EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Detailný životný cyklus Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v OP OPIS (207-2013)Img_20210614_01

OPIS (Operačný program Informatizácie spoločnosti)


OPIS bol jedným z operačných programov programovacieho obdobia 2007-2013, keď "Informatizácia spoločnosti" sa stala aj horizontálnou prioritou naprieč všetkými ostatnými operačnými programami.
Dokument Operačný program informatizácia spoločnosti zo 17.09.2007 uvádzal ako globálny cieľ Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky

Naplnenie globalneho cieľa OP malo byť dosiahnuté prostredníctvom 4 prioritných osí:
PO1. Elektronizacia verejnej spravy a rozvoj elektronickych služieb
PO2. Rozvoj pamaťovych a fondovych inštitucii a obnova ich narodnej infraštruktury
PO3. Zvyšenie pristupnosti k širokopasmovemu internetu
PO4. Technická pomoc

Už od začiatku bol pre PO1 definovaný zoznam indikatívnych projektov informatizácie verejnej správy:
- ústredný portál verejnej spravy
- CPU
- IOM, datacentrum miest a obcí
- projekty eGovernmentu na centrálnej úrovni pre ministerstvá a orgány št. správy
- projekty eGovernmentu pre VÚC, mestá, obce

Tento informatizačný entuziazmus sa pritom neopieral o žiadne reálne kalkulácie, iba o akési odhady časových úspor a prísľuby lepšieho umiestnenia v medzinárodných rebríčkoch z dielne konzultačných spoločností, ktoré sa zúčastňovali aj na písaní programových dokumentov európskej pomoci.
Reálna spoločenská objednávka bola nahradená sloganmi typu nerobiť úradníkom poštára, jedenkrát a dosť, šetriť čas, hoci práve času mal našinec spravidla vždy oveľa viac než peňazí a problémom boli vždy skôr nefungujúce inštitúcie než doručovanie písomností…

Osem rokov po ukončení programovacieho obdobia nevidieť žiadny úžitok ani rastový impulz ktorý by štátna informatizácia priniesla. Naopak v niektorých oblastiach - napr. v súdnych spisoch - priniesli projekty OPIS rozvrat a chaos.

Navrhli sa nepotrebné systémy do nepripraveného prostredia s mimoriadne nízkou kultúrou riadenia a hlbokou nedôverou ľudí v štátne inštitúcie. Konzultačné firmy od zeleného stola navrhovali štátne IS za desiatky miliónov Eur pre vopred vytypované IT firmy, ktoré si zákazky vopred rozdelili. Pod väčšinu štúdií uskutočniteľností, ktoré slúžili ako zadania pri vypísaní výziev, je podpísaných niekoľko poradenských spoločností – Octigon, Steffl, KPMG, Arthur A. Little, Capgemini, Ernst&Young a Logica. Rovnaké spoločnosti pomáhali pri vypracovaní strategických hodnotení a analýzach prínosov. OPIS bol imitačnou hrou - imitoval cudzie vzory a vytvárať formy bez obsahu, čím vytvoril svojrázny kult Cargo na Slovensku.

Riadiacim orgánom bol Úrad vlády SR.

Sprostredkovateľské orgány boli určené pre jednotlivé prioritné osi: Ministerstvo financií SR pre PO1, Ministerstvo kultúry SR pre PO2, Úrad vlády SR / NASES pre PO3, PO4 implementoval priamo RO, ktorý si ponechal i kontrolu VO

2006.10.08
Uzn. vlády č. 832/2006 - za RO OPIS ÚV SR, úloha pre pp vlády D. Čaploviča vypracovať OPIS
2006.12.06
Uzn. Vlády č. 1004/2006 schválila dokument OPIS, za SORO i Platobnú jednotku určila  MF SR
2007.09.17
Dokument Operačný program Informatizácia spoločnosti ver 1. (17.09.2007, 117 str.)
2007.09.17
Dokument Operačný program Informatizácia spoločnosti  ver. 5.1(02. 03. 2016, 113str.)
2007.09.17
Dokument OPIS bol upravovaný počas kontultácií s EK a 17. septembra 2007 schválený ako prvý z 11 operačných programov NRR SR
2008.01.17
Komunikačný plán OPIS (17.01.2008 32 str.)
2008.01.17
Hodnotiace a výberové kritéria OPIS
2008.02.27
Stratégia informatizácie verejnej správy (27.02.2008, 31 str.)
2008.05.21
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (21.05.2008, 56 str.)
2008.09.18
Zmluva o zhotovení štúdií usk. pre OPIS PO2 (ÚV SR - Cross Czech a.s. Octigon Ernst&Young, 500 tis. Eur) (Výzva z 25.06.2008)
2008.10.02
Zmluva na štúdie usk. pre OPIS PO1 “Ektronizácia VS” (MF SR - Arthur D. Little, 963 tis. Eur) (Výzva z 25.06.2008)
2008.10.21
Vzor čiastkovej štúdie uskutočniteľnosti
2008.11.18
Zmluva o spracovaní štúdií uskutočniteľnosti pre OPIS PO3 „Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu” (Úrad vlády SR - Octigon, KPMG)
2008.11.18
2010.11.04 Dohoda o urovnaní
2009.12.22
Zmluva o delegovaní právomocí z RO na SORO pre OPIS (ÚV->MF SR)
2010.11.06
Manuál prijímateľa pre informovanosť a publicitu OPIS (06.11.2010, 30 str.)
2010.11.06
Príloha (23.07.2013, 4 str.)
2011.06.22
JUDr. Denisa Žiláková, riaditeľka odboru riadenia OPIS: MFSR Príprava na ďalšiu fázu implementácie
2011.07.??
Akčný plán zrýchlenia čerpania a implementácie OPIS pre prioritnú os č.1 (MF SR)
2011.11.29
Príručka žiadateľa OPIS PO1 ver. 4.  (29.11.2011 49 str.)
2014.10.02
Usmernenie SORO OPIS k integrácii informačných systémov verejnej správy, 40 str.
2015.12.31
Opis riadiacich a kontrolných systémov Riadiaceho orgánu OPIS ver. 11 (31.12.2015, 123 str.)
2016.08.30
Programový manuál OPIS ver.7 na detailnejšej úrovni popisuje ciel, priority  a opatrenia programu
2016.08.30
Programový manuál OPIS ver. 19  (30.8.2016, 55 str.)
QR_20210713_01_01

Riadiaci orgán/Sprostredkovateľké orgány


Riadiaci orgán na Úrade vlády SR


Michal Ivantyšyn (generálny riaditeľ sekcie Riadiaci orgán OPIS), Norbert Molnár (of apríla 2012 generálny riaditeľ Sekcie Riadiaci orgán pre OPIS, pretým obchodný riaditeľ Swan, 2009-2011 konzultant Jenewein Group), Denisa Žiláková (riaditeľka odboru riadenia operačného programu informatizácia spoločnosti), Úrad Podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície (ÚPPV)

Sprostredkovateľský orgán na Ministerstve financií SR


Sekcia informatizácie spoločnosti na MF SR vznikla na Ministerstve financií vo februári 2007. Pracovalo v nej asi 60 ľudí Spočiatku sa snažili o štandardizáciu a zmapovanie śtátneho IS – vydali terminologický slovník, vykonali audit IS v štátnej správe, kreovali komisiu pre štandardizáciu a pre informačnú bezpečnosť. Jej internetovým sídlom bola webstránka www.informatizacia.sk. Sekcia pôsobila ako SORO OPIS a administrovala 826 miliónov eur z prvej prioritnej osi OPIS, ale mala na starosti aj zmluvu vlády s Microsoftom. Pri presune sekcie pod údad podpredsedu vlády v júni 2016 dalo 16 vedúcich pracovníkov výpovede.

Pavel Bojňanský (generálny riaditeľ), Milan Kokavec (riaditeľ odboru stratégie informatizácie spoločnosti), Marián Grotkovský, neskôr Ľudovít Chnápko (riaditeľ odboru informatizácie verejnej správy), Lucia Pittnerová Fábryová (vedúca oddelenia architektúry eGovernmentu), Jozef Štefánik (zast. riaditeľa odboru implementácie programov rozvoja informačnej spoločnosti, ved. Odd. finančného riadenia projektov), Lukáš Lukáč (riaditeľ odboru riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti), Zdenko Kavec (ved. Odd. monitorovania, technickej pomoci a publicity), Margaréta Tatárová (ved. Odd. kontroly projektov)

Za Radičovej vlády: Miloš Molnár (generálny riaditeľ)

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS na Ministerstve kultúry SR


Prioritná os č. 2 v ktorej bolo na digitalizáciu knižníc, múzeí a ďalších „pamäťových a fondových inštitúcií“ vyčlenených 192 miliónov eur bola riadená sprostredkovateľským orgánom, ktorý spadal do MK SR.

Riaditeľ SORO pre OPIS na MK: Jaroslav Mendel (2006-2010, 2012-)

Za Radičovej vlády: Eleonóra Andreanská (2011-2012)

Sekcia riadenia informatizácie na ÚPPVII


Po vytvorení Úradu Podpredsedu vlády pre informatizáciu pod ňu prešla Sekcia riadenia informatizácie z MFSR. V období 2014-2020 pôsobí ako SORO prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Mgr. Martina Slabejová, PhD. (generálna riaditeľka), Odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy: Ing. Kamil Harňák (Odd. medzinárodnej spolupráce a jednotného digitálneho trhu), JUDr. Ervín Šimko, PhD. (Odd. governance, bezpečnosti a štandardov ISVS), Ing. Alena Kiššová (Odd. architektúry a eGovernmentu), Ing. Viera Hainzl (Odd. behaviorálnych inovácií), Ing. Martin Bezek (Odd. programovej kancelárie), Ing. Igor Hladík (Odd. licenčnej politiky a stratégie centrálneho nákupu IT), Odbor implementácie programov rozvoja informačnej spoločnosti: Ing. Erna Dohnáliková (riaditeľka odboru), Ing. Peter Macho (Odd. finančného riadenia projektov), Odbor riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti: Ing. Mgr. Ján Galvánek (zast. riaditeľa odboru), Ing. František Bogačik (Odd. kontroly projektov), Ing. Mgr. Ján Galváne (Odd. programovania a metodiky)

26.03.2018
Organizačný poriadok Úradu podpredsedu vlády SR  pre investície a informatizáciu (26.03.2018, 52 str.)
QR_20210713_02_01

Partnerstvo pre OPIS


Partnerstvo malo byť hlavnou formou získania spoločenského konsenzu s cieľmi OPIS. Nezdá sa, že bola otvorená možnosť pre záujemcov sa do tohoto partnerstva prihlásiť, prípadne z neho odhlásiť. Ako dôkaz fungovania partnerstva s účasťou 150 partnerov je v prílohe dokumentu uvedených 30 pripomienok partnerov zväčša technicko-formálneho rázu.

