EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Protikorupčné opatrenia a správy o korupcii


Kým v predvstupovom období sa korupčné resp. privatizačné aktivity ns Slovensku inštitucionalizovali vo Fonde národného majetku SR, ďalšie obdobie sa malo niesť v znamení vykrádania zahraničnej pomoci. Tu uvádzame protikorupčné aktivity vlády SR, Európskej komisie ako i správy mimovládneho sektora, aktivistov a politikov.

QR_20210722_01_01

Prehľad protikorupčných aktivít vlády SR v období 1998-2017

1998.??.??
Zverecn odporcania a orientcia opatren na zklade programu OCTOPUS
1999.01.20
Sprva o projekte RE a EK "Boj protikorupcii v krajinch prechdzajcich transformacnm obdobm" (OCTOPUS)
2000.06.21
Nrodn program boja proti korupcii
2000.11.22
Akcn pln boja proti korupcii (shrn rezortnch akcnch plnov)
2001.03.28
Zverecn hodnotiaca sprva SR Octopus II
2001.08.15
Informcia o vyhodnoten plnenia Akcnho plnu boja proti korupcii
2002.09.18
Informcia o analze stavu vnmania korupcie spolocnosti
2002.12.11
Nvrh na zriadenie Odboru boja proti korupcii radu vldy Slovenskej republiky nov znenie
2003.03.04
Nvrh poslancov NR SR na uznesenie k podozreniam o existencii korupcie v politickom systme SR
2003.05.07
Sprva o opatreniach pri plnen Programovho vyhlsenia vldy SR v oblasti boja proti korupcii
2003.06.26
Sprva o vyhodnoten opatren boja s ekonomickou kriminalitou a korupciou v rezorte MV
2004.03.24
Nvrh na pristpenie k Dohovoru o boji proti korupcii v clenskch ttoch E
2004.05.19
Sprva o stave plnenia Sprvy o opatreniach v oblasti boja proti korupcii
2007.04.04
Nvrh presadzovania ttnej politiky boja proti korupcii
2008.06.15
tdia OLAF o dopade protikorupcnch aktivt v SR
2010.12.15
Nvrh na uzavretie Dohody o zriaden Medzinrodnej protikorupcnej akadmie
2011.03.09
Nvrh na notifikciu orgnu podla clnku 6 Dohovoru OSN proti korupcii z 31. oktbra 2003
2011.03.30
Informcia k Sprve o plnen odporcan pre SR z III. kola hodnoten expertmi RE proti korupcii GRECO
2011.05.24
Schvlen dokument Boj proti korupcii v SR Aktualizcia Nrodnho programu boja proti korupcii
2011.07.06
Strategick pln boja proti korupcii v Slovenskej republike - nov znenie
2011.08.10
Strategick pln boja proti korupcii v SR
2012.02.08
Sprva o kontrolnej cinnosti v 2. polroku 2011 sekcie kontroly a boja proti korupcii V SR
2013.09.11
Nvrh poslanca NRSR J. Figela na vydanie zkona o ochrane whistleblowerov
2014.02.19
Informcia o plnen odporcan pre SR v boji proti korupcii (GRECO)
2014.04.02
Sprva o plnen loh vyplvajcich zo strategickho plnu boja proti korupcii v Slovenskej republike
2014.10.29
Nvrh opatren prijatch Skupinou ttov proti korupcii (GRECO)
2014.12.17
Doplnenie loh Strategickho plnu boja proti korupcii v SR
2016.11.30
Informcia o plnen loh doplnajcich Strat. pln boja proti korupcii o odporcania OECD v rmci Fzy 3 hodnoten
2017.02.01
Vnman korupce vrmci ESIF fondu (materil ceskej vldy)
QR_20210722_02_01

