánu hodnotení, výsledky opatrení na informovanie a publicitu v rámci komunik. stratégie, zapojenie partnerov do vykonávania, monitorovania a hodnotenia OP, pokrok v oblasti veľkých projektov
- Zabezpečuje výstupy hodnotenia programovacieho obdobia:zriaďuje Pracovnú skupinu pre hodnotenie, zabezpečuje strategické a operatívne hodnotenia, databázu hodnotiacich správ na webe, hodnotenia (predbežné ex-ante, priebežné ongoing, následné ex-post), súhrnnú správu o hodnoteniach za kalendárny rok (informuje NMV), plán hodnotení včítane Horizontálnych priorít
- Participuje na „Evaluation Network Meeting“ organizovaných EK a „Evaluation Working Group“ V4
- Vydáva vzor zmluvy o poskytnutí NFP
- Schvaľuje Systém koordinácie implementácie HP predkladaných koordinátormi HP
- Plní úlohy registrového úradu európskych zoskupení územnej spolupráce
- Organizuje výročné hodnotiace zasadnutie EK s členským štátom, Organizuje štvrťročné monitorovacie stretnutia s EK, Spravuje kalendár podujatí EŠIF

2006.10.08
Ministerstvo vstavby  a  regionlneho  rozvoja  SR (MVaRR SR)
2010.07.01
rad  vldy SR
2011.01.01
Ministerstvo dopravy vstavby a regionlneho rozvoja SR (MDVRR SR)
2013.04.01
rad vldy, resp. rad podpredsedu vldy SR pre investcie a informatizciu
2020.07.01
Ministerstvo informatizcie SR
1999
Centrlna financn a kontraktacnjednotka radu vldy SR (CFCU)
2001.06.01
Odbor programov regionlneho rozvoja a koordincie trukturlnych nstrojov MVRR SR
QR_20210808_01_01

Orgán auditu (OA)


Funkciu Orgánu auditu vykonáva Ministerstvo financií SR.

Zodpovednosti:
- Funkčne nezávislý od RO a CO
- Overuje fungovanie systémov riadenia a kontroly operačných programov
 - Vypracovanie správy o výsledku posudzovania riadiacich a kontrolných systémov pre všetky OP, ich predloženie CO
- Overuje uplatňovanie medzinárodných audírorských štandardov
- Predkladá dokumenty EK:
 - Stratégiu auditu
 - Ročný plán audítorských akcií
 - Výročnú kontrolnú správu OP so zisteniami vládnych auditov
 - Ročný súhrn dostupných auditov a vyhlásení
 - Vyhlásenie o čiastočnom ukončení OP
 - Vyhlásenia o ukončení OP
 - Záverečná kontrolná správa za OP
- Predkladá správy o auditoch RO, CKO, sekcii auditu a kontroly MF SR, SORO, PJ
- Evidovanie a aktualizovanie údajov súvisiacich s vládnymi auditmi a zistenými nezrovnalosťami v ITMS a CEDIS
- V rámci audítorských akcií overuje procesy:
 - Fungovanie systému riadenia a kontroly
 - Dostatočnosť Audit trailu
 - Splnenie podmienok zmluvy o NFP
 - Včasnosť poukázania platieb
 - Dodržiavanie zásad hospodárnosti
 - Stav opatrení na plnenie odporúčaní z predch. auditov
- V rámci audítorských akcií overuje dokumenty:
 - zmluva o NFP
 - účtovné doklady, doklady o úhrade nárokovaných výdavkov
 - doklady o oprávnenosti výdavku a súlade so zmluvou o NFP
 - nájomné zmluvy, bankové výpisy
 - dokumentácia k výberovému procesu projektu, dokumentáciu k VO
 - žiadosti o platbu
 - monitorovacie správy projektu, správy z kontrôl a monit. návštev
- V rámci audítorských akcií na mieste u prijímateľa a konečného užívateľa overuje:
 - Deklarované výdavky prijímateľa/konečného užívateľa
 - Splnenie hodnotiacich a výberových kritérií pri výbere projektu
 - Splnenie podmienok zmluvy o NFP
 - Včasnosť úhrad prostriedkov prijímateľovi
 - Dodržiavanie publicity
 - Dodržiavanie podmienok VO
 - Fyzickú realizáciu projektu a udržateľnosť projektu
- V rámci audítorských akcií vypracováva odporúčania

