EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII)


Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) je programový dokument SR pre čerpanie pomoci z fondov EU na roky 2014 - 2020 v sektore dopravy a v oblasti zlepšovania prístupu k informačným a komunikačným technológiám a zlepšenia ich využívania a kvality.

OPII bol schválený vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2014) 8045 zo dňa 28. októbra 2014. Riadiacim orgánom pre OPII je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os 7 – Informačná spoločnosť OPII je Ministerstvo financií SR, od júna 2016 Úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu.

2017
Operačný program OP II 2014-2020
2017
Ex ante hodnotenie OPII
2017.09.??
Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF, Sept. 2017, 54 str.
2017
Výzva CKO na predkladanie námetov na zlepšenie systému implementácieEŠIF – výzva ESIF idea hack
2017
Metodické usmernenie pre spracovanie štúdií uskutočniteľností v rámci OPII
QR_20210728_01_01

Zoznam členov Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OPII


Stáli členovia s hlasovacím právom:

Richard Raši, PPVIaI, predseda riadiaceho výboru, Patrik Krauspe, vedúci úradu ÚPPVIaI, Martina Slabejová (generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie ÚPPVIaI), Albín Kotian, generálny tajomník služobného úradu MF SR), Tibor Šimoni (generálny tajomník služobného úradu MDaV SR), Ján Galvánek (zast. riaditeľa odboru riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti ÚPPVIaI), Erna Dohnáliková, riaditeľka odboru implementácie programov rozvoja informačnej spoločnosti ÚPPVIaI), Peter Helexa, riaditeľ odboru stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy ÚPPVIaI), Juraj Méry, generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov MDaV SR - Riadiaci orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra), Juraj Markovič, riaditeľ odboru riadenia projektov informatizácie spoločnosti a technickej pomoci MDaV SR - Riadiaci orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra), Jozef Čapuška (generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra SR), Milan Muška, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska), Milan Ištván (prezident OZ Partnerstvá pre prosperitu), Emil Fitoš, prezident IT Asociácie Slovenska), Lukáš Sojka ( generálny riaditeľ NASES, zástupca Úradu vlády Slovenskej republiky), Štefan Kišš (riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze MF SR)

Nestáli členovia s hlasovacím právom:

Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR), Adrián Jenčo, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR)

Pozorovatelia bez hlasovacieho práva:

Denisa Žiláková, generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán, zástupca ÚPPVIaI - Centrálny koordinačný orgán, Mário Vanc (zástupca MF SR -Orgán auditu), Ladislav Hegyi, gestor horizontálneho princípu rovnosť mužov a žien a nediskriminácia MPSVaR SR), Ladislav Šimko, gestor horizontálneho princípu udržateľný rozvoj MPSVaR SR)
Img_20210728_02

Zoznam členov Monitorovacieho výboru pre OPII


Zoznam členov MV OPII s hlasovacím právom:

Ján Počiatek (minister DVRR SR - predseda MV OPII), Martin Čatloš (vedúci služobného úradu MDVRR SR), František Palko (štátny tajomník MDVRR SR), Viktor Stromček (štátny tajomník MDVRR SR), Denisa Žiláková (generálna riaditeľka sekcie Operačného programu Doprava MDVRR SR - podpredsedníčka MV OPII), Michal Halabica (generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDVRR SR), Jirí Kubáček (generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh MDVRR SR), Mário Németh (generálny riaditeľ sekcie civilného letectva a vodnej dopravy MDVRR SR), Viera Šoltýsová (generálna riaditeľka sekcie rozpočtu a financovania MDVRR SR), Juraj Gmiterko (generálny riaditeľ sekcie centrálny koordinačný orgán (Centrálny koordinačný orgán) Úrad vlády SR), Marcela Zubriczká (riadny člen - sekcia európskych fondov (Certifikačný orgán) MF SR), Antónia Mayerová (zástupca riadného člena - generálna riaditeľka sekcie európskych fondov (Certifikačný orgán) MF SR), Ladislav Šimko (riaditeľ odboru prierezových priorít (Gestor pre Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj) Úrad vlády SR), Michal Krivošík (riaditeľ odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím, sekcia sociálnej a rodinnej politiky (HP RP) MPSVaR SR), Dagmar Litterová (koordinátorka, Horizontálny princíp Rovnosť príležitostí, odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVaR SR), Martin Húska (generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR), Pavol Kristeľ (sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja (RO pre IROP) MPaRV SR), Dušan Šefčík (generálny riaditeľ ŽSR), Pavol Gábor (generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.), Milan Gajdoš (generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.), Roman Žembera (generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest), Martin Boroš (riaditeľ Agentúry rozvoja vodnej dopravy), Jozef Moravčík (Verejné prístavy, a.s.), Lucia Birasová (vedúca oddelenia stratégie a projektov (Hlavné mesto SR Bratislava)), Martin Petruško (námestník primátora, mesto Košice), Patrik Groma (1. zástupca primátora, mesto Žilina), Miroslav Širgeľ (vedúci oddelenia dopravy, energetiky a životného prostredia, sekcia stavebného úradu a urbanistiky mesta Prešov), Anna Brašeňová (špecialista pre dopravu, Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica), Jaroslav Mikla (vedúci služobného úradu MF SR), Pavel Bojňanský (generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti MF SR), Lukáš Lukáč (riaditeľ odboru riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti MF SR), Jozef Čapuška (generálny riaditeľ sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR), Rut Erdélyiová (generálna riaditeľka sekcia európskych programov MV SR), Milan Chúpek (generálny tajomník Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR), Milan Muška (výkonný podpredseda ZMOS), Milan Ištván (prezident Partnerstva pre prosperitu), Mário Lelovský (prezident IT Asociácie Slovenska), Roman Havlíček (koordinátor Zelená koalícia mimovládnych organizácií), Miroslav Mojžiš (národný koordinátor pre fondy EÚ, Priatelia Zeme-CEPA), Branislav Mamojka (predseda Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR)

Zoznam pozorovateľov (bez hlasovacieho práva):

Iveta Turčanová (generálna riaditeľka sekcie auditu a kontroly (Orgán auditu) - pozorovateľ MF SR), Jana Danišová (riaditeľka odboru medzinárodných zdrojov - zástupca pozorovateľa MF SR), Barbora Zemanová (Európska investičná banka)
Img_20210728_03

Výročné správy OPII

2016.08.01
Výročná správa o vykonávaní OPII 2015 (161 str.)
2016.08.01
Prílohy k výročnej správe OPII 2015
2017.11.23
Výročná správa o vykonávaní OPII 2016 (190 str.)
2017.11.23
Prílohy k výročnej správe OPII 2016
2018.07.04
Výročná správa o vykonávaní OPII 2017 (87 str.)
2018.07.04
Prílohy k výročnej správe OPII 2017
QR_20210728_04_01

Programové dokumenty OPII

2008.02.27
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy SR (NKIVS) (Uzn. vlády SR č. 131/2008)
2008.02.27
Stratégia informatizácie verejnej správy (SIVS) (Uzn. vlády SR č. 131/2008)
2010.08.26
Digitálna agenda pre Európu
2011.02.02
Revízia budovania eGovernmentu
2014.01.08
Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb (2014 – 2020)
2014.05.21
Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe
2016.09.28
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy SR (NKIVS)
QR_20210807_01_01

