EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Programovacie obdobie 2007-2013


Na programovacom období 2007-2013 mohla SR participovať plnohodnotne, včítane prípravy a plánovania. Nieslo sa v znamení politiky súdržnosti a sledovalo tri ciele:
- konvergenciu regiónov
- zvyšovanie regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti
- európsku územnú spoluprácu

Programovým dokumentom pre prvé dva ciele daného obdobia bol Národný strategický referenčný rámec(NSRR), ktorý vychádzal z dvoch dokumentov:
- Stratégie rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010
- Lisabonskej stratégie pre Slovensko

NSRR definoval štruktúru operačných programov s cieľom rastu konkurencieschopnosti ekonomiky na základe rastu zamestnanosti, produktivity, platov a životnej úrovne prostredníctvom rozvoja tzv. znalostnej ekonomiky, t.j. prácu s informáciami, vytváranie nových poznatkov a ich využívania v praxi.
Už počas realizácie programového obdobia došlo k realokácii – OP Konkurencieschopnosť a bol navýšený na úkor OP Informačná spoločnosť a OP Doprava. Tesne pred skončením programovacieho obdobia padlo rozhodnutie o realokácie nevyužitých prostriedkov z Regionálneho operačného programu do nástrojov pomoci Jessica a Jeremie s cieľom podporiť zatepľovanie budov prostredníctvom zvýšeného financovania Štátneho fondu rozvoja bývania.

Programový dokument stojí na 3 strategických prioritách:
- infraštruktúra a regionálna dostupnosť s cieľom vybavenia regiónov infraštruktúrou
- znalostná ekonomika s cieľom trvalo udržateľného ekonomického rastu a zvyšovania konkurencieschopnosti priemyslu a služieb
- ľudské zdroje s cieľom zvýšenia zamestnanosti, rastu kvality pracovnej sily pre potreby vedomostnej ekonomiky a zvýšenia sociálnej inklúzie rizikových skupín

Definuje aj 4 horizontálne priority naprieč viacerými OP:
- marginalizované rómske komunity
- rovnosť príležitostí
- trvalo udržateľný rozvoj
- informačná spoločnosť

NSRR rozlišuje spolu 11 operačných programov, medzi nimi je OP Informatizácia spoločnosti s cieľom inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku na rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky a Technickú pomoc s cieľom efektívneho riadenia programov.
Z alokácie sa nevyužilo 336,35 mil.EUR. QR_20210717_01_01

Výzvy podľa operačných programov v programovacom období 2007-2013

Operačný program Počet výziev platných Počet výziev ukončených Počet výziev neplatných Počet výziev zrušených Počet výziev spolu Alokácia na výzvach platných, Eur Alokácia na výzvach ukončených, Eur Alokácia na výzvach neplatných, Eur Alokácia na výzvach zrušených, Eur Alokácia na výzvach spolu, Eur
OP Bratislavsky kraj 1 28 0 2 31 1 730 386 229 698 352 0 30 901 600 262 330 338
OP cezhranicnej spoluprace SK-CR 2 4 0 0 6 5 461 162 166 024 950 0 0 171 486 113
OP Doprava 4 6 0 0 10 4 856 864 092 11 411 975 105 0 0 16 268 839 197
OP Informatizacia spolocnosti 12 75 21 0 108 180 675 515 1 581 503 103 531 246 154 0 2 293 424 772
OP Konkurencieschopnost a hosp. rast 55 12 1 6 74 1 602 558 989 57 301 028 59 000 000 149 523 878 1 868 383 896
OP Rybne hospodarstvo 1 7 0 0 8 1 561 185 16 682 315 0 0 18 243 500
OP Vyskum a vyvoj 3 32 0 50 85 42 800 000 68 372 615 0 1 815 367 466 1 926 540 081
OP Vzdelavanie 4 21 0 92 117 47 700 000 80 705 500 0 1 284 234 728 1 412 640 228
OP Zamestnanost a socialna inkluzia 61 174 0 26 261 357 249 693 1 405 263 929 0 171 587 540 1 934 101 161
OP Zdravotnictvo 0 17 0 0 17 0 336 041 807 0 0 336 041 807
OP Zivotne prostredie 13 50 0 15 78 199 007 857 2 375 718 265 0 408 276 560 2 983 002 681
Regionalny OP 21 34 1 2 58 322 667 977 1 912 806 592 35 580 000 90 882 353 2 361 936 922
Spolu 177 460 23 193 853 7 618 276 857 19 642 093 561 625 826 154 3 950 774 124 31 836 970 696
Dátum posl. aktualizácie: 06.02.2020 2:20:20
Tab_20210718_03