QR_20210808_02_01

Certifikačný orgán (CO)


CO koordinuje systém finančného riadenia findov EÚ. pre všetky operačné programy je MF SR.
Zodpovednosti:
- CO vypracováva systém finančného riadenia fondov
 - Stratégiu financovania európskych fondov
 - Interný manuál CO
- Certifikuje výkazy výdavkov a žiadosti o platby predtým, než sú odoslané EK
- Prijíma platby z EÚ na mimorozpočtové účty zriadené v Štátnej pokladnici
- V mene MF SR je klientom Štátnej pokladnice
- Overenie súhrnnej žiadosti o platbu včítane predbežnej finančnej kontroly
- Predloženie výkazu výdavkov EK na základe čiastkových výkazov výdavkov a súhrnných žiadostí o platbu predložených PJ
- Prevod prostriedkov EÚ z mimorozpočtového účtu na príjmový účet PJ
- Vedenie knihy dlžníkov
- Fin.vysporiadanie nezrovnalostí na základe požiadaviek EK
- Metodické riadenie účtovníctva pre CO a PJ, zabezpečuje informačný systém pre účtovníctvo pre CO a PJ (ISUF) v čítane integračných väzieb na ITMS, IS Štátnej pokladnice, Rozpočtového informačného systému
- Uchovávanie všetkých podkladov minimálne do 31. 8. 2020 (pre 2007-2013).
- V prípade závažných nezrovnalostí, alebo požiadavky EK pozastavuje platby pre OP, alebo jeho časť. Informuje OA, RO
- Zostavuje ročné výkazy a záverečné správy pre EK
- Má právo zúčastňovať sa zasadnutí komisií pre výber projektov v úlohe pozorovateľa
- Dostáva informácie o Nezrovnalostiach
- Vykonáva kontroly na všetkých úrovniach fin. Riadenia
- Posudzuje veľké projekty pred tým, ako ich RO predloží EK QR_20210808_03_01

Koordinátor horizontálnych priorít (KHP)


Implementáciu horizontálnych priorít zabezpečujú inštitucionálny koordinátori (v novej terminológii gestori).

Zodpovednosti KHP:
- Spolupracuje s RO OP pri presadzovaní HP a určovaní hodnotiacich kritérií
- Vypracováva Systém koordinácie implementácie príslušnej HP (SKI HP): Východiská, Príspevok progr. obdobia k plneniu cieľov HP, Administratívne zabezpečenie, Implementácia, Publicita a informovanosť.
- Monitoruje realizáciu projektov relevantných pre príslušnú HP
- Pripravuje výročné správy a záverečnú správu za HP
- Vypracováva plán hodnotení HP a hodnotenia HP
- vypracováva interný manuál procedúr koordinátora HP

Zodpovednosti KHP za MRK:

- Zverejňuje výzvy na predkladanie lokálnych stratégií komplexného prístupu, ako súhrnu jednotlivých projektov zameraných na oblasti ako sú lokálna infraštruktúra a podpora bývania, zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti, podpora vzdelávania a podnikania, komunitná sociálna práca, komplexné poskytovanie a dostupnosť zdravotníckej starostlivosti a podpora podmienok na predchádzanie sociálneho vylúčenia príslušníkov MRK
- Vypracováva komunikačný plán
- Zriaďuje a koordinuje činnosť Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie lokálnych stratégií komplexného prístupu (zástiupcovia OP, koordinátor HP MRK, CKO, MVO a CO v úlohe pozorovateľov, ktorá schvaľuje lokálne stratégie komplexného prístupu
- Zriaďuje a koordinuje činnosť monitorovacej skupiny komplexného prístupu (zástupcovia RO OP, CKO, koordinátor HP MRK, akademických inštitúcií, samospráv a MVO)
- Vypracováva nezáväzné odporúčania pre RO


QR_20210808_04_01

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ (OLAF)


Európsky úrad pre boj proti podvodom - (European Anti-Fraud Office „OLAF“) bol zriadený Európskou komisiou za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie. Má sídlo v Bruseli a kontaktné útvary v členských krajinách. V SR je CKÚ OLAF na sekcii kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR.