Riadiaci výbor RV PO 1 - OPII

2015.01.23
Štatút a rokovací poriadok RV pre PO 1 až 6
2017.11.28
Dodatok č. 1 k Štatútu a rokovaciemu poriadku RV pre PO 1 až 6
2017.11.28
Štatút a rokovací poriadok RV pre PO 1 až 6
2020.06.17
Zoznam členov RV PO 1 – 6 OPII 
2020.09.22
Dodatok č. 2 k Štatútu a rokovaciemu poriadku RV pre PO 1 až 6
2020.09.22
Štatút a rokovací poriadok RV pre PO 1 až 6
2015.08.28
1. zasadnutie
2015.09.18
2. zasadnutie
2015.10.23
3. zasadnutie
2015.11.04
4. zasadnutie
2015.12.17
5. zasadnutie
2016.02.01
1. rokovanie per rollam
2016.02.26
2. rokovanie per rollam
2016.03.30
3. rokovanie per rollam
2016.04.28
4. rokovanie per rollam
2016.05.27
6. zasadnutie
2016.11.07
7. zasadnutie
2017.03.10
8. zasadnutie
2017.06.22
5. rokovanie per rollam
2017.09.06
6. rokovanie per rollam
2017.09.27
9. zasadnutie
2017.10.31
10. zasadnutie
2018.05.02
11. zasadnutie
2018.07.04
12. zasadnutie
2018.09.20
13. zasadnutie
2018.12.12
14. zasadnutie
2019.01.30
15. zasadnutie
2019.07.08
16. zasadnutie
2019.09.26
17. zasadnutie
2019.11.19
18. zasadnutie
2019.12.13
19. zasadnutie
2020.03.09
20. zasadnutie
2020.07.28
21. zasadnutie
QR_20210807_02_01

Riadiaci výbor RV PO 7 – OPII – Informačná spoločnosť

2015.01.23
Štatút a rokovací poriadok
2015.07.24
Dodatok č. 1 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku
2015.11.05
Dodatok č. 2 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku
2016.11.25
Dodatok č. 3 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku
2017.11.28
Dodatok č. 4 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku
2017.12.14
Dodatok č. 5 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku
2018.09.19
Dodatok č. 6 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku
2019.09.11
Zoznam členov RV pre PO 7  
2020.09.22
Dodatok č. 7 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku
2020.09.22
Štatút a rokovací poriadok RV pre PO 7
2015.10.23
1. zasadnutie
2015.11.20
2. zasadnutie
2015.11.27
zasadnutie procedúrou Per Rollam
2015.12.21
zasadnutie procedúrou Per Rollam
2017.05.04
3. zasadnutie
2017.05.25
4. zasadnutie
2017.12.12
5. zasadnutie
2018.02.26
zasadnutie procedúrou per rollam
2018.04.19
6. zasadnutie
2018.07.26
7. zasadnutie
2018.10.11
8. zasadnutie
2018.12.17
9. zasadnutie
2019.02.21
10. zasadnutie
2019.04.25
11. zasadnutie
2019.06.12
12. zasadnutie
2019.07.01
13. zasadnutie
2019.09.03
14. zasadnutie
2020.01.23
15. zasadnutie
QR_20210807_03_01

Riadiaci výbor RV PO 9 -12 - OPII

2020.03.14
Štatút RV PO 9 - 12 OPII
2020.06.12
Dodatok č. 1 k Štatútu RV PO 9 - 12 OPII
2020.06.12
Štatút RV PO 9 - 12 OPII
2020.03.14
Rokovací poriadok RV PO 9 - 12 OPII
2020.06.04
Zoznam členov RV pre PO 9 - 12 OPII  
QR_20210807_04_01

Monitorovací výbor OPII - Riadiace dokumenty

2015.01.23
Štatút MV OPII
2015.01.23
Rokovací poriadok MV OPII
2015.11.26
Dodatok č. 1 k Štatútu MV OPII
2016.08.12
Dodatok č. 2 k Štatútu MV OPII
2016.08.12
Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku MV OPII
2017.11.28
Dodatok č. 3 k Štatútu MV OPII
2017.11.28
Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MV OPII
2018.04.28
Dodatok č. 4 k Štatútu MV OPII
2018.04.28
Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku MV OPII
2018.04.28
Rokovací poriadok MV OPII - Konsolidované znenie
2019
Zoznam komisií pri MV OPII
2019.12.19
Dodatok č. 5 k Štatútu MV OPII
2020.09.22
Dodatok č. 6 k Štatútu MV OPII
2020.09.22
Štatút MV OPII - Konsolidované znenie
2020.09.28
Zoznam členov MV OPII
QR_20210807_05_01

