EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Horizontálne priority v období 2007-2013


Všeobecné ciele, ktoré nemôžu byť zabezpečené len prostredníctvom jedného Operačného programu, sú definované ako tzv. Horizontálne piority a sú uplatňované voči všetkým alebo väčšine Operačných programov.

01. Marginalizované rómske komunity (HP MRK), Koordinátor: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pri Úrade vlády SR, Org. zložka: Odbor koordinácie HP MRK

02. Rovnosť príležitostí (HP RP), Koordinátor: Ministerstvo práce sociálnych, vecí a rodiny SR, Org. zložka: Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR

03. Trvalo udržateľný rozvoj (HP TUR), Koordinátor: Úrad vlády SR, Org. zložka: Odbor prierezových priorít ÚV SR

04. Informačná spoločnosť (HP IS), Koordinátor: Úrad vlády SR, Org. zložka: Odbor prierezových priorít ÚV SR

QR_20210710_01_01

Riadiace dokumenty HP Rovnosť príležitostí

2008
Systm koordincie implementcie HP Rovnost prleitost, ver. 7
2012.06.??
Prrucka uplatnovania HP Rovnost prleitost v trukturlnych fondoch, 92 str.
QR_20210710_02_01

Hodnotenie HP Rovnosť príležitostí

2011.07.06
Prieben sprvu o plnen Nrodnho akcnho plnu na prevenciu a eliminciu nsilia pchanho na ench na roky 2009 - 2012
2015
Shrnn sprvu o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok2015
QR_20210710_03_01

Výročné správy HP Rovnosť príležitostí

2011
RP 2011
2012
RP 2012
QR_20210710_04_01

Riadiace dokumenty HP Marginalizované rómske komunity

2008.03.??
Systm koordincie implementcie HP Marginalizovan rmske komunity, 40 str.
2011.04.18
Systm koordincie implementcie HP Marginalizovan rmske komunity, ver. 4.0, 47 str.
QR_20210710_05_01

Výročné správy HP Marginalizované róm. komunity


2007
MRK 2007
2008
MRK 2008
2009
MRK 2009
2010
MRK 2010
2010
Pr
2011
MRK 2011
2011
Pr
2012
MRK 2012
2012
Pr
2013
MRK 2013
2013
Pr
2013
Puk
2014
MRK 2014
2014
Pr1
2014
Pr2
2016
MRK 2016
2016
Pr1
2016
Pr2
QR_20210710_06_01

Riadiace dokumenty HP Trvalo udržateľný rozvoj

2007
Systm koordincie a implementcie horizontlnej priority Trvalo udrateln rozvoj na roky 2007  2013
2008
Pln informovania a publicity koordintora HP TUR
2010
Systm koordincie implementcie HP TUR, ver. 6.4
2010
pr1
2010
pr2
2010
pr3
2010
pr4
QR_20210710_07_01

Hodnotenie HP Trvalo udržateľný rozvoj

2008
Pln hodnoten HP TUR, ver.2.0
2010
Shrnn sprva o aktivitch hodnotenia a vsledkoch hodnoten HP TUR za rok 2009
2010
Sprva ohodnoten pokroku vplnen meratelnch ukazovatelov HP IS av naplnan cielov SKI HP IS vroku 2010
2011
Sprva ovsledku hodnotenia podpory ITMS vprocese implementcie HP TUR za rok 2010
2012
Strategick hodnotenie HP TUR 2009 - 2011
QR_20210710_08_01

Výročné správy HP Trvalo udržateľný rozvoj

2007
TUR 2007
2008
TUR 2008
2009
TUR 2009
2010
TUR 2010
2011
TUR 2011
2011
Pr1
2011
Pr2
2011
Pr3
2012
TUR 2012
2012
Pr1
2012
Pr2
2012
Pr3
2013
TUR 2013
2013
Pr1
2013
Pr2
2013
Pr3
2014
TUR 2014
2014
Pr1
2014
Pr2
2014
Pr3
QR_20210710_09_01

Riadiace dokumenty HP IS

2008
Pln informovania a publicity koordintora HP IS
2010
Systm koordincie implementcie HP IS, ver. 6.4
2010
pr1
2010
pr2
2010
pr3
2010
pr4
QR_20210710_10_01

Hodnotenie HP IS

2008
Pln hodnoten HP IS, ver.2.0
2009
Shrnn sprva o aktivitch hodnotenia a vsledkoch hodnoten HP IS za rok 2009
2010
Sprva ovsledku hodnotenia podpory ITMS vprocese implementcie HP IS za rok 2010
2011
STRATEGICK HODNOTENIE HP IS 2009 - 2011
QR_20210710_11_01

Výročné správy HP Inf. spoločnosť

2007
Inf. Spolocnost 2007
2008
Inf. Spolocnost 2008
2009
Inf. Spolocnost 2009
2010
Inf. Spolocnost 2010
2011
Inf. Spolocnost 2011
2011
Pr1
2011
Pr2
2011
Pr3
2012
Inf. Spolocnost 2012
2012
Pr1
2012
Pr2
2012
Pr3
2013
Inf. Spolocnost 2013
2013
Pr1
2013
Pr2
2013
Pr3
2014
Inf. Spolocnost 2014
2014
Pr1
2014
Pr2
2014
Pr3
QR_20210710_12_01