Zodpovednosti CKÚ OLAF:

- zhromažďovanie údajov o nezrovnalostiach
- spolupráca s OLAF-om, výmena informácií
- štvrťročné a ad-hoc hlásenia o nezrovnalostiach na základe podkladov od CO predkladané OLAF-u prostredníctvom IS IMS. Posielané tiež CO, RO, OA.
- Informovanie Ro o nezrovnalosti z kontroly vykonanej Úradom vlády SR
QR_20210808_05_01
Národný monitorovací výbor (NMV)
Má podobnú štruktúru ako monitorovacie výbory jednotlivých OP a reprezentuje princíp partnerstva a verejný záujem pri schvaľovaní dokumentov na úrovni programovacieho obdobia a CKO. Členov menuje predseda (podpredseda vlády SR pre investície) na základe nominácii oslovených subjektov. Ako pozorovatelia sú prizvaní zástupcovia poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a programov Európskej územnej spolupráce.

NMV zodpovedá za:

- monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov programovacieho obdobia
- schvaľuje výročné správy a záverečnú správu o vykonávaní programovacieho obdobia
- schvaľuje plán strategických hodnotení
- skúma a berie na vedomie strategické hodnotenia a hodnotenia jednotlivých OP a horizontálnych priorít QR_20210808_06_01

Riadiaci orgán (RO)


Riadiaci orgán zodpovedá za riadenie a vykonávanie Programu, typicky ide o rovnomenné sekcie ministerstiev. RO ustanovuje Vláda SR. Činnosť RO sa odvíja podľa životného cyklu: príprava, riadenie, monitotrovanie, hodnotenie, informovanie, kontrola, audit.

Zodpovednosti RO:

- V spolupráci s partnermi na základe postupov, ktoré sú vo vzťahu k verejnosti transparentné zostavuje dokument Operačný program - môže požiadať o pomoc Európsku investičnú banku (EIB).
- Vytvára Monitorovací výbor (MV), pripraví jeho Štatút a Rokovací poriadok
- Vytvára Platobnú jednotku (PJ)
- Navrhuje SORO (schvaľuje vláda)
- Vypracuje Plán hodnotení OP a predkladá MV
- Zodpovedá za prípravu Ex ante, priebežného a ex-post hodnotenia OP subjektom (int./ext.) nezávislým od CO a OA a jeho predloženie MV, EK
- Na základe nár. a reg. koncepcií a stratégií navrhuje projektové zámery národných projektov. Druhá časť zoznamu národných projektov je tzv. zásobník
- Zodpovedá za prípravu dokumentov programu
 - Programový manuál
 - Interný manuál procedúr – popis procesov
 - Systém riadenia a kontroly
 - Komunikačnú stratégiu
 - Manuál informovania a komunikácie
 - Schémy pomoci (v prípade poskytovania śtátnej pomoci, pomoci de minimis)
 - Formulár Projektového zámeru
 - Formulár ŽoNP (definuje povinné prílohy ako Opis projektu, Dokumetácia k VO)
 - Vzor zmluvy o poskytnutí NFP
 - Príručka žiadateľa
 - Príručka prijímateľa, merateľné ukazovatele, hodnoty čiastkových cieľov ukazovateľov a čiastkové hodnoty zámerov ukazovateľov (výkonnostný rámec)
 - Kritériá pre výber projektov a posúdenie proj. zámerov (schvaľuje MV)
 - Inštrukciu k aplikovaniu hodnotiacich kritérií
 - Zoznam ukazovateľov výsledku a dopadu
 - Kontrolný zoznam pre kontrolu formálnej správnosti ŽoNP a rozsha kontrolných otázok
 - Príručka hodnotiteľa
- Pripravuje Výzvy a Vyzvania a predkladá ich CKO na schválenie. V prípade neschválenia od CKO ide o tzv. Vyhlásenie výzvy bez predchádzajúceho súhlasu
- Zverejňuje harmonogram výziev na svojom webe (prístupné min 3 roky po ukončení výzvy)
- Zadáva výzvy do ITMS+ a na portál partnerskadohoda.gov.sk, indik. zoznam výziev vždy do 30.09.
- K jednotlivým výzvam zadáva do ITMS+ zoznam odb. hodnotiteľov, ktorí ŽoNFP hodnotili (vo formáte PDF, bez identifikácie ŽoNFP, ktoré hodnotil) v rozsahu titul, meno, priezvisko a prax
- Spracováva Správu o vyhodnotení výzvy
- Zabezpečí výzve publicitu, mediálnu a informačnú podporu
- Vedie aktuálne zoznamy hodnotiteľov
- Vypracováva Súhrnnú správu z odborného hodnotenia ŽoNP
- Zriaďuje výberovú komisiu pre ŽoNP, vypracuje jej štatút a rokovací poriadok
- V súlade s hodnotiacimi a výberovými kritériami schválenými MV posudzuje žiadosti a proj. zámery a vydáva Rozhodnutia o schválení, resp. neschválení ŽoNFP (výsledkom je hodnotiaci hárok), zverejňuje údaje o schválení ŽoNFP, pre neschválené ŽoNFP zriaďuje „Zásobník projektov“. Pri vydávaní rothodnutí dodržiava princíp 4 očí - výstup je vypracovaný jedným zamestnancom RO a schválený nadriadeným zamestnancom
- Zverejňuje výsledky rozhodovania o ŽoNP včítane informácie o výberovej komisii a či bolo rozhodnutie v súlade s odporúčaním výberovej komisie.
- Vypracováva Záverečné správy z výberu ŽoNFP a predkladá ich CO
- Do 60 prac. dní od vyhodnotenia výzvy zverejní zoznam schválených/neschválených ŽoNP v rozsahu:
 - Meno a priezvisko / obchodné meno a IČO žiadateľa
 - Názov projektu
 - Výšku schváleného príspevku / dôvody neschválenia žiadostihodnot
 - Zoznam odborných hodnotiteľov - titul, meno, priezvisko
 - Spoločné hodnotiace hárky odborného hodnotenia ŽoNFP
- Predkladá CO a CKO správy o výsledku externých a interných auditov, protokolov z kontrol NKÚ, ÚVO, OLAF. Predkladá opatrenia a akčné plány k odstráneniu kontrolných zistení
- Zbiera údaje o VO od prijímateľov v el. Podobe, kontroluje proces VO
- Uzatvára zmluvy a dodatky o poskytnutí NFP
- Schvaľuje zmluvu Prijímateľa s úspešným uchádzačom z VO
- Overuje realizáciu projektov prostredníctvom monitorovania a kontroly
- Schvaľuje/zamieta žiadosti o platby vrátane administratívnej kontroly, posudzuje oprávnenosť výdavkov a predkladá ich PJ
- Rozhoduje o pozastavení financovania projektu, o znížení výšky požadovaných výdavkov, o odstúpení od zmluvy
- Zbiera a na základe kontrolných zoznamov kontroluje monitorovacie správy, záverečné správy a následné monitorovacie správy po dobu udržateľnosti projektu
- Priebežne a bezodkladne eviduje a aktualizuje údaje v ITMS. Zbiera údaje o projektoch pre potreby monitorovania, kontrôl a auditov.
- Sleduje medializované podnety týkajúce sa OP, prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov a informuje CO, OA a Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
- Spracováva do 30. júna každého roku výročné správy a do 31. marca záverečnú správu o vykonávaní OP a po schválení MV odošle EK
- Zostavuje zoznam národných programov a uverejňuje ich vo výročných správach
- Uchováva podklady týkajúce sa výdavkov a kontroly pomoci EÚ a auditov OP v el. podobe minimálne do 31. 8. 2020 (pre 2007-2013). Na požiadanie EK poskytuje účtovné záznamy projektov
- Schvaľuje (spolu s CKO) Systém koordinácie implementácie horizontálnych priorít
- Plní požiadavky na informovanie a publicitu ustanovených čl. 69 všeobecného nariadenia
- Eviduje nezrovnalosti v systéme ITMS. Predkladá Správu o zistenej nezrovnalosti CO, prijímateľovi a PJ. Správu nepredkladá prijímateľovi, ak je prijímateľ podozrivý zo spáchania trestného činu
- Rozhoduje o zverení riadenie časti prostriedkov OP inému orgánu na globálne granty
- Pre projekty financované z ESF predkladá Informáciu o účastníkoch projektu
- Vyhlasuje (po dohode s CO a OA) čiastočné ukončenie OP, odovzdá EK vyhlásenie a výkaz výdavkov
- Vyhlasuje (po dohode s CO a OA) úplné ukončenie OP, odovzdá EK vyhlásenie, záverečnú správu o ukončení OP a žiadosť o záverečnú platbu
- Zabepečuje procesy hodnotenia prostredníctvom Manažéra hodnotenia
- Overuje funkčnú nezávislosť hodnotiteľov od orgánov OP/HP
- Predkladá CKO Záväzný plán OP na kalendárny rok, predkladá Informáciu o realizovaní OP za kalendárny mesiac
- Ak sa RO zúčastňuje na Iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých, predkladá jej hodnotenie dvakrát za progr. obdobie
- Predkladá ročnú Súhrnnú správu o hodnoteniach, zadáva hodnotenia do centrálnej databázy hodnotení