Žiadosti podľa operačných programov v programovacom období 2007-2013

Operačný program Počet žiadostí schválených Počet žiadostí neschválených Počet žiadostí spolu Žiadaná suma na schválených žiadostiach, Eur Žiadaná suma na neschválených žiadostiach, Eur Žiadaná suma spolu, Eur
OP Bratislavsky kraj 515 296 811 155 569 175 83 769 795 239 338 970
OP cezhranicnej spoluprace SK-CR 367 382 749 137 432 469 168 306 270 305 738 739
OP Doprava 237 2 239 6 536 354 655 308 965 6 536 663 620
OP Informatizacia spolocnosti 203 33 236 1 724 172 846 177 814 916 1 901 987 762
OP Konkurencieschopnost a hosp. rast 2 794 3 833 6 627 2 769 635 064 4 692 803 079 7 462 438 143
OP Rybne hospodarstvo 164 7 171 26 189 193 662 961 26 852 153
OP Technicka pomoc 213 7 220 163 395 203 10 816 439 174 211 643
OP Vyskum a vyvoj 586 826 1 412 1 872 720 383 2 059 239 959 3 931 960 342
OP Vzdelavanie 1 169 1 898 3 067 989 498 222 654 241 769 1 643 739 991
OP Zamestnanost a socialna inkluzia 2 073 2 366 4 439 1 741 426 603 456 956 766 2 198 383 370
OP Zdravotnictvo 92 238 330 328 495 167 491 825 015 820 320 182
OP Zivotne prostredie 879 2 144 3 023 2 998 028 596 4 191 735 537 7 189 764 133
Regionalny OP 2 299 1 631 3 930 2 269 948 975 1 448 384 199 3 718 333 174
Spolu 11 076 13 367 24 443 21 712 866 552 14 436 865 670 36 149 732 222
Dátum posl. aktualizácie: 06.02.2020 2:20:22
Tab_20210718_04

Čerpanie podľa operačných programov

Operačný program Počet proj. Zazml. EÚ,
mln. Eur
Zazml. SR,
mln. Eur
Zazml. Spolu,
mln. Eur
Čerpané EÚ,
mln. Eur
Čerpané SK,
mln. Eur
Čerpané spolu,
mln. Eur
% čerpania
OP Doprava 232 3 798 735 4 534 3 257 638 3 895 86%
OPZivotne prostredie 879 2 103 325 2 429 1 780 275 2 055 85%
Regionálny OP 2 319 1 711 224 1 935 1 532 199 1 731 90%
OPVýskum a vývoj 611 1 455 213 1 668 1 284 187 1 471 88%
OPZamestnanost a sociálna inkluzia 1 933 1 242 216 1 458 939 164 1 103 76%
OPKonkurencieschopnost a hosp. rast 2 639 1 224 206 1 430 926 158 1 084 76%
OPInformatizacia spoločnosti 202 1 221 367 1 588 876 264 1 141 72%
OPVzdelavanie 1 208 755 121 875 518 82 600 69%
OP Zdravotnictvo 99 268 46 314 254 44 298 95%
OPTechnicka pomoc 265 124 27 152 96 21 117 77%
OP Bratislavsky kraj 518 112 16 128 98 15 113 88%
Spolu 10 905 14 013 2 496 16 509 11 559 2 047 13 606 82%
Tab_20210718_05

Čerpanie pre OP Rybné hospodárstvo

2015
Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 31.12.2014, MF SR
QR_20210808_01_01