V priebehu trvania pripravy OP bolo zrealizovanych viac ako 70 pracovnych stretnuti, rokovani, prezentacii a seminarov, na ktorych sa okrem organizacii zapojenych do systemu riadenia OP zapajali všetci kľučovi socioekonomicki partneri OPIS. V sulade s člankom 10 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 bol inštitut partnerstva nosnou platformou zapojenia socio-ekonomickych partnerov do procesu programovania špecifickej priority NSRR Informatizacia spoločnosti. Partnerstvo sa uplatňuje pri všetkych kľučovych miľnikoch v procese programovania. Celospoločensky konsenzus v strategii rozvoja informačnej spoločnosti reprezentovany aktivnym zapojenim čo možno najširšieho partnerstva, považuje RO OPIS za kľučovy faktor uspechu strategie. Do procesu programovania boli zapojení formou pripomienkovania vystupnych dokumentov, workshopov, seminarov, verejnych prezentacii a tematickych stretnuti zastupcovia UOŠS, TU SR Splnomocnenkyňa vlady pre MRK, VUC, ZMOS, UMOS, akademicka obec a odborne a zaujmove združenia ako je ITAS, PPP, ATO SR, SAEC, CTF forum a pod. Do pripravy OP bolo v procese programovania zapojenych viac ako 150 organizacii verejneho a sukromneho sektora.

Členovia Partnerstva pre OPIS:

1. UV SR, 2. MF SR, 3. MDPT SR, 4. MVRR SR, 5. MH SR, 6. MŠ SR, 7. MPSVR SR, 8. MV SR, 9. MŽP SR, 10. MK SR, 11. MP SR, 12. MZ SR, 13. MZV SR, 14. Telekomunikačny urad SR, 15. STU, Materialovo technologicka fakulta, 16. STU, Fakulta informacii a informačnych technologii, 17. SAV, 18. Partnerstva pre prosperitu, 19. IT Asociacia Slovenska, 20. Forum pre komunikačne technologie, 21. Asociacia telekomunikačnych operatorov, 22. Slovenska asociacia pre elektronicky obchod, 23. Občianske združenie Lučenčania, 24. VUC Bratislava, 25. VUC Nitra, 26. VUC Trnava, 27. VUC Trenčin, 28. VUC Žilina, 29. VUC Banska Bystrica, 30. VUC Prešov, 31. VUC Košice, 32. Únia miest Slovenska, 33. Združenie miest a obci Slovenska
Img_20210713_03

Výzvy OPIS

Názov výzvy OPIS Prioritná os Opatrenie Alokácia, Eur Riad./Sprostr. orgán Dátum vyhlásenia Dátum uzávierky
Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová 1 1.1. 49 980 000 ÚV SR/MF SR 2012-10-25 2013-01-25
Datacentrum obcí a miest 1 1.2. 49 700 000 ÚV SR/MF SR 2011-12-13 2012-06-15
Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku 1 1.1. 49 169 318 ÚV SR/MF SR 2013-08-09 2013-11-26
Elektronizácia služieb miest - 'eMestá' 1 1.2. 47 500 000 ÚV SR/MF SR 2013-04-18 2013-08-21
Elektronická identifikačná karta 1 1.1. 46 500 000 ÚV SR/MF SR 2009-06-18 2009-09-18
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 1 1.1. 45 999 706 ÚV SR/MF SR 2013-08-19 2013-11-20
IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1 1 1.1. 42 023 999 ÚV SR/MF SR 2014-11-21 2015-02-18
Elektronické služby zdravotníctva 1 1.1. 40 000 000 ÚV SR/MF SR 2009-05-19 2009-08-19
Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru 1 1.1. 40 000 000 ÚV SR/MF SR 2013-01-15 2013-04-16
Elektronické služby katastra nehnuteľností 1 1.1. 33 691 828 ÚV SR/MF SR 2009-01-30 2009-04-30
Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi 1 1.1. 33 193 920 ÚV SR/MF SR 2008-12-22 2009-03-23
Elektronizácia služieb VÚC 1 1.2. 31 500 000 ÚV SR/MF SR 2009-06-02 2009-09-02
Elektronické služby národnej evidencie vozidiel 1 1.1. 30 440 000 ÚV SR/MF SR 2009-07-17 2009-10-19
Digitálne učivo na dosah 1 1.2. 29 410 040 ÚV SR/MF SR 2014-12-19 2015-04-15
Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda 1 1.1. 28 800 000 ÚV SR/MF SR 2013-07-10 2013-10-15
Rozvoj elektronických služieb súdnictva 1 1.1. 28 492 567 ÚV SR/MF SR 2013-08-19 2013-11-20
Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR 1 1.1. 27 134 580 ÚV SR/MF SR 2015-04-16 2015-07-17
Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO) 1 1.1. 26 945 948 ÚV SR/MF SR 2013-07-16 2013-10-15
Elektronické osvedčenie o evidencii vozidla 1 1.1. 26 000 000 ÚV SR/MF SR 2009-06-30 2009-09-30
Jednotný informačný systém v cestnej doprave – Elektronické služby v doprave
1 1.1. 26 000 000 ÚV SR/MF SR 2013-04-09 2013-07-08
Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť) 1 1.1. 25 980 242 ÚV SR/MF SR 2012-10-22 2013-02-04
Elektronické služby Štatistického úradu Slovenskej republiky 1 1.1. 22 600 000 ÚV SR/MF SR 2009-06-30 2009-09-30
Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov 1 1.1. 22 452 000 ÚV SR/MF SR 2012-02-27 2012-06-06
IS Registra fyzických osôb 1 1.1. 21 576 048 ÚV SR/MF SR 2009-01-30 2009-04-30
Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2 1 1.1. 18 575 398 ÚV SR/MF SR 2013-08-09 2013-11-11
Integrované obslužné miesta 1 1.2. 18 540 000 ÚV SR/MF SR 2012-07-20 2012-10-22
Rezortný informačný systém školstva 1 1.1. 17 528 062 ÚV SR/MF SR 2015-06-16 2015-09-28
Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka 1 1.1. 17 017 000 ÚV SR/MF SR 2009-08-28 2009-11-30
Dátové centrum pre eGovernment 1 1.1. 15 000 000 ÚV SR/MF SR 2013-08-13 2013-11-12
Elektronické služby Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky 1 1.1. 14 460 000 ÚV SR/MF SR 2011-10-06 2011-12-05
Elektronické služby centrálnej ohlasovne 1 1.1. 14 100 000 ÚV SR/MF SR 2009-07-17 2009-10-19
Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska 3 3.1. 13 177 826 ÚV SR/MF SR 2013-04-30 2013-09-16
Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy 1 1.1. 13 088 097 ÚV SR/MF SR 2014-11-21 2015-02-18
IS Identifikátora fyzických osôb 1 1.1. 12 613 689 ÚV SR/MF SR 2008-12-22 2009-03-23
Register právnických osôb a podnikateľov 1 1.1. 12 000 000 ÚV SR/MF SR 2012-10-25 2013-01-25
Metainformačný systém 1 1.1. 11 949 520 ÚV SR/MF SR 2014-11-21 2015-02-18
Informačný systém registra úpadcov 1 1.1. 11 759 990 ÚV SR/MF SR 2014-11-21 2015-02-18
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 1.1. 10 000 000 ÚV SR/MF SR 2012-11-22 2013-02-21
Elektronický archív Ministerstva vnútra SR 1 1.1. 10 000 000 ÚV SR/MF SR 2013-01-14 2013-04-15
Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR 1 1.1. 9 900 000 ÚV SR/MF SR 2011-10-06 2012-12-20
Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX) 1 1.1. 9 500 000 ÚV SR/MF SR 2011-12-22 2012-04-20
Elektronické služby katastra nehnuteľností - ZB GIS 1 1.1. 9 460 266 ÚV SR/MF SR 2009-05-07 2009-08-07
Elektronizácia služieb matriky 1 1.1. 9 294 297 ÚV SR/MF SR 2008-11-18 2009-02-23
Rozšírenie elektronických služieb informačných systémov na úseku Policajného zboru 1 1.1. 9 000 000 ÚV SR/MF SR 2014-11-21 2015-02-18
Informačný systém Registra adries 1 1.1. 8 298 480 ÚV SR/MF SR 2009-05-04 2009-08-04
Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb 1 1.1. 7 000 000 ÚV SR/MF SR 2013-07-10 2013-10-15
Register priestorových informácií (RPI) 1 1.1. 6 499 333 ÚV SR/MF SR 2013-07-16 2013-10-15
Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií 1 1.1. 5 982 529 ÚV SR/MF SR 2015-04-16 2015-07-17
Portál právnych informácií – Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX 1 1.1. 5 536 800 ÚV SR/MF SR 2014-11-21 2015-02-18
Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok, 1 1.1. 5 277 000 ÚV SR/MF SR 2013-07-11 2013-10-15
Kontrolórsky informačný systém NKÚ 1 1.1. 3 520 000 ÚV SR/MF SR 2009-03-24 2009-06-24
Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 1.1. 3 500 000 ÚV SR/MF SR 2012-02-09 2012-05-09
Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 1 1.1. 3 500 000 ÚV SR/MF SR 2013-04-09 2013-07-08
Elektronické služby verejného obstarávania 1 1.1. 3 485 400 ÚV SR/MF SR 2009-09-30 2010-01-04
Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR 1 1.1. 3 320 000 ÚV SR/MF SR 2012-09-06 2012-12-05
Spolu 1 137 973 883
Tab_20210714_01

