EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Systém hodnotení, kontrôl a auditov


Na ústrednom mieste v systéme kontrôl je RO. Z toho vyplýva, že kontroly sú zamerané na prijímateľa a fázy ŽoNP, VO, ŽoP. Popis procesu kontrôl je najrozsiahlejšou časťou dokumentu Systém riadenia a rozlišuje až 21 rôznych typov kontrôl pre uvedené tri fázy.
Pri realizácii projektov OP sa vykonávajú kontroly:
- Administratívne kontroly vykonávané RO/SORO
 - Kontrola ŽoNP
 - Kontrola ŽoP (formálna, vecná-oprávnenosti, správnosti, reálnosti, aktuálnosti, neprekrývania v rámci rovnakého OP, iných OP a programov EÚ)
 - Kontrola verejného obstarávania tovarov a služieb a postupov
 - Kontrola iných skutočností
- Kontroly RO/SORO VO
 - po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi avšak pred podpisom zmluvy prijímateľa s úspešným uchádzačom
 - po podpise zmluvy prijímateľa s úspešným uchádzačom
 - pred podpisom dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom
 - po podpise dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom
 - pred úhradou ŽoP
- Kontroly RO/SORO na mieste
 - Kontrola dodania tovarov
 - Kontrola súladu realizácie so zmluvou
 - Kontrola dodržiavania publicity
 - Kontrola poskytnutie štátnej podpory/minimálnej podpory
 - Kontrola uchovávania dokumentácie
 - Kontrola reálnosti projektu v prípade že nie sú hmotné výstupy (napr. semináre)
- Finančné kontroly zo strany Správy finančnej kontroly / MF SR s následným správnym konaním
- Vládny audit
 - overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly OP
 - overenie deklarovaných výdavkov EK na vhodnej vzorke operácií
- Externý audit (audit Európskej komisie, Európskeho dvora audítorov a iný audit)
- Kontroly NKÚ
- Kontroly ÚVO (na základe zmluvy s CKO, ale môže požiadať o kontrolu ÚVO aj RO)
- Kontroly Protimonopolného úradu (na základe zmluvy s RO)
- Vnútorný audit na RO
- Vyšetrovania OLAF EK
- Kontroly vykonané Úradom vlády SR podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z.

RO/SORO môže na základe zistených nedostatkov z kontroly VO

- požiadať Prijímateľa o zdôvodnenie
- požiadať Prijímateľa o zrušenie súťaže
- neschváliť zmluvu Prijímateľa s úspešným uchádzačom
- rozhodnúť o vrátení prostriedkov
- nepripustiť VO do financovania

O všetkých kontrolách sa spisuje záznam/protokol. Kontroly sa vykonávajú na základe Kontrolných zoznamov (Checklists).

Zo strany EK sa pred prvou platbou, resp, prvou platbou z daného OP uskutoční tzv. akceptácia Opisu systémov riadenia a kontroly CKO a RO.
QR_20210808_01_01

Európsky dvor audítorov


Dokumenty k hodnoteniu EŠIF:

2017
Osobitn sprva c. 15/2017: Ex ante kondicionality a vkonnostn rezerva v rmci sdrnosti: inovacn, zatial vak necinn nstroje
QR_20210808_02_01