Čerpanie pomoci z fondov EÚ obdobia 2007-2013 k 23. 10. 2016

Por Operačný program Rozpočet sr
ucast
vyzvy
poč
vyzvy
alok
žiad schv
poč
ziad nesch
poč
žiad žiad
sum
žiad schval
sum
projekty
poč
proj zml proj cerp audit
poč
korek
poč
korek
sum
1 OP Doprava 3 845 719 991 17% 10 16 268 839 197 237 2 6 536 663 620 6 402 890 165 232 4 533 517 813 3 894 812 211 23 253 281 015 400
2 EPZF a EPFRV 3 512 617 794 0% 115 950 28 25 270 462 25 080 324 60 376 3 238 664 573 3 238 664 573
3 OP Životné prostrede 2 141 176 471 15% 78 2 983 002 681 879 2 144 7 189 764 133 5 264 023 606 879 2 428 478 915 2 055 294 975 257 79 589 016
4 Reoionalny OP 1 828 828 151 15% 58 2 361 936 922 2 299 1 631 3 718 333 174 2 233 647 354 2 319 1 934 663 715 1 731 100 663 2 114 52 296 455
5 OP Výskum a vývoj 1 422 841 617 15% 85 1 926 540 081 586 826 3 931 960 342 1 858 431 981 611 1 668 123 182 1 470 774 649 718 90 892 981
6 OP Informatizacia spoločnosti 1 162 465 183 15% 108 2 293 424 772 203 33 1 901 987 762 1 786 430 349 202 1 588 126 055 1 140 618 323 146 169 626 246
7 OP Zaměstnanost a sociálna inkluzia 1 107 413 625 15% 261 1 934 101 161 2 073 2 366 2 198 383 370 1 697 712 825 1 933 1 457 635 695 1 102 707 747 6 153 79 143 528
8 OP Konkurenceschopnost a hosp rast 914 117 648 15% 74 1 868 383 896 2 794 3 833 7 462 438 143 2 827 679 438 2 639 1 429 965 914 1 083 608 560 376 155 044 014
9 OP Vzdelávanie 638 504 426 15% 117 1 412 640 228 1 169 1 898 1 643 739 991 932 078 044 1 208 875 053 793 599 850 973 1 382 42 756 132
10 OP Central Europe 298 295 837 18% 2 4 267 594 4 267 594
11 OP Zdravotnictvo 294 117 647 15% 17 336 041 807 92 238 820 320 182 340 416 919 99 313 919 231 297 678 721 230 57 245 699
12 OP Juhovýchodná Európa 245 111 974 16% 3 5 077 688 5 077 688
13 Direct Payments 236 270 928 0% 2 560 236 270 928 236 270 928
14 OP cezhrarucnei spolupráce HU-SK 207 642 916 15% 337 204 008 795 204 008 795 7 41 069
15 OP cezhranicnei spolupráce PL-SK 185 185 603 15% 823 181 742 475 181 742 475 9 245 127
16 OP Technická pomoc 114 825 201 15% 213 7 174 211 643 161 926 751 265 151 455 662 116 937 513 110 19 044 719
17 OP Bratislavsky kraj 112 008 952 15% 31 262 330 338 515 296 239 338 970 149 969 072 518 128 036 064 112 648 709 104 6 669 857
18 OP cezhramcnei spolupráce SK-CR 109 106 049 15% 6 171 486 113 367 382 305 738 739 42 574 178 259 109 752 352 109 752 352 125 1 425 455
19 Norsky finančný mechanizmus NFM a EHP 85 790 001 13% 100 74 946 419 72 862 263
20 OP cezhranicnej spolupráce AT-SK 73 438 143 18% 292 77 034 593 77 034 593 37 94 371
21 OP cezhramcnei spolupráce HU-SR-RO-UA 68 638 283 0% 136 62 452 449 62 452 449
22 Svaicersky finančný mechanizmus 47 150 000 13% 20 51 386 847 51 386 847
23 Interact II 40 000 000 0% 42 366 385 366 385 59 692 859
24 OP Rybne hospodárstvo 18 922 750 28% 8 18 243 500 164 7 26 852 153 25 551 558 47 5 180 257 5 180 257 105 339 483
Total 18 691 266 440 845 31 818 727 196 127 377 13 684 36 148 150 531 23 722 861 006 75 855 20 755 002 137 17 849 919 991 23 1 208 1 035 822 928
Dátum: 2016-10-23 Programy Národného strategického rámca (NSRR)
Tab_20210810_01