Žiadosti OPIS

Kód NFP Názov projektu Stav Dátum prijatia žiadosti Počet bodov Dôvod Žiadateľ Žiadané výdavky, Eur Schválené výdavky, Eur
21110120024 Elektronické služby Finančnej správy I Vyradená na odbornom hodnotení 2011-12-08 N/A nesplenie mandatórnych kritérií Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky 49 891 496 0
21110120021 ES danovych agend MF SR Projekt vytvorený 2010-05-31 N/A Ministerstvo financií SR 49 790 999 49 790 999
21110220015 Dátové centrum obcí a miest Projekt vytvorený 2012-06-14 N/A DataCentrum elektronizácie územnej 49 699 975 49 699 975
21110120049 ES MV na úseku ver.poriadku,bezpeč.osôb a majetku Projekt vytvorený 2013-10-08 N/A Ministerstvo vnútra SR 49 169 315 49 169 315
21110120036 Národný zdravotnícky informačný systém Projekt vytvorený 2012-12-03 N/A Ministerstvo zdravotníctva SR 49 000 000 49 000 000
21110120020 Elektronické služby ÚPVS Projekt vytvorený 2010-04-14 N/A NASES 47 446 823 47 446 823
21110120012 Elektronická identifikačná karta Projekt vytvorený 2009-09-18 N/A Ministerstvo vnútra SR 46 499 999 46 499 999
21110120055 EVS RŠ Projekt vytvorený 2013-10-21 N/A MŠVVaŠ SR 45 996 706 45 932 803
21110120060 IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1 Projekt vytvorený 2015-01-19 N/A Ministerstvo financií SR 42 023 999 42 023 999
21110120031 Elektronické služby Finančnej správy–Oblasť daňová Projekt vytvorený 2012-11-02 N/A Ministerstvo financií SR 41 580 000 41 580 000
21110120015 Elektronické služby mobilných jednotiek Projekt vytvorený 2009-10-19 N/A Ministerstvo vnútra SR 40 000 000 40 000 000
21110120040 Elektronické služby infor. systémov na úseku PZ Projekt vytvorený 2013-04-12 N/A Ministerstvo vnútra SR 40 000 000 40 000 000
21110120011 Elektronické služby zdravotníctva Projekt vytvorený 2009-08-14 N/A Ministerstvo zdravotníctva SR 39 999 731 39 999 731
21110120026 Elektronické služby Sociálnej poisťovne Projekt vytvorený 2012-02-17 N/A Sociálna poisťovňa 34 000 000 34 000 000
21110120005 Elektronické služby katastra nehnuteľnos Projekt vytvorený 2009-04-28 N/A UGKK SR 33 691 828 33 691 828
21110120003 Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovňa Projekt vytvorený 2009-03-23 N/A Sociálna poisťovňa 33 193 918 33 193 918
21110120004 Elektronické služby MPSVaR SR Projekt vytvorený 2009-03-23 N/A Ministerstvo práce, sociálnych vecí 33 193 916 33 193 916
21110120016 Elektronické služby národnej evidencie vozidiel Projekt vytvorený 2009-10-19 N/A Ministerstvo vnútra SR 30 440 000 30 440 000
21110220049 Digitálne učivo na dosah Projekt vytvorený 2014-12-29 N/A MŠVVaŠ SR 29 409 468 29 409 468
21110120045 eDemokracia a otvorená vláda Projekt vytvorený 2013-09-13 N/A NASES 28 800 000 28 800 000
21110120056 Rozvoj elektronických služieb súdnictva Projekt vytvorený 2013-11-20 N/A Ministerstvo spravodlivosti SR 28 492 567 28 492 567
21110120065 Projekt bud.aplik.arch. a bezpeč.infraštrukt.MS SR Projekt vytvorený 2015-05-19 N/A Ministerstvo spravodlivosti SR 27 134 580 27 134 580
Projekt budovania aplikačnej architektúr Stiahnutá žiadateľom -- N/A Ministerstvo spravodlivosti SR 27 134 580 0
Projekt budovania aplikačnej architektúr Stiahnutá žiadateľom -- N/A Ministerstvo spravodlivosti SR 27 134 580 0
21110120046 Elektr.služby monit. obvinených a odsúdených osôb Projekt vytvorený 2013-09-20 N/A Ministerstvo spravodlivosti SR 26 945 900 26 945 900
21110120043 JISCD - Elektronické služby v doprave Projekt vytvorený 2013-07-04 N/A Ministerstvo dopravy, výstavby a re 26 000 000 26 000 000
21110120013 El. sl. pre osvedčenie o evidencii vozidla Projekt vytvorený 2009-09-16 N/A Ministerstvo vnútra SR 25 999 999 25 999 999
21110120034 Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS II Projekt vytvorený 2012-11-19 N/A NASES 25 529 344 25 529 344
21110120014 Elektronické služby Štatistického úradu Projekt vytvorený 2009-09-30 N/A Štatistický úrad 22 599 998 22 599 998
21110120030 Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS Projekt vytvorený 2012-05-18 N/A NASES 22 452 000 22 452 000
21110120007 IS Registra fyzických osôb Projekt vytvorený 2009-04-30 N/A Ministerstvo vnútra SR 21 576 047 21 576 047
21110120048 El. služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2 Projekt vytvorený 2013-10-01 N/A Ministerstvo vnútra SR 18 575 398 18 575 398
21110120066 Rezortný informačný systém školstva Projekt vytvorený 2015-08-31 N/A MŠVVaŠ SR 17 342 062 17 342 062
Elektronické služby stavebného poriadku, Registrácia zrušená -- N/A Ministerstvo dopravy, výstavby a re 17 200 000 0
21110120018 Elektronické služby centrálneho el. priečinka Projekt vytvorený 2009-11-26 N/A Ministerstvo financií SR 17 017 000 17 017 000
21110220016 Národný projekt: Integrované obslužné miesta Projekt vytvorený 2012-10-22 N/A Ministerstvo financií SR 16 864 869 16 864 869
21110120051 Elektronické služby PPA Projekt vytvorený 2013-10-15 N/A Pôdohospodárska platobná agentúra 15 122 700 15 122 700
21110120047 Dátové centrum pre eGovernment Projekt vytvorený 2013-09-25 N/A DC 15 000 000 15 000 000
21110120017 Elektronické služby centrálnej ohlasovne Projekt vytvorený 2009-10-19 N/A Ministerstvo vnútra SR 14 099 999 14 099 999
21110120023 Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR Projekt vytvorený 2011-12-06 N/A Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 13 500 000 13 500 000
21110120022 Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne II Vyradená na odbornom hodnotení 2010-08-30 N/A nesplenie mandatórnych kritérií Sociálna poisťovňa 13 300 000 0
21130120001 Zabez. projektovo inžinierskej dokumentácie - PO3 Projekt vytvorený 2013-07-19 50 NASES 13 173 380 13 173 380
21110120058 IS centrálnej správy referenčných údajov VS Projekt vytvorený 2014-12-31 N/A Ministerstvo financií SR 13 088 097 13 088 097
21110120006 IS Identifikátora fyzických osôb Projekt vytvorený 2009-04-30 N/A Ministerstvo vnútra SR 12 613 688 12 613 688
21110120032 Elektronické služby Sociálnej poisťovne na ús. SP Projekt vytvorený 2012-11-08 N/A Sociálna poisťovňa 12 000 000 12 000 000
21110120037 Register a identifikátor právnických osôb Projekt vytvorený 2013-01-25 N/A Štatistický úrad 12 000 000 12 000 000
21110120059 Metainformačný systém Projekt vytvorený 2015-01-14 N/A Ministerstvo financií SR 11 949 516 11 949 516
21110120050 Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu Projekt vytvorený 2013-10-14 N/A Národný bezpečnostný úrad 11 760 000 11 760 000
21110120061 Informačný systém registra úpadcov Projekt vytvorený 2015-01-22 N/A Ministerstvo spravodlivosti SR 11 759 990 11 759 990
21110120027 Elektronické služby stav.poriadku a územného plán. Stiahnutá žiadateľom 2012-03-12 N/A Ministerstvo dopravy, výstavby a re 11 700 000 0
21110120039 Elektronický archív ministerstva vnútra SR Projekt vytvorený 2013-04-12 N/A Ministerstvo vnútra SR 10 000 000 10 000 000
21110120041 Elektronické služby živnostenského registra Projekt vytvorený 2013-04-12 N/A Ministerstvo vnútra SR 10 000 000 10 000 000
21110120038 Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv Projekt vytvorený 2013-02-20 N/A Ministerstvo zahraničných vecí a eu 10 000 000 10 000 000
Elektronický archív ministerstva vnútra Stiahnutá žiadateľom -- N/A Ministerstvo vnútra SR 10 000 000 0
21110120028 Elektronická zbierka zákonov (Slov-Lex) Projekt vytvorený 2012-04-23 N/A Ministerstvo spravodlivosti SR 9 499 980 9 499 980
21110120010 Elektronické služby UGKK-ZBGIS Projekt vytvorený 2009-08-05 N/A UGKK SR 9 460 266 9 460 266
21110120001 Elektronizácia služieb matriky Projekt vytvorený 2009-02-23 N/A Ministerstvo vnútra SR 9 294 297 9 294 297
21110120062 RPESISPZ Projekt vytvorený 2015-01-22 N/A Ministerstvo vnútra SR 9 000 000 9 000 000
21110120025 Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstvaSR Projekt vytvorený 2011-12-13 N/A Ministerstvo hospodárstva SR 8 664 000 8 664 000