Prehľad protikorupčných aktivít a správ Európskej komisie v období 2009-2019

2009
Information Note on Fraud Indicators for ERDF, ESF and CF (2009)
2011
Compendium of Anonymised Cases. Structural Actions (2011)
2013
Guidelines for determining financial corrections (2013)
2013.12.03
EC, TI, Conference on anti-corruption measures in relation to the use of ESIF.
2014
Guidance Note on Fraud Risk Assessment and Anti-fraud Measures (2014)
2014.02.03
EU Anti-Corruption report - Sprva E o boji proti korupcii
2014.02.03
EU Anti-Corruption report - Annex Slovakia the EU Anti-Corruption Report
2014.02.03
Press release IP/14/86: Commission unveils first EU Anti-Corruption Report
2014.02.03
Questions and answers
2014.02.03
Speech by Commissioner Cecilia Malmstrm
2014.02.03
National highlights
2014.02.03
Eurobarometer (ebs 397) on "Corruption" - Report
2014.02.03
Eurobarometer (ebs 397) on "Corruption" - Vsledky pre SR
2014.02.03
Eurobarometer (flash 374) on "Business and corruption" - Report
2014.02.03
Eurobarometer (flash 374) on "Businesses and corruption" - Factsheet Slovakia
2014.05
Johanne Lie Trum, EU Conditionality and Anti-Corruption. The case of Bulgaria and its incentive game
2014.12.23
Guidelines for national anti-fraud strategiesfor EuropeanStructural and Investment Funds(ESIF)
2015.05.26
The EU democratic conditionality. Casestudy on the fight against corruption in the Western Balkans
2016.03
The Cost of Non-Europe in the areaofOrganisedCrimeand CorruptionAnnex II-Corruption
2017.12
Mapping the Cost of Non-Europe,2014-19
2018.1
PWC, DG REGIO Preventing fraud and corruption in the ESIF Study
2018.10.05
PWC, DG REGIO  Preventing fraud and corruption in ESIF Compendium
2019
OECD, Fraud and Corruption in the ESIF. A spotlight on common schemes and preventive actions
2019
Preventing corruption through administrative measures
QR_20210723_01_01

Mimovládne neziskové organizácie a Eurofondy

2004
TI, Korupcia a protikorupcn politika na Slovensku v roku 2003 (hodnotiaca sprva)
2006
Strecansk a spol, MNO a dobrovolnctvo in: SLOVENSKO 2006. Shrnn sprva o stave spolocnosti
2007
Strecansk a spol, MNO a dobrovolnctvo in: SLOVENSKO 2006. Shrnn sprva o stave spolocnosti
2009
Strecansk a spol, MNO a dobrovolnctvo in: SLOVENSKO 2006. Shrnn sprva o stave spolocnosti
2010.06
Mimovldne neziskov organizcie na Slovensku a trukturlne fondy E, SGI
2011
Strecansk a spol, MNO a dobrovolnctvo in: SLOVENSKO 2006. Shrnn sprva o stave spolocnosti
2014.03.13
TI, DG Regio, ESIF Anti-Corruption Seminar, Bratislava
2018.10
Pellegrini, Giertl, Neziskov organizcie a fondy E
QR_20210723_02_01

Rizikové indiátory


Rizikové indiátory signalizujú možnosť porušenia hospodárskej súťaže. Dokumenty „Information Note on Fraud Indicators for ERDF, ESF and CF“ zo dňa 18.2.2009 a štúdia „Identifying and reducing corruption in public procurement in the EU“ pre EK realizovaná PwC, Ecorys a Utrecht University 30.06.2013 uvádzajú nasledovný zoznam rizík aj s popismi:

