EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Globálne granty a finančné nástroje


Globálne granty sú finančné nástroje do ktorých boli alokované časti operačných programov a boli riadiacim orgánom zverené externému subjektu. Sú spravidla implementované prostredníctvom projektov s malým finančným objemom, určených napr. na riešenie vybraných problematických otázok v súvislosti so znižovaním regionálnych disparít v oblasti sociálneho vylúčenia, služieb zamestnanosti, alebo podpory malých a stredných podnikateľov.

Img_20210809_01

Jessica


Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - iniciatíva Európskej únie zameraná na podporu udržateľných investícií v mestských oblastiach (Jessica) bola na Slovensku spustená v roku 2013 a poskytuje žiadateľom návratné dotácie na zlepšenie energetickej efektívnosti, t.j. zatepľovanie existujúcich budov v mestách.
QR_20210809_02_01

Jeremie


Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky (Jeremie) - spoločná iniciatíva EK, Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu zameraná na podporu prístupu malých a stredných podnikov ku kapitálu v regiónoch EÚ v programovom období 2007 - 2013, najmä v oblasti výskumu a vývoja a podpory napĺňania cieľov Lisabonskej stratégie prostredníctvom štrukturálnych fondov.
QR_20210809_02_02

Jaspers


Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions - spoločná iniciatíva pre podporu projektov v európskych regiónoch (Jaspers) – je určená na prípravu veľkých projektov vo východnej Európe z prostriedkov EK, Európskej investičnej banky a EBRD v zmysle čl. 39 všeobecného nariadenia. Forma pomoci môže byť rôzna – od poradenstva expertov EÚ v oblasti technických, ekonomických a finančných analýz až po prípravu projektov, alebo štúdií pre skupinu projektov. Riadiacim orgánom pre SR je regionálna kancelária vo Viedni, ktorá podpisuje zmluvy s EIB.
QR_20210809_02_03

Jasmine


Joint Action to support microfinance institutions in Europe - Spoločná akcia na podporu inštitúcií na mikrofinancovanie v Európe (Jasmine) je iniciatíva, ktorá usiluje o zlepšenie prístupu k financiám pre malé podniky a pre sociálne vylúčené osoby, a to aj z etnických menšín. V súlade s Lisabonskou stratégiou fond financuje začínajúcich živnostníkov prostredníctvom sprístupnenia mikro-úverov.
QR_20210809_02_04

Nástroj CLLD – Miestny rozvoj vedený komunitou


Je nástroj implementácie, ktorý sa opiera o Stratégiu miestneho rozvoja v OP, kde RO vyhradil časť pomoci pre tento účel. MPaRV SR udeľuje štatút miestnej akčnej skupiny lokálnej skupine verejno-súkromného partnerstva. Miestna akčná skupina preberá časť kompetencií RO – spracováva výzvy, vyberá projekty, vypracúva hodnotenia.

QR_20210809_02_05

Nástroje RIÚS - Regionálne integrované územné stratégie


Implementáciu RIÚS zabezpečujú samosprávne kraje v rámci operačného programu IROP. RO založí Radu pratnerstva pre RIÚS, ktorá sa bude spolupodieľať na príprave, schvaľovaní a realizácii RIÚS.
QR_20210809_02_06