21110120009 Informačný systém Registra adries Projekt vytvorený 2009-08-04 N/A Ministerstvo vnútra SR 8 298 480 8 298 480
21110120054 Elektronické služby zdravotníctva - rozšírenie Projekt vytvorený 2013-10-15 N/A Ministerstvo zdravotníctva SR 7 000 000 7 000 000
21110120052 Register priestorových informácií Projekt vytvorený 2013-10-15 N/A MŽP SR 6 499 333 6 499 333
21110120064 Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR Projekt vytvorený 2015-05-07 N/A Ministerstvo kultúry SR 5 982 528 5 982 528
21110120063 Portál právnych informácií - Rozvoj projektu EZZ Projekt vytvorený 2015-01-22 N/A Ministerstvo spravodlivosti SR 5 536 800 5 536 800
21110120044 systém pre platby a evidenciu (IS PEP) Projekt vytvorený 2013-08-30 N/A NASES 5 277 000 5 277 000
21110120057 ES v spoločnosti EXIMBANKA SR Projekt vytvorený 2014-07-01 N/A Exportno-importná banka Slovenskej republiky 4 999 440 4 999 440
21110120053 Elektronické služby EXIMBANKA SR Zmluva neuzatvorená 2013-10-17 N/A Exportno-importná banka Slovenskej republiky 4 999 440 4 999 440
21110220004 Elektronizácia služieb VÚC - Nitra Projekt vytvorený 2009-08-28 323.5 Nitriansky samosprávny kraj 4 736 842 4 736 842
21110220001 Elektronizácia služieb VÚC Projekt vytvorený 2009-08-03 304.5 Banskobystrický samosprávny kraj 4 736 842 4 736 842
21110220003 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj VUC-TN Projekt vytvorený 2009-08-27 306 Trenčiansky samosprávny kraj 4 736 842 4 736 842
21110220002 Elektronizácia služieb VÚC Trnava Projekt vytvorený 2009-08-03 302.5 Trnavský samosprávny kraj 4 736 842 4 736 842
21110220006 Elektronizácia služieb VÚC - Prešov Projekt vytvorený 2009-08-28 310 Prešovský samosprávny kraj 4 736 842 4 736 842
21110220007 Elektronizácia služieb VÚC - Košice Projekt vytvorený 2009-08-28 310.5 Košický samosprávny kraj 4 736 841 4 736 841
21110220005 Elektronizácia služieb VÚC - Žilina Projekt vytvorený 2009-08-28 299.5 Žilinský samosprávny kraj 4 736 479 4 736 479
21110120035 Elektronizácia služieb Národnej rady SR Projekt vytvorený 2012-11-29 N/A Kancelária Národnej rady Slovenskej 4 499 940 4 499 940
21110220008 Elektronizácia služieb krajského mesta Košice Vyradená na odbornom hodnotení 2009-11-30 nesplenie mandatórnych kritérií Mesto Košice 4 210 526 4 210 526
21110220048 Elektronizácia služieb mesta Košice Projekt vytvorený 2013-08-21 82 Mesto Košice 3 675 000 3 675 000
21110120008 07-NP KIS NKÚ SR Projekt vytvorený 2009-06-24 N/A NKÚ SR 3 519 900 3 519 900
21110120029 Elektronizácia služieb Ústavného súdu SR Projekt vytvorený 2012-05-09 N/A Kancelária Ústavného súdu SR 3 499 815 3 499 815
21110120019 Elektronické služby verejného obstarávania Projekt vytvorený 2009-12-22 N/A Úrad pre verejné obstarávanie 3 485 400 3 485 400
21110120042 Rozvoj KIS NKÚ SR Projekt vytvorený 2013-06-12 N/A NKÚ SR 3 482 000 3 482 000
21110120033 Elektronické služby Úradu priemys. vlastníctva SR Projekt vytvorený 2012-11-12 N/A Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 320 000 3 320 000
21110220009 Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica Vyradená na odbornom hodnotení 2009-11-30 nesplenie mandatórnych kritérií Mesto Banská Bystrica 3 158 000 3 158 000
21110220011 Elektronizácia služieb krajského mesta Nitra Vyradená na odbornom hodnotení 2009-11-30 nesplenie mandatórnych kritérií Mesto Nitra 3 157 895 3 157 851
21110220014 Elektronizácia služieb krajského mesta Prešov Vyradená na odbornom hodnotení 2009-11-30 nesplenie mandatórnych kritérií Mesto Prešov 3 157 895 3 155 410
21110220012 Elektronizácia služieb krajského mesta Trenčín Vyradená na odbornom hodnotení 2009-11-30 nesplenie mandatórnych kritérií Mesto Trenčín 3 157 895 3 157 851
21110220013 Elektronizácia služieb mesta Trnava Vyradená na odbornom hodnotení 2009-11-30 nesplenie mandatórnych kritérií Trnava 3 157 895 3 157 851
21110220010 Elektronizácia služieb krajského mesta Žilina Vyradená na odbornom hodnotení 2009-11-30 nesplenie mandatórnych kritérií Mesto Žilina 3 150 000 3 150 000
21110220030 Elektron. služieb mesta Banská Bystrica Projekt vytvorený 2013-08-21 82 Mesto Banská Bystrica 2 646 755 2 646 755
Elektronizácia služieb mesta Banská Byst Registrácia zrušená -- N/A Mesto Banská Bystrica 2 646 755 0
21110220037 Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline Projekt vytvorený 2013-08-21 84 Mesto Žilina 2 567 586 2 567 586
21110220046 Elektronizácia služieb Mesta Prešov Projekt vytvorený 2013-08-21 82 Mesto Prešov 2 533 651 2 533 651
21110220029 Elektronizácia služieb mesta Nitra Projekt vytvorený 2013-08-20 88 Mesto Nitra 2 300 000 2 300 000
21110220034 Zavedenie a rozvoj eGovernmentu mesta Trnava Projekt vytvorený 2013-08-21 74 Trnava 2 062 402 2 061 988
21110220032 Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov Projekt vytvorený 2013-08-21 76 Bardejov 1 410 127 1 404 168
21110220027 Elektronizácia služieb Mestského úradu v Komárne Projekt vytvorený 2013-08-20 82 Mesto Komárno 1 347 049 1 347 049
21110220045 Elektronizácia služieb Mesta Trenčín Projekt vytvorený 2013-08-21 86 Mesto Trenčín 1 228 509 1 228 509
21110220022 Elektronizácia služieb mesta Michalovce Projekt vytvorený 2013-08-20 86 Michalovce 1 208 816 1 208 816
21110220031 Elektronizácia služieb samosprávy Ružomberok Projekt vytvorený 2013-08-21 80 Mesto Ružomberok 1 069 260 1 069 260
21110220033 Elektronizácia služieb Mesta Trebišov Projekt vytvorený 2013-08-21 80 Trebišov 1 048 963 1 048 963
21110220019 Elektronizácia služieb mesta Senica Projekt vytvorený 2013-08-02 82 Mesto Senica 1 006 787 1 006 787
21110220035 Elektronizácia služieb mesta Brezno Projekt vytvorený 2013-08-21 84 Brezno 998 430 998 430
21110220020 eMesto Liptovský Mikuláš Projekt vytvorený 2013-08-15 88 Mesto Liptovský Mikuláš 979 800 979 800
21110220028 Elektronizácia služieb mesta Dunajská Streda Projekt vytvorený 2013-08-20 82 Mesto Dunajská Streda 957 850 957 850
21110220044 eMesto Humenné Projekt vytvorený 2013-08-21 82 Mesto Humenné 899 937 899 937
21110220021 eMesto ČADCA - elektronizácia služieb mesta Čadca Projekt vytvorený 2013-08-20 90 Čadca 899 181 899 181
21110220017 Elektronizácia služieb mesta Zvolen Projekt vytvorený 2013-08-01 86 Mesto Zvolen 880 000 880 000
21110220024 Elektronické služby mesta Považská Bystrica Projekt vytvorený 2013-08-01 92 Mesto Považská Bystrica 876 814 876 814
21110220025 Elektronizácia služieb mesta Topoľčany Projekt vytvorený 2013-08-02 84 Topoľčany 861 600 857 712
21110220040 Elektronizácia služieb Mesta Nové Zámky Projekt vytvorený 2013-08-21 88 Mesto Nové Zámky 837 284 837 284
21110220023 Elektronizácia služieb mesta Partizánske Projekt vytvorený 2013-08-21 92 Partizánske 805 127 805 127
21110220018 Elektronizácia služieb mesta Levice Projekt vytvorený 2013-07-31 86 Levice 800 000 800 000
21110220042 Elektronizácia služieb Mesta Spišská Nová Ves Zmluva neuzatvorená 2013-08-16 88 Spišská Nová Ves 795 457 795 457
21110220036 Elektronizácia služieb mesta Lučenec Projekt vytvorený 2013-08-22 82 Mesto Lučenec 789 633 789 633
21110220038 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj el.služieb Projekt vytvorený 2013-08-21 80 Mesto Vranov nad toplou 750 136 750 136
21110220041 e - Mesto Piešťany Projekt vytvorený 2013-08-21 88 Mesto Piešťany 746 794 746 794
21110220047 Elektronizácia služieb Mesta Dubnica nad Váhom Projekt vytvorený 2013-08-21 82 Mesto Dubnica nad Váhom 731 135 731 135
21110220026 Elektronizácia služieb mesta Šaľa Projekt vytvorený 2013-08-20 83.5 Mesto Šaľa 696 220 696 220
21110220039 Elektronizácia služieb Mesta Snina Projekt vytvorený 2013-08-21 90 mesto Snina 679 373 679 373
21110220043 Elektronizácia služieb Mesta Nové Mesto nad Váhom Projekt vytvorený 2013-08-21 84 Mesto Nové Mesto nad Váhom 529 924 529 924
Spolu 1 617 787 076 1 458 702 886
Tab_20210714_02

