EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Organizácia pomoci v rámci programov Partnerskej dohody v období 2014-2020

Img_20210608_01

Rozpočet programovacieho obdobia 2014-2020


Na stránke Partnerska dohoda sme našli rozpočty operačných programov (stav z októbra 2020):

Operačný program Európsky sociálny fond Európsky fond reg. rozvoja Kohézny fond Iniciatíva zamest. mladých EPF RV Európsky námorný fond Fond pre najodk. skupiny Nástroj predvstup. pomoci IPA Spolu
účasť
Rozpočet
OP integrovaná Infrastruktura 1 660 2 307 700 4 667
OP Kvalita životného prostredia 1 277 1 861 748 3 886
OP Výskum a inovácie 2 267 1 440 3 707
OP Ľudské zdroje 1 889 244 72 424 2 629
Integrovaný regionálny OP 1 755 368 2 123
Program rozvoja vidieka 1 560 540 2 099
Program Interreg Európe 359 67 426
OP Efektívna verejná správa 278 57 335
OP Efektívna verejná správa 278 57 335
Program Stredná Európa 2020 247 52 299
Program Dunajský nadnárodný program 202 20 41 263
OP Technická pomoc 159 28 187
Program spolupráce Interreg V-A SK-HU 156 28 183
Program spolupráce interreg V-A PL- SK 155 27 182
Program spolupráce Interreg V-A SK-CZ 90 16 106
Program UR8ACT lIl 74 22 96
Program spolupráce Interreg V-A SK-AT 76 13 89
Program ENI CBC HUSKROUA 2014 - 2020 74 7 81
OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci 0 55 10 65
Program ESPON 2020 41 7 49
Program Interact lil 39 7 46
OP Rybné hospodárstvo 16 5 21
Spolu 2 446 8 874 4 168 72 1 560 16 55 20 4 665 21 876
Tab_20210808_01

Zrušenie operačného programu OPVaI


13. decembra 2019 bolo oznámené, že Európska komisia schválila zlúčenie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s Operačným program Výskum a inovácie (OPVaI) čím presunula cca 100 miliónov eur spod ministerstva školstva pod ministerstvo dopravy.

Technická realizácia prebehla včlenením OPVaI do OPII, v ktorom pribudli prioritné osi 9 až 13, s jedným Riadiacim orgánom (ministerstvom dopravy) a jedným Monitorovacím výborom. Ministerstvo školstva a Ministerstvo hospodárstva SR sa stanú sprostredkovateľskými orgánmi s delegovanými právomocami. Sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os 7, ktorá je zameraná na informatizáciu spoločnosti, zostal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Prioritné osi 1 až 6 ostali zamerané na rozvoj dopravy (cestná, železničná, vodná, verejná osobná doprava). Celková alokácia zlúčeného operačného programu je vyše 8 miliárd eur, vrátane povinných zdrojov zo štátneho rozpočtu. Počas harmonizácie systémov MDV SR mal vykonať aj hĺbkový procesný audit za pomoci európskych expertov. Ako cieľ bolo deklarované zlepšenie čerpania eurofondov na výskum a inovácie.

Pôvodný operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) k 12.decembru 2019 vyčerpal viac ako 1,7 miliardy eur (36 percent) z celkovej alokácie 4,6 miliardy eur. V zmysle pravidla n+3 už ministerstvo dopravy, ktoré je Riadiacim orgánom OPII vysoko prekročilo svoj záväzok čerpania pre rok 2019, čím sa vytvoril priestor pre elimináciu prepadnutia eurofondov na výskum a inovácie.

2019.12.13
Zasadnutia Monitorovacieho výboru OPVaI
QR_20210808_02_01

Nástroj na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility CEF)


Komunitárny program Európskej Únie, ktorý umožňuje financovať prípravu a realizáciu projektov transeurópskych sietí (ďalej len „TEN-T“) v sektoroch dopravy, energetiky a telekomunikácií.

Výška finančnej obálky, ktorá bola v tejto súvislosti pridelená SR dosahuje 743 mil. EUR (mimo povinného spolufinancovania). CEF je riadený priamo EK, prostriedky sú prideľované členským štátom EÚ na základe výziev realizovaných Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (Innovation and Networks Executive Agency INEA), resp. Generálneho riaditeľstva EK pre mobilitu a dopravu (DG MOVE).

INEA je poskytovateľom finančnej pomoci CEF a je Európskou komisiou poverená technickým a finančným riadením programu CEF. Ministerstvo dopravy a výstavby SR plní úlohu členského štátu podľa čl. 22 Nariadenia o CEF a zároveň figuruje ako príjemca vybraných projektov CEF.

2014
Nástroj na prepájanie Európy (CEF)
QR_20210808_03_01

Rozpočet EÚ na obdobie 2014-2020


EU funding programmes 2014-2020
Img_20210814_01

Rozvoj vidieka a priame platby (PRV SR) 2014 – 2020

2014
PRV SR 2014 – 2020
QR_20210815_01_01