EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Programming and implementation of Regional Policy for 2021-2027


How does it work

Img_20210625_01

Proces negociácie pre programovacie obdobie 2021-2027

2018.01.17
Vchodiskov pozcia Slovenskej republiky k politike sdrnosti Eurpskej nie po roku 2020
2018.01.17
Brora Politika sdrnosti E po roku 2020: Vchodiskov pozcia SR
2018.05.29
Zverejnenie legislatvnych nvrhov EK
2018.09
Negocicie k legislatvnym nvrhom EK v Rade E
2019.12
Negocicie k legislatvnym nvrhom EK medzi Radou E a Eurpskym parlamentom (tzv. trialgy)
2021.01
Zverejnenie sekundrnej legislatvy
QR_20210725_01_01

Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

2020.09.10
Zoznam clenov (aktualizcia 10.9.2020)
2020.06.26
tatt
2017.03.23
Zasadnutie skupiny 23.3.2017
2018.06.14
Zasadnutie skupiny 14.6.2018
2018.11.19
Zasadnutie skupiny 19.11.2018
2019.05.17
Zasadnutie skupiny 17.5.2019
2019.09.25
Zasadnutie skupiny 25.9.2019
QR_20210725_02_01

Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+


Členovia pracovnej skupiny


Denisa Žiláková (predseda, MIRRaI SR), Ľuboš Littera (podpredseda, MIRRaI SR), Edmund Škorvaga (MH SR), Miroslava Dianišková (MH SR (medziregionálna spolupráca)), Jana Juhászová (MPRV SR (rozvoj vidieka)), Katarína Mihaľová (MPRV SR (cezhraničná spolupráca)), Elena Chrenková Kušnírová (MPRV SR (IROP)), Adela Danišková (MV SR), Juraj Hatrík (MF SR), Matej Ovčiarka (MŽP SR), Boris Sloboda (MPSVR SR), Dagmar Augustinská (MŠVVŠ SR), Tibor Bohó (MK SR), Marek Gocník (MZ SR), Danka Kovaľová (MS SR), Eva Šťastná (MZVEZ SR), Pavol Bžán (MDV SR), Želmíra Kalinová (MDV SR (územný rozvoj)), Elena Szolgayová (MDV SR (mestský rozvoj)), Juraj Červený (MO SR), Ján Kubík (ÚV SR), Michal Blaško (ÚV SR (nadnárodná polupráca)), Andrea Bučková (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity), Martin Giertl (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti), Karol Kučera (Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport), Jaroslav Ivanco (Štatistický úrad SR), Ľubomír Andrassy (Najvyšší kontrolný úrad SR), Martina Vencelová (Protimonopolný úrad SR), Stanislava Krajčírová (Protimonopolný úrad SR), Martin Lamanec (Úrad pre verejné obstarávanie), Katarína Dubovanová (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny), Martin Plešivčák (UK Bratislava - Prírodovedecká fakulta), Jana Jarábková (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre), Miroslav Šipikal (EU v Bratislave), Radoslav Kožiak (Univerzita M. Bella), Radoslav Klamár (Prešovská univerzita v Prešove), Adrián Ondrovič (Ekonomický ústav SAV), Monika Štoffová (Prešovský samosprávny kraj), Peter Harčarik (Košický samosprávny kraj), Martin Hakel (Bratislavský samosprávny kraj), Petra Masácová (Bratislavský samosprávny kraj - INTERACT), Ján Veteráni (Nitriansky samosprávny kraj), Ida Antipovová (Trnavský samosprávny kraj), Matej Hruška (Banskobystrický samosprávny kraj), Milan Semanco (Trenčiansky samosprávny kraj), Michal Patúš (Žilinský samosprávny kraj), Ctibor Košťál (Hlavné mesto SR Bratislava), Štefan Repko (KRA BB - IS RRA), Ján Ferenčák (Fórum euroregiónov Slovenska), Marta Sláviková (EZÚS Tritia), Julianna Orbán Máté (EZÚS Via Carpatia), Zuzana Špačeková (Združenie miest a obcí Slovenska), Alexandra Pivková (Únia miest Slovenska), Martin Hrivík (Slovenská obchodná a priemyselná komora), Jozef Artim (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora), Monika Uhlerová (Konfederácia odborových zväzov), Jozef Pekarovič (Združenie podnikateľov Slovenska), Martin Hošták (Republiková únia zamestnávateľov), Oto Nevický (Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR), Tibor Gregor (Klub 500), Peter Kremský (Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS)), Marián Letovanec (Slovak Business Agency), Rastislav Tkáč (Slovenská asociácia podnikateľských a technologických inkubátorov), Peter Litavec (Národná asociácia pre rozvoj podnikania), Daniel Ács (Únia klastrov Slovenska), Peter Blaškovitš (Slovenská inovačná a energetická agentúra), Jozef Troják (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu), Vladimír Sirotka (Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov), Martin Piovarči (Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín), Lenka Mikulová (Národná sieť rozvoja vidieka SR), Michal Madžunkov (Združenie chovateľov rýb na Slovensku), Michal Páleník (Inštitút zamestnanosti), Petra Lipnická (Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity), Ľubor Illek (Slovensko. Digital), Peter Meszáros (3lobit), Daniel Lešinský (CEPTA), Alexander Mušinka (Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity Prešov), Mária Machajdíková (Nadácia Socia), Peter Adam (Človek v ohrození), Milan Méchura (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím), Imrich Holečko (Ľudia a perspektíva, o.z.), Andrej Schulcz (Rada mládeže Slovenska), Danica Hullová (Centrum vzdelávania neziskových organizácií), Milan Ištván (Partnerstvá pre prosperitu), Marián Cipár (Kanet), Vladimír Benč (Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku), Marián Smik (Slovenská batériová aliancia)