Činnosť Riadiaceho výboru pre OPIS PO 1


Riadiaci výbor (RV) pre OPIS pre prioritnú os 1 zasadal v období október 2008 – jún 2015 celkom 24 krát. Jeho členmi boli funkcionári RO a SORO, predsedom minister, neskôr št. tajomník, neskôr vedúci služ. úradu MF SR. RV chvaľoval štúdie uskutočniteľnosti (ŠU) a sledoval priebeh verejných obstarávaní. Štúdie uskutočniteľnosti slúžili ako podklady pre výzvy a vyzvania o obsahovali už aj orientačné ceny projektov. Vypracovali ich konzultačné spoločnosti KPMG, Capgemini, Arthur D. Little, Logica a aj samotné ŠU boli projekty obstarávané cez VO z OPISu. Ku každej ŠU vznikla úvodná správa, čiastková ŠU, finálna ŠU a záverečná správa. Schvaľovanie prebiehalo hlasovaním s minimálnymi alebo žiadnymi pripomienkami a nepredchádzala mu verejná diskusia ani oponenetské konanie. Záznamy z RV neboli zverejňované na webstránke OPIS, sú písané všeobecne a často z nich nie je možné zistiť o čom sa hovorilo ani ktorý dodávateľ prezentoval aký dokument.


Img_20210726_01

Zasadnutie RV č. 1 dňa 21.10.2008


- Schválená úvodná správa ŠU1 “Architektúra eGov” (KPMG)
- Schválený Vzor čiastkovej štúdie uskutočniteľnosti
- Schválený Vzor výzvy na predkladanie ŽoNFP

Prítomní členovia RV: Peter Kažimír - predseda (MF SR), Pavel Bojňanský (MF SR), Denisa Žiláková (MF SR), Mojmír Kollár (Datacentrum) vz. Marek Čanecký (ÚV), Pavol Tarina (ÚV), vz. Ivan Zemko (ÚV), Rudolf Sedmina (KPMG)

Prizvaní: vz. Dušan Lacko, Denisa Saková (MV SR), Juraj Karovič (MS SR), Hilda Gajdošová (MK SR), Igor Kmetík (MPSVR), Milan Muška (ZMOS), Miroslav Drobný (ÚMS), Milan Ištván (PPP), Juraj Sabaka (ITAS), Tibor Baďura (SK-8), Dean Brabec (ADL), Jozef Mrva (Úrad splnomocnenca pre samosprávu), Karol Reindl (CG), Mikuláš Zalai (KPMG), Boris Brňák (KPMG), Marcel Hominda (ADL), Michal Ivantyšyn (ÚVSR)

Img_20210727_01

Zasadnutie RV č. 2 dňa 11.12.2008


- Schválená úvodná správa ŠU2 “Ektronizácia VS na centr. úrovni” (Arthur D Little)
- Schválená úvodná správa ŠU3 “Ektronizácia VS na úrovni samosprávy” (Capgemini)

Prítomní členovia RV: Peter Kažimír - predseda (MF SR), Pavel Bojňanský (MF SR) vz. Gabriel Rusznyák (MF SR), Mojmír Kollár (Datacentrum) Štefan Adamec (ÚV), Pavol Tarina (ÚV) vz. Ivan Istvanffy, Rudolf Sedmina (KPMG)

Prizvaní: vz. Dušan Lacko, Denisa Saková (MV SR), Hilda Gajdošová (MK SR), Milan Muška (ZMOS), Miroslav Drobný (ÚMS), Milan Ištván (PPP), Juraj Sabaka (ITAS), Tibor Bad’ura (SK-8), Marcel Hominda (ADL), Jozef Mrva, (Úrad splnomocnenca pre samosprávu), Karol Reindl (CG), Mikuláš Zalai (KPMG), Boris Brňák (KPMG), Marcel Hominda (ADL), Michal Ivantyšyn (ÚVSR), Peter Fedák

Img_20210727_02

Zasadnutie RV č. 3 dňa 24.02.2009


- Schválená úvodná správa ŠU4 (Logica)
- Schválená úvodná správa ŠU5 (Logica)
- Schválená čiastková ŠU Register adries
- Schválená čiastková ŠU Identity Access management
- Schválená čiastková ŠU2 Elektronické služby zdravotníctva
- Schválená čiastková ŠU2 Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Prítomní členovia RV: Peter Kažimír - predseda (MF SR), Pavel Bojňanský (MF SR), Denisa Žiláková (MF SR), Mojmír Kollár (Datacentrum) , Štefan Adamec (ÚV), Pavol Tarina (ÚV), Ivan Istvanffy (ÚV), Rudolf Sedmina (KPMG)

Prizvaní: Peter Szakács (MZ SR), Denisa Saková (MV SR), Hilda Gajdošová (MK SR), Milan Muška (ZMOS), Miroslav Drobný (ÚMS), Milan Ištván (PPP), Juraj Sabaka (ITAS), Tibor Baďura (SK-8), Marcel Hominda (ADL), Jozef Mrva (Úrad splnomocnenca pre samosprávu), Karol Reindl (CG), Erich Hulman (Logica), Mikuláš Zalai (KPMG), Boris Brňák (KPMG), Marcel Hominda (ADL), Peter Fedák, Gabriela Frigánková (Logica)
Img_20210727_03

Zasadnutie RV č. 4 dňa 11.05.2009


- Schválená čiastková ŠU1 Elektronická identifikačná karta (eID)
- Schválená čiastková ŠU1 Centrálna elektronická podateľňa
- Schválená čiastková ŠU1 Modul elektronického doručovania (MED)
- Schválená čiastková ŠU1 Modul dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych záznamov (MDUERZ)
- Schválená čiastková ŠU1 Kontaktné centrum (KC)
- Schválená čiastková ŠU1 Register priestorových informácií (iba informácia, bude schválená per roliam)
- Schválená čiastková ŠU2 Elektronické služby evidencie vozidiel
- Schválená čiastková ŠU2 Elektronické služby štatistického úradu
- Schválená úvodná analýza ŠU4
- Schválená úvodná analýza ŠU5

Prítomní členovia RV: Peter Kažimír - predseda (neprítomný) (MF SR), Pavel Bojňanský (MF SR), Denisa Žiláková (MF SR), Mojmír Kollár (Datacentrum) , Štefan Adamec (ÚV), Pavol Tarina (ÚV), Ivan Ištvánffy (ÚV), Rudolf Sedmina (KPMG)

Prizvaní: Peter Szakács (MZ SR) (vz. Dušan Lacko), Denisa Saková (MV SR), Hilda Gajdošová (MK SR) (vz. Dagmara Špotáková), Milan Muška (ZMOS), Miroslav Drobný (ÚMS), Milan Ištván (PPP), Juraj Sabaka (ITAS), Tibor Baďura (SK-8), Marcel Hominda (ADL), Jozef Mrva (Úrad splnomocnenca pre samosprávu), Karol Reindl (CG), Erich Hulman (Logica), Mikuláš Zalai (KPMG), Boris Brňák (KPMG), Marcel Hominda (ADL), Peter Fedák, Róbert Lenčeš (Capgemini), Gabriela Firgánková (Logica)
Img_20210727_04

Zasadnutie RV č. 5 dňa 29.06.2009


- Schválená čiastková ŠU1 Metainformačný systém
- Schválená čiastková ŠU1 Register priestorových informácii
- Schválená čiastková ŠU2 Elektronické služby daňových agend
- Schválená čiastková ŠU2 Rozpočtový informačný systém
- Schválená čiastková ŠU2 Úrad pre verejné obstarávanie
- Schválená čiastková ŠU2 Elektronické služby stavebného poriadku
- Schválená čiastková ŠU2 Elektronické služby MZV SR
- Schválená čiastková ŠU3 Krajské mestá

Prítomní členovia RV: Peter Kažimír - predseda (MF SR), Pavel Bojňanský (MF SR), Denisa Žiláková (MF SR), Mojmír Kollár (Datacentrum) , Štefan Adamec (vz.Ema Dohnáliková) (ÚV), Pavol Tarina (ÚV), Ivan Ištvánffy (ÚV), Rudolf Sedmina (KPMG)

Prizvaní: Peter Szakács (MZ SR) (vz. Dušan Lacko), Hilda Gajdošová (MK SR) (vz. Dagmara Špotáková), Milan Muška (ZMOS), Milan Ištván (PPP), Juraj Sabaka (ITAS), Tibor Baďura (SK-8), Jozef Mrva (Úrad splnomocnenca pre samosprávu), Karol Reindl (CG), Erich Hulman (Logica) , Mikuláš Zalai (KPMG), Boris Brňák (KPMG), Marcel Hominda (ADL), Peter Fedák, Róbert Lenčeš ( Capgemini), Gabriela Firgánková (Logica)
Img_20210727_05

