EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Národný program reforiem


Národný program reforiem Slovenskej republiky 2020 sa zameriava na dlhodobejší proces príprav štrukturálnych reforiem a popisuje opatrenia, ktorými SR reaguje na špecifické odporúčania Rady EÚ pre Slovensko, zohľadňujúc aj Programové vyhlásenie vlády na roky 2020 až 2024. Komplexný prístup stanovovania priorít, ktorý okrem HDP berie do úvahy aj ďalšie aspekty kvality života, identifikoval ako najväčšie štrukturálne výzvy slovenského hospodárstva vzdelávanie, trh práce a alokačnú efektívnosť podmienenú efektívnou verejnou správou.

2005.09
Nrodnprogram reforiem 2006- 2008
2006
Dodatok kNrodnmu programu reforiem 2006- 2008
2006.10
Implementacn sprva (oktber 2006)
2007.07
Implementacn sprva (jl 2007)
2007.07
Prloha - Assessment Grid
2007.10
Implemenacn sprva (oktber 2007)
2007.10
Prloha - Hodnotiaca tabulka
2008
Nrodn program reforiem 2008- 2010
2008
Akcn plny kNrodnmu programu reforiem 2008- 2010
2009
Nrodn Nrodn program reforiem 2008- 2010- Implementacn sprva, 2009
2009
Prloha
2010
Nrodn program reforiem 2010
2010
National Reform Programme 2010
2011
Nrodn program reforiem 2011- 2014
2011
National Reform Programme 2011- 2014
2012
Nrodn program reforiem 2012- aktualizcia
2012
Akcn pln aktualizovanho Nrodnho programu reforiem 2012
2012
Nrodn program reforiem 2012
2012
National Reform Programme 2012
2012
Odpocet plnenia NPR 2012
2013
Nrodn program reforiem 2013
2013
Akcn pln Nrodnho programu reforiem 2013
2013
National Reform Programme 2013
2013
Odpocet plnenia NPR 2013
2014
Nrodn program reforiem 2014
2014
Akcn pln Nrodnho programu reforiem 2014
2014
Akcn pln Nrodnho programu reforiem 2014(excel)
2014
Prloha 3- Makroekonomick vplyv vybranch trukturlnych reforiem
2014
Prloha 4- Ukazovatele preministerstv
2014
National Reform Programme 2014
2014
Action Plan 2014
2014
Annex 3- Macro impact of structural reforms
2014
Annex 4- Indicators for Ministries
2014
Odpocet plnenia NPR 2014
2015
Nrodn program reforiem 2015
2015
Akcn pln kNrodnmu programu reforiem
2015
National Reform Programme 2015
2015
Action Plan NRP 2015
2015
Odpocet NPR 2015
2016
Nrodn program reforiem 2016
2016
Akcn pln kNrodnmu programu reforiem
2016
National Reform Programme 2016
2016
Action plan for the National Reform Programme 2016
2017
Nrodn program reforiem 2017
2017
Akcn pln kNrodnmu programu reforiem
2017
National Reform Programme 2017
2017
Action plan for the National Reform Programme 2017
2018
Nrodn program reforiem 2018
2018
Akcn pln kNrodnmu programu reforiem
2018
National Reform Programme 2018
2018
Action plan for the National Reform Programme 2018
2019
Nrodn program reforiem 2019
2019
Akcn pln kNrodnmu programu reforiem
2019
National Reform Programme 2019
2019
Action plan for the National Reform Programme 2019
2020
Nrodn program reforiem 2020
2020
Akcn pln kNrodnmu programu reforiem
QR_20210722_07_01