Zástupcovia MIRRaI SR


Ladislav Šimko (odbor prierezových priorít), Igor Jašurek (odbor metodiky a koordinácie subjektov), Jana Prokešová (odbor monitorovania a hodnotenia), Iveta Pabišová (odbor riadenia programov), Adriana Giménez (sekcia informačných technológií verejnej správy), Miriam Kováčiková (sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti), Kvetoslav Kmec (sekcia riadenia investícií)
QR_20210725_03_01

Rezortná koordinačná skupina

2017.03.01
Zoznam clenov
2017.03.01
tatt
QR_20210725_04_01

Členovia Rezortnej koordinačnej skupiny


Denisa Žiláková (predseda, ÚPPVIaI), Ľuboš Littera (ÚPPVIaI), Pavol Drlička (ÚPPVIaI), Adriana Gimenéz (ÚPPVIaI), Radoslav Ivan (ÚPPVIaI), Martin Majerech (ÚPPVIaI), Martin Miklánek (ÚPPVIaI), Ján Rousek (ÚPPVIaI), Eva Hrežíková (ÚPPVIaI), Ladislav Šimko (ÚPPVIaI), Juraj Bažík (Ministerstvo dopravy a výstavby SR), Juraj Hatrík (Ministerstvo financií SR), Martin Húska (Ministerstvo hospodárstva SR), Tibor Bohó (Ministerstvo kultúry SR), Jana Juhásová (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), Boris Sloboda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR), Mária Kolíková (Ministerstvo spravodlivosti SR), Mária Marčeková (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Adela Danišková (Ministerstvo vnútra SR), Zuzana Matloňová (Ministerstvo zdravotníctva SR), Eva Šťastná (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR), Matej Ovčiarka (Ministerstvo životného prostredia SR), Tomáš Niňaj (Úrad vlády SR), Tomáš Nagy (Národná rada SR), Andrea Bučková (Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity)
QR_20210725_05_01

Pracovná skupina Rady pre štrukturálne opatrenia (SMWP)

2018.12.19
Harmonogramy zasadnut
QR_20210725_06_01

Expertná skupina pre európske štrukturálne a investičné fondy

2018
Harmonogram zasadnut za rok 2018
2019
Harmonogram zasadnut za 1. polrok 2019
2019.01.29
Sprva EK o vykonvan makroregionlnych stratgi E
QR_20210725_07_01