Zasadnutie RV č. 6 dňa 29.09.2009


- Schválená čiastková ŠU1 Spoločné moduly ÚPVS - eDesk, eForm, Platobný modul, Notifikačný modul
- Schválená čiastková ŠU1 Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS)
- Schválená čiastková ŠU1 Integračná infraštruktúra pre výmenu správ G2G
- Schválená čiastková ŠU1 Portál zamestnancov verejnej správy
- Schválená čiastková ŠU1 Register inštitúcii verejnej správy
- Schválená čiastková ŠU1 Register právnických osôb a podnikateľov
- Schválená čiastková ŠU1 Centrálna elektronická podateľňa (upravená forma schválenej verzie na IV. zasadnutí RV)
- Schválená čiastková ŠU2 Elektronické služby colnej správy
- Schválená čiastková ŠU2 Elektronické služby Ministerstva hospodárstva SR
- Schválená čiastková ŠU2 Elektronické služby zdravotníctva - 2. prioritná oblasť eHealth
- Schválená čiastková ŠU3 Elektronizácia služieb miest a obci
- Schválená čiastková ŠU4,5 Stručný návrh alternatív techn. riešenia a rozhodovacie ktirériá pre výber techn. riešenia
- Schválená čiastková ŠU4,5 Podrobný návrh zvoleného cieľového technického riešenia
- Schválená Celková Štúdia uskutočniteľnosti: Architektúru eGovernmentu (KPMG)
- Schválený Model implementácie (KPMG)
- Schválená Záverečná správa projektu Štúdia uskutočniteľnosti Architektúra eGovernmentu (FS1) (KPMG)
- Schválená Finálna Štúdia uskutočniteľnost Elektronizácia VS na centrálnej úrovni (ADL)
- Schválená Záverečná správa projektu Štúdia uskutočniteľnosti Elektronizácia VS na centrálnej úrovni (FS2) (ADL)
- Schválená Úvodná správa ŠU projektov zameranej na Architektonický rámec a implementáciu programu eHealth (ADL)
- Schválená Celková Štúdia uskutočniteľnosti Elektronizácia VS na úrovni samosprávy (Capgemini)
- Schválená Záverečná správa projektu Štúdia uskutočniteľnosti Elektronizácia VS na úrovni samosprávy (Capgemini)

Prítomní členovia RV: Peter Kažimír - predseda (MF SR), Pavel Bojňanský (MF SR), Denisa Žiláková (MF SR), Mojmír Kollár (Datacentrum) , Erna Dohnáliková (ÚV), Pavol Tarina (ÚV), Ivan Ištvánffy (ÚV), Rudolf Sedmina (KPMG)

Prizvaní: Peter Szakács (MZ SR), Hilda Gajdošová (MK SR) (vz. Dagmara Špotáková), Milan Muška (ZMOS), Milan Ištván (PPP), Juraj Sabaka (ITAS), Tibor Baďura (SK-8), Jozef Mrva, Ján Turčan (Úrad splnomocnenca pre samosprávu), Karol Reindl (CG), Vladimír Sedláček (Logica)

Ostatní hostia: Mikuláš Zalai (KPMG), Boris Brňák (KPMG), Marcel Hominda (ADL), Peter Fedák, Róbert Lenčeš ( Capgemini), Gabriela Firgánková (Logica)

Img_20210727_06

Zasadnutie RV č. 7 dňa 15.04.2010


- Schválená Úvodná správa projektu Štúdia uskutočniteľnosti pre Národný projekt Integrované obslužné miesta
- Schválené 1. Čiastkové plnenie projektu Štúdia uskutočniteľnosti pre Národný projekt Integrované obslužné miesta
- Schválená Úvodná správa proektu Štúdia uskutočniteľnosti na rozvoj elektronických služieb vybraných oblastí štátnej správy
- Štúdia uskutočniteľnosti Elektronické služby Ministerstva životného prostredia SR
- Štúdia uskutočniteľnosti Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva
- Aktualizácia projektu Štúdia uskutočniteľnosti Elektronické služby zdravotníctva SR - 2. prioritná oblasť eHealth
- Štúdia uskutočniteľnosti projektov PO 1 zameranej na Architektonický rámec a implementáciu programu eHealth
- Záverečná správá ŠU projektov PO 1 zameranej na Architektonický rámec a implementáciu programu eHealth
- Výzva pre Dátové centrum obcí a miest DCOM
- Čiastková štúdia pre Dátové centrum obcí a miest DCOM
- Celková Štúdia uskutočniteľnosti pre Dátové centrum obcí a miest DCOM
- Záverečná správa pre Dátové centrum obcí a miest DCOM

Prítomní členovia RV: Peter Kažimír - predseda (MF SR), Pavel Bojňanský (MF SR), Denisa Žiláková (MF SR), Mojmír Kollár (Datacentrum) vz. , Ema Dohnáliková (ÚV), Pavol Tarina vz. (ÚV), Ivan Ištvánffy (ÚV), Rudolf Sedmina (KPMG)

Prizvaní: Peter Szakács (MZ SR), Hilda Gajdošová (MK SR) (vz. Dagmara Špotáková), Milan Muška (ZMOS), Milan Ištván (PPP), Juraj Sabaka (ITAS), Tibor Baďura (SK-8), Jozef Mrva, Ján Turčan (Úrad splnomocnenca pre samosprávu), Karol Reindl (CG), Gabriela Firganková (Logica)
Ostatní hostia: Mikuláš Zalai (KPMG), Boris Brňák (KPMG), Marcel Hominda (ADL), Peter Fedák, Róbert Lenčeš (Capgemini)
Img_20210727_07

Zasadnutie RV č. 8 dňa 10.06.2010


Prítomní členovia RV: Peter Kažimír - predseda (MF SR), Pavel Bojňanský (MF SR), Denisa Žiláková (MF SR), Mojmír Kollár (Datacentrum) , Ema Dohnáliková (ÚV), Pavol Tarina (ÚV), Ivan Ištvánffy (ÚV), Rudolf Sedmina (KPMG)

Prizvaní: Peter Szakács (MZ SR) vz., Milan Muška (ZMOS), Milan Ištván (LOGICA), Juraj Sabaka (ITAS), Jozef Mrva, Ján Turčan (Úrad splnomocnenca vlády pre samosprávu) vz., Karol Reind (CG) , Mikuláš Zalai (KPMG), Boris Brňák (KPMG), Martin Hýl (ADL), Peter Fedák (CG)

Zasadnutie RV č. 9 dňa 17.08.2011


Prítomní členovia RV: Vladimír Tvaroška (štátny tajomník 1. - MF SR) v z. Žiláková, Martin Bruncko (Splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku - MF SR), Miloš Molnár (GR sekcie informatizácie spoločnosti - MF SR) v.z. Gabriel Rusznyák, Denisa Žiláková (Riaditeľka odboru riadenia OP IS - MF SR), Roland Sill (Splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť - ÚV SR) v.z. Kornélia Čajková, Michal Ivantyšyn (GR sekcie riadiaceho orgánu pre OP IS - ÚV SR), Erna Dohnáliková (Riaditeľka odboru koordinácia OP IS - ÚV SR)

Prizvaní: Pavol Kárász (SORO), Peter Čmiko (SORO), Daniela Mitošinková (SORO), Erna Dohnáliková (ÚV SR RO), Kornélia Čajková (ÚV SR RO), Tomáš Pavlík (Capgemini), Karol Reindl (Capgemini), Peter Fedák (Capgemini), Július Činčala (MH SR), Miloslav Hečko (GP SR), Marta Srnková (GP SR), Boris Kordoš (GP SR), Rastislav Glasa (DR SR), Ladislav Cocher (Askitus), Milan Muška (ZMOS), Martin Zbudila (ZMOS), Miroslav Drobný (ÚMS), Milan Ištván (PPP)

Zasadnutie RV č. 10 dňa 28.10.2011


Prítomní členovia RV: Vladimír Tvaroška (Štátny tajomník 1. - MF SR) v.z. Miloš Molnár, Martin Bruncko (Splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku - MF SR), Miloš Molnár (GR sekcie informatizácie spoločnosti - MF SR), Denisa Žiláková (Riaditeľka odboru riadenia OP IS - MF SR), Roland Sill (Splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť - ÚV SR) v.z. Marek Čanecký, Michal Ivantyšyn (GR sekcie riadiaceho orgánu pre OP IS - ÚV SR), Erna Dohnáliková (Riaditeľka odboru koordinácia OP IS - ÚV SR) v.z. Kornélia Čajková

Prizvaní: Pavol Kárász (MF SR SORO), Gabriel Rusznyák (MF SR SORO), Jozef Baradlay (MF SR SORO), Daniela Mitošinková (MF SR SORO), Štefan Červenka (Sociálna poisťovňa), Peter Žitňanský (MS SR), Daniel Podolský (MDVRR SR), Peter Klein (MDVRR SR), Andrej Tariška (Goldmann Systems a.s.), Michal Balaj (Goldmann Systems a.s.), Ivan Mikuš (ÚS SR), Vladimír Ježek (MZVSR), Peter Cabrnoch (MZVSR), Boris Brňák (KPMG), Patrik Fojtu (PPP), Juraj Sabaka (ITAS)
Img_20210727_08

Zasadnutie RV č. 11 dňa 20.12.2011


Prítomní členovia RV: Vladimír Tvaroška (Štátny tajomník 1. - MF SR) v.z. Miloš Molnár, Martin Bruncko (Splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku - MF SR) neprítomný, Miloš Molnár (GR sekcie informatizácie spoločnosti - MF SR), Denisa Žiláková (Riaditeľka odboru riadenia OP IS - MF SR) v.z. Peter Čmiko, Roland Sill (Splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť - ÚV SR) v.z.Kornélia Čajková, Michal Ivantyšyn (GR sekcie riadiaceho orgánu pre OP IS - ÚV SR), Erna Dohnáliková (Riaditeľka odboru koordinácia OP IS - ÚV SR)

Prizvaní: Pavol Kárász (MF SR), Jozef Baradlay (MF SR), Daniela Mitošinková (MF SR), Michal Ivantyšyn (ÚV SR), Vladimír Ježek (M ZV SR), Peter Cabrnoch (M ZV SR), Boris Brnák (KPMG), Juraj Homoľa (Datacentrum), Marián Benko (Datacentrum), Pavel Struhárik (MV SR), Milan Ištván (ppp), Juraj Sabaka (ITAS)

