EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Rozpočet a čerpanie predvstupovej pomoci EÚ 1993-2002

Sumár finančných memoránd predvstupovej pomoci (v mln. Eur)
Operačný program 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Spolu
Národný program Phare 39.5 40.5 41.5 39.0 45.9 69.5 28.0 43.5 57.1 404.5
Programy cezhraničnej spolupráce CBC 6.0 2.2 5.0 8.0 12.0 12.0 12.0 57.2
Programy EU, horiz, pr, ajadr, bezpečnost 22.5 20.1 38.8 25.0 0.7 107.2
Program ISPA 45.0 50.0 50.0 145.0
Program SAPARD 18.0 19.0 19.0 56.0
Spolu 39.5 40.5 47.5 2.2 39.0 73.4 97.6 141.8 149.5 138.8 769.9
Tab_20210808_01
Img_20210808_02