Pre veľké projekty RO zabezpečuje:

- Zostavuje indikatívny zoznam veľkých projektov
- Predloženie žiadosti o potvrdenie pomoci na posúdenie CO pred jej predložením EK
- poskytovanie informácií EK, ktoré jej umožnia posúdiť veľké projekty
- predloženie zmluvy o poskytnutí NF na posúdenie CO pred jej uzavretím s prijímateľom
- predloženie uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP CO do 14 dní od jej uzavretia
- zaslanie rozhodnutia EK príslušnému žiadateľovi, členom príslušného MV, CO
- predkladanie súhrnnej tabuľky (prehľad) veľkých projektov rozdelených do fáz
- predkladanie súhrnnej tabuľky iných ako veľkých projektov rozdelených do fáz (nad 5 mil. €)
- predkladanie súhrnnej tabuľky nefungujúcich projektov
- predkladanie súhrnnej tabuľky pozastavených projektov
- zaraďuje veľké projekty do akčného plánu JASPERS na získanie pomoci pri riadení projektov

Niektoré výzvy sú navrhnuté ako dvojkolové, v prvom kole ide Výzva na predkladanie proj. zámerov a pre vybraných uchádzačov Výzva. Tento mechanizmus má znížiť administratívnu záťaž a náklady neúspešných uchádzačov.
QR_20210808_07_01

Hodnotitelia žiadostí o nenávratný príspevok (ŽoNP)


Zverejňovanie mien hodnotiteľov sprevádzala po celý čas neistota, keďže tí – v podstate náhodní ľudia vyberaní cez výberové konania - boli v celom procese iba štatistami a pri svojom minimálnom ohodnotení odmietali preberať na seba zodpovednosť za rozhodnutia RO o schvaľovaní mnohomiliónových projektov. Systém riadenia EŠIF v.5 - pokyn CKO č. 29 zľavoval rozsah a formu zverejňovaných dát o hodnotiteľoch.
QR_20210808_08_01

Sprostredkovateľský orgán pri RO (SORO)