Zasadnutie RV č. 12 dňa 31.01.2012


Prítomní členovia RV: Vladimír Tvaroška (Štátny tajomník I. - MF SR) v.z. Miloš Molnár, Martin Bruncko (Splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku - MF SR), Miloš Molnár (GR sekcie informatizácie spoločnosti - MF SR), Denisa Žiláková (Riaditeľka odboru riadenia OP IS - MF SR), Roland Sill (Splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť - ÚV SR) v.z. Michal Ivantyšyn, Michal Ivantyšyn (GR sekcie riadiaceho orgánu pre OP IS - ÚV SR) v.z.Erna Dohnáliková, Erna Dohnáliková (Riaditeľka odboru koordinácia OP IS - ÚV SR) v.z.Kornélia Čajková

Prizvaní: Pavol Kárász (MF SR SORO), Peter Čmiko (MF SR SORO), Daniela Mitošinková (MF SR SORO), Roman Foltin (NR SR), Karol Guniš (NR SR), Igor Kozák (NR SR), Branislav Máčaj (NASES), Andrej Orban (NCZISK), Peter Kažík (MZ SR), Tomáš Lev (ADL), Patrik Fojtu (PPP), Juraj Sabaka (ITAS)

Zasadnutie RV č. 13 dňa 16.08.2012


Prítomní členovia RV: Peter Pellegrini (Štátny tajomník 1. - MF SR), Pavel Bojňanský (GR sekcie informatizácie spoločnosti - MF SR), Lukáš Lukáč (Riaditeľ odboru riadenia OPIS - MF SR), Norbert Molnár (GR sekcie riadiaceho orgánu pre OP IS - ÚV SR) v.z.Pavol Kopačka, Michal Blaško (Riaditeľ odboru monitorovania a hodnotenia a kontroly OP IS - ÚV SR) v.z. Ivan Zemko, Kornélia Čajková (Riaditeľka odboru riadenia a koordinácie OPIS -ÚV SR) v.z. Eva Rusnáková, Mojmír Kollár (Riaditeľ Datacentra)

Prizvaní: Peter Čmiko (MF SR), Daniela Mitošinková (MF SR), Lucia Pittnerová Fábryová (MF SR), Nadežda Nikšová (MF SR), Andrej Legiň (ÚPV SR), Ľuboš Knoth (ÚPV SR), Karol Guniš (NR SR), Juraj Bárdy (ADL), Peter Szakács (MZ SR), Jaroslav Belluš (Soc. Poisťovňa), Pavol Meňky (Soc. Poisťovňa), Milan Muška (ZMOS), Milan Ištván (PPP)

Img_20210727_09

Zasadnutie RV č. 14 dňa 28.09.2012


Prítomní členovia RV: Peter Pellegrini (Štátny tajomník 1. - MF SR) neprítomný, Pavel Bojňanský (GR sekcie informatizácie spoločnosti - MF SR), Lukáš Lukáč (Riaditeľ odboru riadenia OPIS - MF SR), Norbert Molnár (GR sekcie riadiaceho orgánu pre OPIS-ÚV SR), Michal Blaško (Riaditeľ odboru monitorovania a hodnotenia OPIS - ÚVSR), Kornélia Čajková (Riaditeľka odboru riadenia a koordinácie OPIS -ÚV SR) v.z.Pavol Kopačka, Mojmír Kollár (Riaditeľ Datacentra)

Prizvaní: Daniela Loffayová (MF SR), Nadežda Nikšová (MF SR), Pavol Kopačka (ÚV SR RO), Vladimír Ježek (MZVSR), Vladimír Grácz (MZVSR), Milan Kováč (MZVSR), Štefan Tóth (ŠÚ SR), Igor Kmetík (FS SR), Rastislav Janota (NASES), Mikuláš Zalai (KPMG), Jozef Stanko (KPMG), Juraj Sabaka (ITAS), Milan Muška (ZMOS), Patrik Fojtu (PPP)

Zasadnutie RV č. 15 dňa 19.12.2012


Prítomní členovia RV: Peter Pellegrini (Štátny tajomník I. MF SR), Pavel Bojňanský (GR sekcie informatizácie spoločnosti - MF SR), Lukáš Lukáč (Riaditeľ odboru riadenia OPIS - MF SR), Norbert Molnár (GR sekcie riadiaceho orgánu pre OP IS - ÚV SR), Michal Blaško (Riaditeľ odboru monitorovania a hodnotenia OP IS ÚV SR), Kornélia Čajková (Riaditeľka odboru riadenia a koordinácie OPIS -ÚV SR), Mojmír Kollár (Riaditeľ Datacentra)

Prizvaní: Daniela Loffayová (MF SR), Nadežda Nikšová (MF SR), Lucia Pittnerová - Fábryová (MF SR), Ladislav Németh (MF SR), Peter Čmiko (MF SR), Ľuboš Petrík (Datacentrum), Jozef Čapuška (MV SR), Tomáš Mésároš (MDVRR SR), Marek Hudec (MDVRRSR), Martin Dobručký (MDVRR SR), Boris Brňák (KPMG), Juraj Bárdy (ADL), Dagmar Bošanská (ADL), Milan Muška (ZMOS), Milan Ištván (PPP)

Zasadnutie RV č. 16 dňa 14.03.2013


Prítomní členovia RV: Peter Pellegrini (Štátny tajomník 1. - MF SR), Pavel Bojňanský (GR sekcie informatizácie spoločnosti - MF SR) neprítomný, Lukáš Lukáč (Riaditeľ odboru riadenia OPIS - MF SR), Norbert Molnár (GR sekcie riadiaceho orgánu pre OP IS - ÚV SR), Michal Blaško (Riaditeľ odboru monitorovania a hodnotenia OPIS - ÚVSR), Kornélia Čajková (Riaditeľka odboru riadenia a koordinácie OPIS -ÚV SR), Mojmír Kollár (Riaditeľ Datacentra)

Prizvaní: Daniela Loffayová (MF SR), Ján Kulavjak (MF SR), Peter Čmiko (MF SR), Ján Beňo (NKÚ SR), Jozef Čapuška (MV SR), Tomáš Mésároš (MDVRR SR), Jaroslav Ozimanič (MDVRR SR), Zuzana Kukučová (MDVRR SR), Jozef Stanko (MDVRR SR), Tomáš Lev (ADL), Juraj Bárdy (ADL), Milan Ištván (PPP) Img_20210727_10

Zasadnutie RV č. 17 dňa 12.06.2013


Prítomní členovia RV: Peter Pellegrini (Štátny tajomník I. - MF SR), Pavel Bojňanský (GR sekcie informatizácie spoločnosti - MF SR) neprítomný, Lukáš Lukáč (Riaditeľ odboru riadenia OPIS MF SR), Gabriel Rusznyák (Riaditeľ odboru implementácie OP IS - MF SR), Radoslav Koreň (Vedúci oddelenia programovej kancelárie OP IS - MF SR), Norbert Molnár (GR sekcie riadiaceho orgánu pre OPIS-ÚV SR), Michal Blaško (Riaditeľ odboru monitorovania a hodnotenia OP IS - ÚV SR), Kornélia Čajková (Riaditeľka odboru riadenia a koordinácie OPIS -ÚV SR), Mojmír Kollár (Riaditeľ Datacentra)

Prizvaní: Nadežda Nikšová (MF SR), Peter Čmiko (MF SR), Daniela Loffayová (MF SR),Jozef Stanko (KPMG), Ján Prišegem (PPA), Ľubomír Partika (PPA), Rastislav Janota (NASES), Vladimír Ivantyšyn (MS SR), Ondrej Kliment (MŽP SR), Dagmar Blažeková (Eximbanka), Ladislav Holubanský (Eximbanka),Mário Italy (NBÚ SR), Juraj Richter (NBÚ SR), Ivan Báto (NBÚ SR), Peter Szakács (MZ SR), Marian Šimegh (MZ SR), Marián Novotňák (MZ SR),Miroslav Sprušanský (Capgemini), Milan Ištván (PPP)

Zasadnutie RV č. 18 dňa 25.07.2013


Prítomní členovia RV: Peter Pellegrini (Štátny tajomník I. - MF SR), Pavel Bojňanský (GR sekcie informatizácie spoločnosti - MF SR), Lukáš Lukáč (Riaditeľ odboru riadenia OPIS - MF SR), Gabriel Rusznyák (Riaditeľ odboru implementácie OP IS - MF SR), Radoslav Koreň (Vedúci oddelenia programovej kancelárie OP IS - MF SR) neprítomný, Norbert Molnár (GR sekcie riadiaceho orgánu pre OPIS-ÚV SR), Michal Blaško (Riaditeľ odboru monitorovania a hodnotenia OP IS - ÚV SR), Kornélia Čajková (Riaditeľka odboru riadenia a koordinácie OPIS -ÚV SR) neprítomná, Mojmír Kotlár (Riaditeľ Datacentra)

Prizvaní: Ladislav Németh (MF SR), Peter Čmiko (MF SR), Daniela Loffayová (MF SR), Eva Rusnáková (ÚV SR RO), Róber Lenčéš (KPMG), Igor Kmetík (FS SR), Juraj Karkuš (FS SR), Ľubomír Šimášek (MŠWaŠ SR), Martin Zbudila (DEUS), Jozef Čapuška (MV SR), Barbora Molnárová (MV SR), Vladimír Karaba (MS SR), Vladimír Ivantyšyn (MS SR), Milan Ištván (PPP)

Zasadnutie RV č. 19 15.10.2013


Prítomní členovia RV: Peter Pellegrini (Štátny tajomník 1. MF SR), Pavel Bojňanský (GR sekcie informatizácie spoločnosti - MF SR), Lukáš Lukáč (Riaditeľ odboru riadenia OPIS - MF SR), Gabriel Rusznyák (Riaditeľ odboru implementácie OP IS - MF SR), Radoslav Koreň (Vedúci oddelenia programovej kancelárie OP IS - MF SR), Norbert Molnár (GR sekcie riadiaceho orgánu pre OPIS-ÚV SR), Michal Blaško (Riaditeľ odboru monitorovania a hodnoteniaOP IS - ÚV SR), Kornélia Čajková (Riaditeľka odboru riadenia a koordinácie OPIS -ÚV SR), Mojmír Kollár (Riaditeľ Datacentra)