Konflikt záujmov
Akýkoľvek dôkaz o konflikte záujmov člena hodnotiacej komisie alebo štatutárneho zástupcu verejného obstarávateľa (napr. z dôvodu, že takáto osoba má obchodný podiel v spoločnostiach, ktoré dávajú ponuku). Spoločenské alebo osobné kontakty medzi osobami úspešného uchádzača a verejného obstarávateľa.
- životopis jedného z členov hodnotiacej komisie indikuje predchádzajúce zamestnanie v jednej zo spoločností, ktoré sa zúčastňujú na VO
- spoločnosť, ktorá sa uchádza o účasť vo VO bola vytvorená tesne pred vyhlásením VO, resp. bol upravený predmet jej podnikania
- rovnaká adresa sídla prijímateľa a uchádzača.
Rozdelenie zákaziek alebo nedovolené spájanie zákaziek
Ide o rozdelenie predmetu zákazky na viacero menších samostatných zákaziek alebo spojenie nesúvisiacich predmetov zákaziek, bez zrejmého dôvodu, pričom toto rozdelenie alebo spojenie malo za cieľ vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona, alebo by to spôsobilo neodôvodnené obmedzenie hospodárskej súťaže.
Viacero kontaktných miest alebo osôb
Verejný obstarávateľ určil viacero kontaktných miest alebo kontaktných osôb, napr. na vyžiadanie informácií k VO.
Kontaktné osoby nie sú zamestnanci verejného obstarávateľa
Osoby, ktoré sú uvedené ako kontaktné osoby (napr. nae účely informovania sa o súťaži, alebo osoba zodpovedná za proces VO) nie sú zamestnanci verejného obstarávateľa.
Kontaktné miesto/kancelária nepodlieha správe verejného obstarávateľa
Miesto, ktoré určil verejný obstarávateľ ako kontaktné miesto (napr. na predkladanie ponúk), nie je aj sídlom tohto verejného obstarávateľa, resp. nie je v jeho správe.
Predpokladaná hodnota zákazky tesne pod hranicou súťažného postupu
Verejný obstarávateľ zadal zákazku, napr. podlimitným spôsobom, pričom predpokladaná hodnota zákazky je tesne pod limitom platnom pre nadlimitné zákazky.
Akékoľvek požiadavky súťaže (podmienky účasti, kritériá, opis predmetu zákazky a pod.) smerujú k zvýhodneniu konkrétneho dodávateľa
Verejný obstarávateľ určil, napr. nezvyčajné podmienky účasti, konkrétne označenie tovarov, značiek, namiesto všeobecnej charakteristiky, alebo špecifické kritériá. Vysoká podobnosť medzi špecifikáciami predmetu zákazky a špecializovaným produktom/službou poskytovanou úspešným uchádzačom.
Skrátenie reálneho časového rozpätia pre podanie ponuky, žiadosti o účasť
Verejný obstarávateľ síce určil minimálnu lehotu na predkladanie ponúk v súlade so zákonom avšak načasovaním tejto lehoty (napr. cez vianočné sviatky) došlo k skráteniu lehoty, ktorú môžu záujemcovia reálne využiť na prípravu ponuky.
Bol využitý postup na skrátené konanie
Verejný obstarávateľ využil pri určovaní lehoty na predkladanie ponúk alebo žiadosti o účasť možnosť skrátenia lehoty, napr. kvôli časovej tiesni.
Rozsah zákazky je neprimerane/nezvyčajne rozsiahly
Verejný obstarávateľ určil rozsah predmetu zákazky oproti podobným zákazkám neprimerane rozsiahlo, pričom toto rozšírenie nie je opodstatnené, resp. nevyplýva z reálnych potrieb verejného obstarávateľa.
Niektoré z položiek alebo častí ponuky sú oproti iným ponukám neprimerane nízke
V rámci ponuky úspešného uchádzača sú identifikované položky alebo časti predmetu zákazky, ktorých hodnota je neprimerane nízka oproti hodnotám rovnakých položiek iných uchádzačov.
Zjavne vysoké ponukové sumy
Ponuka úspešného uchádzača je zjavne vysoká, oproti hodnotám známych z iných zmlúv, cenníkov či iným známym priemerným hodnotám podobných predmetov zákazky.
Čas na predloženie ponuky nie je v súlade so ZVO
