EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli (SZ EÚ Brusel)


Pôsobenie Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli vyplýva z primárneho práva EÚ a teda aj z úloh inštitúcií EÚ a zároveň z účasti členských štátov v rozhodovacích procesoch EÚ.
SZ EÚ Brusel je zastupiteľským úradom SR v zahraničí v zmysle § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe. Bol zriadený v súvislosti s členstvom SR v EÚ a je organizačným útvarom ministerstva v zahraničí. SZ EÚ Brusel pôsobí na základe Štatútu SZ EÚ Brusel, ktorý bol prijatý v roku 2004 a naposledy revidovaný uznesením vlády č. 14/2014. Štatút SZ EÚ Brusel vymedzuje pôsobnosť a úlohy, ustanovuje zásady jeho činnosti a zásady vnútornej organizácie a vzťahy stáleho zastúpenia k ministerstvám a ostatným štátnym orgánom SR a k inštitúciám a orgánom EÚ.

Ku dňu 1.8.2021 bolo na SZ EÚ Brusel celkovo 91 zamestnancov, z toho bolo 70 zaradených na diplomatických miestach, pričom títo sú držiteľmi diplomatického pasu podľa § 9 ods. 3 písm. b) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch.

2014
Štatút SZ EÚ Brusel
QR_20210818_01_01

Pozícia SZ EÚ Brusel pri vyjednávaní o Eurofondoch


SZ EÚ Brusel, resp. ministerstvo zahraničných vecí nemá formálno-právne žiadny vzťah k slovenským občanom zamestnaným v EK a neposkytuje im žiadne osobitné služby. Je však v záujme ministerstva a SZ EÚ Brusel udržiavať so slovenskými zamestnancami EK a ďalších inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ aktívne kontakty. Vzhľadom na to, že SZ EÚ Brusel zastupuje SR v legislatívnom procese k pravidlám EÚ na využívanie fondov politiky súdržnosti, SZ EÚ Brusel v prebiehajúcich rokovaniach k Partnerskej dohode na roky 2021-2027 facilituje komunikáciu medzi EK a inštitúciami SR, najmä Ministerstvom investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstvom financií SR, ktorým poskytuje expertnú podporu počas vyjednávaní.
QR_20210818_01_02