Prizvaní: Erik Minarovič (MF SR), Daniela Loffayová (MF SR), Nadežda Nikšová (MF SR), Jozef Stanko (KPMG), Tomáš Pavlík (Capgemini), Viktor Oravec (Capgemini), Ľubomír Šimášek (MŠVVaŠ SR), Milan Muška (ZMOS), Jozef Čapuška (MV SR), František Bilčík (MO SR), Róbert Janáček (STENGL), Milan Ištván (PPP), Peter Szakács (MZ SR), Rastislav Beliansky (MZ SR), Jaroslav Škorvaga (TT SK), Pavel Hajdin (ÚGKKSR), Ľubomír Šimášek (MŠVVŠ SR) Img_20210727_11

Zasadnutie RV č. 20 dňa 03.12.2013


Prítomní členovia RV: Peter Pellegrini (Štátny tajomník 1. - MF SR), Pavel Bojňanský (GR sekcie informatizácie spoločnosti - MF SR), Lukáš Lukáč (Riaditeľ odboru riadenia OPIS - MF SR), Gabriel Rusznyák (Riaditeľ odboru implementácie OP IS - MF SR), Radoslav Koreň (Vedúci oddelenia programovej kancelárie OP IS - MF SR), Norbert Molnár (GR sekcie riadiaceho orgánu pre OP IS - ÚV SR), Michal Blaško (Riaditeľ odboru monitorovania a hodnoteniaOP IS - ÚV SR), Kornélia Čajková (Riaditeľka odboru riadenia a koordinácie OPIS -ÚV SR), Mojmír Kollár (Riaditeľ Datacentra) v.z. Patrik Kratochvíl

Prizvaní: Radoslav Koreň (MF SR), Nadežda Nikšová (MF SR), Lucia Pittnerová Fábryová (MF SR), Ľudovít Chnápko (MF SR), Daniela Loffayová (MF SR), Jozef Stanko (KPMG), Tomáš Pavlík (KPMG), Viktor Oravec (Capgemini), Miroslav Sprušanský (Capgemini), Tomáš Keruľ (ŠÚ SR), Milan Muška (ZMOS), Martin Zbudila (DEUS), Rastislav Janota (NASES), Milan Ištván (PPP), Peter Szakács (MZ SR), Rastislav Soldán (TT SK), Peter Meňky (MPSVaR SR), Katarína Šáchová (ÚVO), Peter Suško (ÚVO)

Zasadnutie RV č. 21 dňa 15.12.2014


Prítomní členovia RV: Jaroslav Mikla (Vedúci služobného úradu - MF SR), Pavel Bojňanský (GR sekcie informatizácie spoločnosti - MF SR), Lukáš Lukáč (Riaditeľ odboru riadenia OPIS - MF SR), Gabriel Rusznyák (Riaditeľ odboru implementácie OP IS - MF SR), Ľudovít Chnápko (v.z. riaditeľa odboru informatizácie verejnej správy - MF SR), Norbert Molnár (GR riadiaceho orgánu pre OP IS -ÚV SR), Michal Blaško (Riaditeľ odboru monitorovania a hodnotenia OPIS - ÚVSR), Kornélia Čajková (Riaditeľka odboru riadenia a koordinácie OPIS -ÚV SR), Mojmír Kollár (Riaditeľ DataCentra)

Prizvaní: Milan Ištván (PPP), Vladimír Ivantyšyn (MS SR), Peter Poliak (MŠVVŠ SR), Rastislav Janota (NASES), Milan Muška (ZMOS)

Zasadnutie RV č. 22 dňa 31.03.2015


Prítomní členovia RV: Jaroslav Mikla (Vedúci služobného úradu - MF SR), Pavel Bojňanský (GR sekcie informatizácie spoločnosti - MF SR), Lukáš Lukáč (Riaditeľ odboru riadenia OPIS - MF SR), Gabriel Rusznyák (Riaditeľ odboru implementácie OP IS - MF SR), Ľudovít Chnápko (P.z. riaditeľa odboru informatizácie verejnej správy - MF SR) v.z. Lucia Pittnerová Fábryová, Peter Kostolný (GR riadiaceho orgánu pre OP IS -ÚV SR), Michal Blaško (Riaditeľ odboru monitorovania a hodnotenia OP IS - ÚV SR), Kornélia Čajková (Riaditeľka odboru riadenia a koordinácie OP IS -ÚV SR), Mojmír Kollár (Riaditeľ DataCentra)

Prizvaní: Milan Ištván (PPP), Vladimír Ivantyšyn (MS SR), Rastislav Beliansky (MZ SR), Rastislav Machel (MK SR), Peter Selecký (MK SR)

Zasadnutie RV č. 24 dňa 03.06.2015


Prítomní členovia RV: Jaroslav Mikla (Vedúci služobného úradu - MF SR), Pavel Bojňanský (GR sekcie informatizácie spoločnosti - MF SR), Lukáš Lukáč (Riaditeľ odboru riadenia OPIS - MF SR), Gabriel Rusznyák (Riaditeľ odboru implementácie OP IS - MF SR), Ľudovít Chnápko (P.z. riaditeľa odboru informatizácie verejnej správy - MF SR), Peter Kostolný (GR riadiaceho orgánu pre OP IS -ÚV SR), Michal Blaško (Riaditeľ odboru monitorovania a hodnotenia OPIS - ÚVSR) v.z.Marcela Malatinská, Kornélia Čajková (Riaditeľka odboru riadenia a koordinácie OP IS -ÚV SR), Mojmír Kollár (Riaditeľ DataCentra)

Prizvaní: Róbert Suja (MŠVVŠ SR) Img_20210727_12

Monitorovací výbor pre Vedomostnú ekonomiku


Monitorovací výbor pre Vedomostnú ekonomiku bol spoločným orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), Operačný program Konkurencíeschopnosť a hospodársky rast (OPKaHR) a Operačný program Výskum a vývoj (OPVaV).

Členovia monitorovacieho výboru


Barnáš František (Prešovský samosprávny kraj), Beliansky Rastislav (Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ), Berkeš Dušan (Konfederácia odborových zväzov SR), Blanár Juraj (Žilinský samosprávny kraj), Bruna Stanislav (Bratislavský samosprávny kraj), Čapuška Jozef (Ministerstvo vnútra SR), Drimajová Zuzana (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), Drobná Daniela (Únia miest Slovenska), Federič Jgor (Úrad vlády SR), Fodrek Peter (Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií), Gavorová Svetlana (Slovenská inovačná a energetická agentúra), Gmiterko Juraj (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Gregor Tibor (Klub 500), Horváth Peter (SACR), Húska Martin (Ministerstvo hospodárstva SR), Ištván Milan (OZ Partnerstvá pre prosperitu), Kodríková Emília (Banskobystrický samosprávny kraj), Kostolný Peter (Úrad vlády SR), Kropil Rudolf (Slovenska rektorská konferencia), Lelovský Mário (IT Asociácia Slovenska), Litterová Dagmar (MPSVaR SR), Macháček Július (Trenčiansky samosprávny kraj), Masár Branislav (Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR), Masarik Jozef (Agentúra na podporu výskumu a vývoja), Mendel Jaroslav (Ministerstvo kultúry SR), Méry Juraj (MDVaRR SR), Molnár Norbert (NASES), Muška Milan (ZMOS), Plavčan Peter (MŠVav SR), Psotová Helena (Nitriansky samosprávny kraj), Slabejová Martina (UPPVL pre investície), Slaný Juraj (Ministerstvo spravodlivosti SR), Snopko Jozef (MPSVaR SR), Šajgalík Pavol (Slovenská akadémia vied), Šimko Ladislav (HP IS), Šarközy Štefan (Ministerstvo vnútra SR), Takács Snopková Miroslava (Ministerstvo životného prostredia SR), Trančík Ivan (Slovenská obchodná a priemyselná komora), Ťapák Peter (Košický samosprávny kraj), Ťašký Roman (Trnavský samosprávny kraj), Zemko Ivan (Úrad vlády SR), Zubriczká Marcela (Ministerstvo financií SR), Žiga Peter (Ministerstvo hospodárstva SR), Žiláková Denisa (CKO UPPVL pre investície)
Img_20210728_01

Hodnotiace správy OPIS

2010
Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení HP IS za rok 2009
2011
Správa o výsledku hodnotenia podpory ITMS v procese implementácie HP IS za rok 2010
2011
Správa o hodnotení pokroku v plnení merateľných ukazovateľov HP IS a v napĺňaní cieľov SKI HP IS v roku 2010
2012
Strategické hodnotenie HP IS 2009 - 2011
2015.09.01
Hodnotenie k revízii OPIS podľa článku 33 a článku 48 (3) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,  STENGL a.s.
QR_20210729_01_01

Výročné správy OPIS

2008.??.??
Výročná správa OPIS za rok 2007
2008.??.??
Prílohy k správe
2009.??.??
Výročná správa OPIS za rok 2008
2009.??.??
Prílohy k správe
2010.??.??
Výročná správa OPIS za rok 2009
2010.??.??
Prílohy k správe
2011.??.??
Výročná správa OPIS za rok 2010
2012.??.??
Výročná správa OPIS za rok 2011
2013.??.??
Výročná správa OPIS za rok 2012
2014.??.??
Výročná správa OPIS za rok 2013
2015.??.??
Výročná správa OPIS za rok 2014
QR_20210729_01_02

OPIS Videonews


Videomagazín k Operačnému programu Informatizácia spoločnosti bol natočený 3 roky po ukončení programu. Za 4 roky dosiahli šoty od 1 do 26 zhliadnutíYou_20210730_01