Verejný obstarávateľ určil lehotu na predkladanie ponúk alebo žiadosti o účasť v rozpore so ZVO.
Obmedzenie prístupu záujemcov/uchádzačov k informáciám/dokumentácii
Verejný obstarávateľ určil také podmienky, ktorými obmedzil prístup uchádzačom/záujemcom ku všetkým potrebným informáciám na predloženie kvalifikovanej ponuky.
Ponuky predložené po lehote na predkladanie sú akceptované
Napriek skutočnosti, že ponuky boli predložené po lehote na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ tieto ponuky akceptoval.
Nízky počet ponúk/žiadostí o účasť
V rámci súťaže bol predložený nízky počet ponúk alebo žiadostí o účasť (1 až 2)
Akékoľvek „tieňové“ ponuky/žiadosti o účasť
Ponuky predložili aj uchádzači, ktorí nie sú zjavne kvalifikovaní, resp. ich ponuka nespĺňa základné požiadavky určené verejným obstarávateľom
„Offshore“ ponuky
Ponuku predložil uchádzač, ktorého sídlo je v krajine tzv. „daňového raja“ alebo ponuku predložil uchádzač, ktorý má síce sídlo v krajine EÚ, ale jeho bankové účty sú v krajine tzv. „daňového raja“
Identifikované zmeny v ponuke uchádzača po jej predložení
V ponuke uchádzača je možné identifikovať určité zmeny, ktoré môžu nasvedčovať manipulácii s touto ponukou mimo zákonných možností
Ponuky vylúčené pre chyby
Verejný obstarávateľ vylúčil zjavne kvalifikované ponuky pre formálne nedostatky, resp. pre otázne dôvody.
Akékoľvek sťažnosti od neúspešných uchádzačov/záujemcov, mediálne podnety
áujemcovia, alebo uchádzači počas verejného obstarávania podali žiadosť o nápravu alebo námietku, resp. je identifikovaný iný spôsob podania sťažností voči procesu verejného obstarávania (napr. sťažnosťou na RO, mediálnym podnetom a pod.).
Vykonané zmeny hneď po uzavretí zmluvy, alebo pri podpísaní zmluvy
Samotná podpísaná ponuka obsahuje napr. naviac položky, ktoré ale neboli predmetom zákazky, resp. ponuky uchádzača. Sú vykonané podstatné zmeny meniace zmluvnú rovnováhu alebo predmet zákazky.
Výšky ponúk sa nezvyčajne blízko približujú k hodnote predpokladanej hodnoty zákazky, resp. k hodnote schváleného projektu
Väčšina z ponúk ich výškou takmer kopíruje predpokladanú hodnotu zákazky alebo hodnotu projektu tak, ako bol schválený v rámci ŽoNFP.
Opis predmetu zákazky je totožný, alebo veľmi podobný s údajmi uvedenými v ponukách z prieskumov trhu, ktoré sú súčasťou ŽoNFP
Technické špecifikácie, ktoré boli uvedené v rámci ponúk potenciálnych uchádzačov, ktoré sú súčasťou ŽoNFP sú totožné alebo veľmi podobné s tými, ktoré sú uvádzané v opise predmetu zákazky.
Chýba zdôvodnenie výberu úspešného uchádzača, resp. zdôvodnenie vylúčenia neúspešných uchádzačov
Verejný obstarávateľ síce vyhodnotil ponuky identifikovaním úspešného uchádzača a neúspešných uchádzačov, avšak chýba jasné zdôvodnenie tohto výberu.
Nezrovnalosti v zápisnici z vyhodnotenia
Zápisnice z vyhodnotenia (podmienok účasti, ponúk, a pod.) obsahujú viaceré nezrovnalosti (napr. časové, vecné) alebo obsahuje nesúlad v zozname členov komisie, resp. ich prítomnosti na vyhodnocovaní.
Vysoký počet zadaní zákaziek jednému dodávateľovi
Pri vyššom počte zadaní zákaziek je úspešným uchádzačom stále ten istý subjekt (či už na úrovni prijímateľa alebo aj na vyššej – napr. OP a pod.).
Kaskádové (reťazové) subkontrahovanie
Prijímateľ obstaral tovary od dodávateľa, ktorý ďalej dodal predmetný tovar prostredníctvom niekoľkých subdodávateľov, pričom pridaná hodnota subdodávateľov nie je zrejmá. QR_20210724_01_01

Stránka Európskej komisie venovaná transparentnosti


Transparency
Img_20210814_01