Monitorovací výbor OPII - Zasadnutia

2015.01.23
Zápisnica - 1. zasadnutie
2015.01.23
Uznesenia /2015/1 až 4
2015.04.23
Zápisnica - 2. zasadnutie
2015.04.23
Uznesenia /2015/5 a 6
2015.07.24
Zápisnica - 1. rokovanie per rollam
2015.07.25
Uznesenia /2015/7 až 10
2015.11.05
Zápisnica - 3. zasadnutie
2015.11.05
Uznesenia /2015/12 a 13
2015.11.11
Zápisnica - 2. rokovanie per rollam
2015.11.12
Uznesenie 2015/11
2015.11.25
3. rokovanie per rollam
2015.11.26
Uznesenie 2015/14
2016.04.18
4. zasadnutie
2016.04.18
Uznesenie 2016/1
2016.05.23
4. rokovanie per rollam
2016.05.24
Uznesenie 2016/2
2016.08.11
5. rokovanie per rollam
2016.08.12
Uznesenie 2016/3 a 4
2016.10.03
6. rokovanie per rollam
2016.10.04
Uznesenie 2016/5
2016.10.11
5. zasadnutie
2016.10.11
Uznesenie 2016/6
2016.11.25
7. rokovanie per rollam
2016.11.26
Uznesenie 2016/7
2017.06.28
6. zasadnutie
2017.06.28
Uznesenie 2017/1 a 2
2017.11.27
8. rokovanie  per rollam
2017.11.27
Uznesenie 2017/3 až 6
2017.12.15
7. zasadnutie
2017.12.15
Uznesenie 2017/7 až 9
2018.03.13
9. rokovanie  per rollam
2018.03.13
Uznesenie 2018/1
2018.04.27
10. rokovanie  per rollam
2018.04.27
Uznesenie 2018/2 a 3
2018.05.04
8. zasadnutie
2018.05.04
Uznesenie 2018/4 a 5
2018.05.04
Prílohy zápisnice
2018.09.18
11. rokovanie  per rollam
2018.09.18
Uznesenie 2018/6
2018.11.20
9. zasadnutie
2018.11.20
Uznesenie 2018/7
2019.05.17
Mimoriadne zasadnutie
2019.05.17
Uznesenie 2019/1 a 2
2019.06.18
10. zasadnutie
2019.06.18
Uznesenie 2019/3 až 8
2019.10.30
Mimoriadne zasadnutie
2019.10.30
Uznesenie 2019/9 až 11
2019.11.26
11. zasadnutie
2019.11.26
Uznesenie 2019/12 a 13
2019.12.19
Mimoriadne zasadnutie
2019.12.19
Uznesenie 2019/14 až 16
2020.01.15
Mimoriadne zasadnutie
2020.01.15
Uznesenie 2020/1 až 3
2020.03.13
Rokovanie  per rollam
2020.03.13
Uznesenie 2020/4 a 5
2020.05.27
Rokovanie  per rollam
2020.05.27
Uznesenie 2020/6
2020.06.05
Rokovanie  per rollam
2020.06.05
Uznesenie 2020/7
2020.06.11
Rokovanie  per rollam
2020.06.11
Uznesenie 2020/8-9
2020.09.21
Rokovanie  per rollam
2020.09.21
Uznesenie 2020/10
2020.09.25
Rokovanie per rollam
2020.09.25
Uznesenie 2020/11
QR_20210807_06_01