EUROFONDY, DOTÁCIE SR

OP Technicka pomoc - Hodnotenia

2014.06
Aktualizcia nvrhu Zverecnej sprvy k ex ante hodnoteniu OP TP 2014+ v obdob 2014 - 2020 KPMG
2017.11.02
Pln hodnoten operacnho programu Technick pomoc pre programov obdobie 2014 -2020
QR_20210807_01_01

OP Technicka pomoc - Výročné správy

2015
Vrocn sprva OPTP
2015
Zhrnutie pre obcanov
2016
Vrocn sprva OPTP
2016
Zhrnutie pre obcanov
2017
Vrocn sprva OPTP
2017
Zhrnutie pre obcanov
2018
Vrocn sprva OP TP
2018
Zhrnutie pre obcanov
QR_20210807_02_01

OP Technicka pomoc - Monitorovací výbor

QR_20210807_03_01

Členovia Monitorovacieho výboru


S hlasovacím právom:

Július Jakab, vedúci úradu vlády SR (Úrad vlády SR -predseda), Peter Kostolný, generálny riaditeľ sekcie finančných programov (Úrad vlády SR -podpredseda), Denisa Žiláková, generálna riaditeľka sekcie centrálny koordinačný orgán (ÚPPVIaI), Katarína Vallová, generálna riaditeľka sekcie európsky fondov (Ministerstvo financií SR), Juraj Hatrík, sekcia európskych fondov, odbor koordinácie finančného riadenia (Ministerstvo financií SR), Ladislav Šimko, gestor pre horizontálny princíp Udržateľný rozvoj (ÚPPVIaI), Dagmar Litterová, gestor pre horizontálne princípy Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR), Emil Ďurovčík (Združenie samosprávnych krajov SK8), Milan Muška, výkonný predseda (Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)), Ivan Ďuriš, vedúci odboru pracovného práva a sociálnej politiky (Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry (SLOVES)), Milan Ištván prezident o.z. PPP (o.z. Partnerstvá pre prosperitu (PPP)), Branislav Mamojka, CSc., predseda (Národná rada občanom so zdravotným postihnutím v SR (NROZP)), Marcela Dobešová, predsedníčka (Fórum života, o.z.), Mária Behanovská, predsedníčka (Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA SK)), Viera Petrášová (Vidiecky parlament na Slovensku)

Pozorovatelia bez hlasovacieho práva:

Vladimír Urmanič, generálny riaditeľ sekcie auditu a kontroly (Ministerstvo financií SR), Skarlet Ondrejčáková, riaditeľka kancelárie úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti), Matúš Drotár, sekcia centrálny koordinačný orgán, riaditeľ odboru metodiky a koordinácie subjektov (ÚPPVIaI), Mária Turiničová, sekcia centrálny koordinačný orgán, odbor hodnotenia a monitorovania (ÚPPVIaI)


QR_20210807_03_02

Monitorovací výbor OP TP - Riadiace dokumenty

2015.04.22
tatt MV pre OP TP 2014 - 2020  konsolidovan znenie
2016.09.01
Zoznam clenov MV pre OPTP 2014-2020 do 01.09.2016
2017.05.23
Dodatok c.1 k tattu MV pre OP TP 2014+ platn od 23.05.2017
2017.12.31
Zoznam clenov MV OP TP 2014-2020 do 31.12.2017
2018.01.01
Dodatok c.2 k tattu MV pre OP TP platn od 01.01.2018
2018.01.01
Zoznam clenov MV OP TP 2014-2020 od 01.01.2018
2018.09.19
Zoznam clenov MV OP TP 2014  2020 od 19.09.2018
2018.09.19
Zoznam clenov MV OP TP 2014  2020 od 19.09.2018
2019.04.01
Zoznam clenov MV OP TP 2014  2020 od 01.04.2019
2020.03.24
Zoznam clenov MV OP TP 2014  2020 od 24.03.2020
2020.09.01
Zoznam clenov MV OP TP 2014  2020 od 01.09.2020
QR_20210807_04_01

Monitorovací výbor OP TP - Rokovania monitorovacieho výboru

2015.03.17
Zpis z 1. zasadnutia zo dna 17.3.2015 (riadne)
2015.06.10
Zpis z2. zasadnutia zo dna 10.6.2015 (riadne)
2015.12.10
Zpis z3. zasadnutia zo dna 10.12.2015 (riadne)
2016.04.01
Rozhodovanie c. 4 mimo zasadnutia zo dna 1.4.2016 (per rollam)
2016.05.25
Zpis z 5. zasadnutia zo dna 25.5.2016 (riadne)
2016.12.21
Rozhodovanie c. 6 mimo zasadnutia zo dna 21.12.2016 (per rollam)
2017.05.23
Zpis zo 7. zasadnutia zo dna 23.5.2017 (riadne)
2017.11.02
Rozhodovanie c. 8 mimo zasadnutia zo dna 02.11.2017 (per rollam)
2017.12.22
Rozhodovanie c. 9 mimo zasadnutia zo dna 22.12.2017 (per rollam)
2018.05.23
Zpis z 10. zasadnutia zo dna 23.05.2018 (riadne)
2019.06.18
Zpis z11. zasadnutia zo dna 18.06.2019
2019.12.05
Zpis z12. zasadnutia zo dna 05.12.2019
2020.05.27
Rozhodovanie c. 13. mimo zasadnutia zo dna 27.05.2020(per rollam)
2020.09.17
Rozhodovanie c. 14 mimo zasadnutia zo dna 17.09.2020 (per rollam)
QR_20210807_05_01