EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Generálne riaditeľstvo pre reg. Politiku (DG Regio)


DG Regio má na starosti realizáciu regionálnej politiky Únie a znižovanie disparít medzi regiónmi. Skladá sa zo 7 odborov a zamestnáva cca 700 ľudí.

Eurokomisári pre regionálny rozvoj:
- 2019-2024 Elisa Ferreirová
- 2014-2019 Corina Crețu
- 2010-2014 Johannes Hahn

Webstránka Regional and Urban Policy
QR_20210720_01_01

Plány DG Regio 2016-2020

QR_20210720_02_01

Výročné správy DG Regio 2013-2019

QR_20210720_02_02

Publikácie a usmernenia DG Regio 2007-2013

2007
Usmernenia o urcen financnch oprvna vdavky EIF pri nedodran pravidiel o VO
2007
Politika sdrnosti 2007  2013: Komentre a oficilne texty
2007
Podporovanie konkurencieschopnosti pomocou inovatvnych technolgi, produktov a zdravch spolocenstiev
2008
Prca pre reginy - Regionlna politika E na obdobie 2007 - 13
2009
OZNMENIE tkajce sa stratgie Eurpskej nie pre regin Baltickho mora
2009
Zhrnutie pre obcanov Nvrh  stratgia E pre regin Baltskho mora
2009
Kontroln systm pre kohznu politiku - Ako funguje v rozpoctovom obdob 2007  13
2009
Usmernenie o ukazovateloch podvodu pre Eurpsky fond regionlneho rozvoja, Eurpsky socilny fond a Kohzny fond
2009
Eurpska kohzna politika 2007-2013 na Slovensku: Priorities and Impact of Cohesion Policy in the Member States
2010
STRATGIA E PRE PODUNAJSK OBLAST: Spoluprca pre udrateln rast a bezpecnost
2010
Oznmenie Stratgia Eurpskej nie pre podunajsk oblast
2010
Prspevok regionlnej politiky k inteligentnmu rastu v rmci stratgie Eurpa 2020
2010
Usmernujca poznmka k rocnmu shrnu v svislosti s EIF
2011
Eurpsky kdex sprvania pre poskytovanie mikroverov
2011
Budcnost Fondu solidarity Eurpskej nie
2011
STRATGIA E PRE PODUNAJSK OBLAST: Spoluprca pre udrateln rast a bezpecnost
2011
Politika sdrnosti E 2014  2020: Nvrhy Eurpskej komisie
2011
SPRVA o vykonvan stratgie E pre regin Baltskho mora (EUSBSR)
2011
Usmernenie k spracovaniu chb zverejnench vo vrocnch kontrolnch sprvach
2012
Usmernenie pre vbor COCOF k prave retrospektvnej pomoci E
2013
Zameranie investci na klcov priority rastu: Vskum a inovcie
2013
Zameranie investci na klcov priority rastu: Informacn a komunikacn technolgie (IKT)
2013
Zameranie investci na klcov priority rastu: Posilnenie konkurencieschopnosti malch a strednch podnikov
2013
Zameranie investci na klcov priority rastu: Podpora posunu smerom k nzkouhlkovmu hospodrstvu
2013
Vypracovanie metodiky pre poskytovanie mikroverov  Metodika pre konecnch hodnotitelov
2013
Vypracovanie metodiky pre poskytovanie mikroverov  Usmernenia pre konecnch poskytovatelov
2013
Reformovan politika sdrnosti v Eurpe
2013
SPRVA o pridanej hodnote makroregionlnych stratgi
2013
SPRVA o stratgii Eurpskej nie pre podunajsk oblast
2013
Kritri zelenho verejnho obstarvania pre infratruktru odpadovch vd
2013
Infographic : Reformovan politika sdrnosti v Eurpe : Hlavn investicn politika pre rast a pracovn miesta
QR_20210723_01_01

Publikácie a usmernenia DG Regio 2014-2017

QR_20210726_02_01

Ostatné správy DG Regio

2005.11
Partnership in the 2000-2006 programming period - Analysis of the implementation of the partnership principle - Discussion paper of DG REGIO - November 2005
2004
Interim Territorial Cohesion Report. Preliminary results of ESPON and EU Commission studies
2002.12
Commission adopts biannual report on measures applicable to ultra-peripheral regions (December 2002)
1999.05
European Spatial Development Perspective (ESDP)
1998
Community policies and spatial planning (1998)
QR_20210807_01_01

Publikácie a usmernenia DG Regio 2006

2006
Reginy a mest z hladiska rastu a zamestnanosti Prehlad nariaden na obdobie rokov 2007 - 2013
2006
Prrucka metodolgie na vypracovanie analzy nkladov a vnosov
2006
Pracovn dokument 4: Prrucka metodolgie na vypracovanie analzy nkladov a vnosov
QR_20210808_01_01