Výkonná jednotka, zodpovedá za činnosti na ktoré je splnomocnená RO podľa riadiacich dokumentov schválených RO. SORO koná v mene a na zodpovednosť RO. Poverenie dostáva od vlády na návrh RO.
SORO zodpovedá riadiacemu orgánu:
- za plnenie úloh v zmysle platného Splnomocnenia:
 - prijíma, schvaľuje a overuje žiadosti o NFP
 - uzatvára zmluvy o poskytnutí NFP
 - prijíma žiadosti o platbu
QR_20210808_09_01

Platobná jednotka (PJ)


Platobná jednotka je organizačná zložka navrhnutá RO a ustanovená vládou.
Zodpovedá za:
- Vykonanie predbežnej finančnej kontroly ŽoP
- Kompletizovanie súhrnných ŽoP za jedn. Fondy EÚ a ich predkladanie CO
- Predkladanie čisastkových výd. výkazov CO
- Prevod prostriedkov z fondov EÚ a št. rozpočtu prijímateľovi
- Predkladanie výkazu o zrealizovaných platbách za mesiac, štvrťrok
- Predkladanie odhadu očakávaných výdavkov
- V mene príslušného ministerstva zriaďuje príjm./výd. účty v Štátnej pokladnici
- Zodpovedá za prípravu dokumentov programu
 - Manuál platobnej jednotky
- Predkladá CO správy o auditoch
 - vnútorných, externých, auditov EK, auditov Európskeho dvora audítorov, kontrol ÚVO
 - Predkladá opatrení a úprav ku kontrolám a auditom
 - Predkladá akčné plány k nedostatkom zistených EK
- Uchováva podklady a vedie evidenciu čerpania prostriedkov EÚ
QR_20210808_10_01

Monitorovací výbor (MV)


Monitorovací výbor operačného programu je orgán, ktorý v zmysle princípu partnerstva prostredníctvom svojich členov prezentuje verejný záujem občanov Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť monitorovanie kvality vykonávania OP. Svojou činnosťou prispieva k podpore hospodárskeho rastu, ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti, rozvoju informačnej spoločnosti a podpore výskumu a vývoja ako hlavných prostriedkov pre rozvoj vedomostnej ekonomiky tvoriacej dôležitú zložku vedomostnej spoločnosti.

Monitorovací výbor zodpovedá:

- za monitorovanie výsledkov a pokroku v realizácii priorít a cieľov OP
- na prvom zasadnutí schvaľuje Štatút a Rokovací poriadok
- schvaľuje hodnotiace a výberové kritériá pre výber projektov
- berie na vedomie programový manuál OP a každú jeho zmenu;
- schvaľuje výročné a záverečné správy o vykonávaní OP včítane výročnej kontrolnej správy
- schvaľuje plán hodnotení OP a berie na vedomie výsledky hodnotení OP
- schvaľuje Komunikačný plán
- navrhuje RO revízie, alebo preskúmanie OP za účelom dosiahnutia cieľov OP a zlepšenia jeho riadenie vrátane finančného riadenia
- schvaľuje revízie OP a fin. presuny v rámci OP pred odoslaním EK
- navrhuje RO kontrolu komunikačného plánu s cieľom jeho analýzy a zefektívnenia
- skúma realizáciu veľkých projektov, schvaľuje zámery národných projektov

Členmi výboru sú zástupcovia RO a ním poverených organizácií zabezpečujúcich realizáciu OP, iných ústredných orgánov štátnej správy relevantných pre vecnú realizáciu OP, CKO, CO, koordinátorov relevantných horizontálnych priorít, regionálnej samosprávy a ostatní relevantní sociálno-ekonomickí partneri vo vzťahu k financovaniu alebo vo vzťahu k prijímateľom a cieľovým skupinám OP. Pozorovateľom monitorovacieho výboru je zástupca OA a ďalší zástupca CKO zodpovedný za monitorovanie daného OP. Monitorovaciemu výboru predsedá zástupca RO príslušného OP. Na rokovaní MV sa môže zúčastňovať zástupca EK sporadným hlasom a zástupca Európskej investičnej banky a zástupca Európskeho investičného fondu ak na OP prispievajú.
QR_20210808_11_01