EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Predvstupová pomoc EÚ 1993-2003


Cieľom predvstupovej podpory bolo pripraviť kandidátske krajiny na členstvo v EÚ. Program PHARE bol zriadený (pôvodne pre HU a PL) ešte v r. 1989. Pomoc pre SR z neho začala plynúť od roku 1991. Až do r. 1999 sa projekty programu realizovali podľa Decentralizovaného implementačného systému a všetky boli schvaľované EK. Prostriedky sa poskytovali na základe finančných memoránd medzi EK a Vládou SR.

Dohľad vykonával NKÚ a Európsky audítorský dvor. Po vytvorení Národného fondu pre Phare (NFP) na MF SR sa od 1. januára 1999 preniesla zodpovednosť za finančné riadenie prostriedkov EÚ a zabezpečenie spolufinancovania na splnomocnenca pre NFP – štátneho tajomníka MF SR Viliama Vaškoviča. Za výber a prípravu projektov zodpovedal Národný koordinátor pre Phare, podpredseda vlády Peter Hamžík. Ten zriadil funkciu svojho námestníka - Výkonného národného koordinátora Rolanda Tótha, ktorý agendu reálne vykonával. V auguste 2001 vykonal NKÚ kontrolu a zistil, že v rokoch 1998 a 1999 Úrad vlády SR neviedol prehľadnú evidenciu nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) v rámci programu Phare. Pre riadenie predvstupových programov boli potom zriadené implementačné agentúry (IA). Prevzali na seba zodpovednosť za verejné súťaže, kontrahovanie a realizáciu projektov.

V marci r. 2004 EK vykonala audit použitia prostriedkov Phare za roky 1991-1999 a uložila neoprávnene čerpané a nesprávne použité prostriedky z finančných memoránd programu PHARE podpísaných pred rokom 1999 vrátiť.
K programu Phare, ktorý bol pôvodne zameraný na poskytovanie odborných expertíz a investičných podpôr, v roku 2000 pribudol program ISPA určený pre dopravu a životné prostredie a SAPARD pre poľnohospodárstvo. Všetky tri programy počítali so spoluúčasúrťou 25% z celkovej sumy pomoci. Po skončení programu Phare v roku 2003 ho nahradil nástroj Prechodný fond (Transition Facility) na obdobie rokov 2004 – 2006.

1999
Prprava na zavedenie trukturlnych fondov E, MF SR
2003
Phare ISPA SAPARD Od nstrojov predvstupovej pomoci po trukturlne fondy E v SR
2003.03
Nrodn rozvojov pln (NRP)
QR_20210718_05_01