EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Chronológia informatizácie v SR


Pojem informatizácia znamená zavádzanie a uplatňovanie systémov a technológií pre hromadné spracovanie dát. Táto definícia síce evokuje predstavu, že ide o cieľavedomú, plánovanú a vedome riadenú činnosť, nie je to však tak. Náhody a vojenský výskum prispeli k objavom a inováciám, ktoré otvorili cestu k elektronizácii a rozvoju počítačov. Iba objavenie možností ich komerčného využítia viedlo však k ich masovému rozśíreniu. Prvé tranzistorové rádio, kalkulačka, osobný počítač, internetová konzola a mobilný telefón boli míľnikmi na ceste informatizácie. Úloha štátu sa omedzovala na financovanie základného výskumu na univerzitách a uvoľnení výsledkov pôvodne vojenských programov na civilné použitie.

Výnimku tvorila „informatizácia“ v bývalých štátoch RVHP v 80-tych rokoch minulého storočia, kde zavádzanie počítačov imitovalo podobné trendy vo vyspelých krajinách v obave pred technologickým zaostávaním a naruśením vojenskej rovnaváhy.


1999.??.??
Zmluva Infovek
2001.??.??
Politika informatizacie spolocnosti v SR 16 str. schválená uznesením vlády č.522/2001
2001.06.??
Pripojenie sa SR k iniciatíve eEurope Plus
2004.??.??
Zmluva Infovek 1
2004.??.??
Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčný plán
2004.01.21
Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR prijatá uznesením vlády č.43/2004 dňa 21. 1. 2004
2004.01.21
Správa 2004, Správa 2005, Správa 2006, Správa 2007, Správa 2008
2005.??.??
Minerva : Mobilizácia inovácií v národnej ekonomike a rozvoj vedecko-vzdelávacích aktivít
2005.10.19
Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy schválená uznesením vlády SR č. 837/2005
2006.??.??
Zákon č.275/2006 o informačných systémoch verejnej správy
2006.??.??
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2006.10.11
Prvá Správa o pokroku v implementácii NPR SR z 11. 10. 2006 bola predložená Európskej komisii 15. 10. 2006 ako 1. National Reform Programmes Report.
2007.01.??
Kompetencie v budovaní štátnych IT prešli z min. dopravy na úrad vlády a min. financií
2007.02.??
Vznik Sekcie informatizácie spoločnosti na MF SR
2007.10.11
Druhá Správa o pokroku v implementácii NPR SR z 11. 10. 2007 bola predložená Európskej komisii ako 2. National Reform Programmes Report.
2008.??.??
Správa o stave plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti za rok 2008
2008.02.27
Stratégia informatizácie verejnej správy SIVS vypracovalo Ministerstvom financií SR v spolupráci s Úradom vlády SR a splnomocnencom vlády pre informačnú spoločnosť Pavlom Tarinom schválená uznesením vlády SR č. 131/2008 dňa 27. februára 2008
2008.04.??
Mýtny tender vyhralo konzorcium Sanef a Ibertax za 852 miliónov eur
2008.05.21
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy NKIVS schválený na 97. schôdzy vlády SR dňa 21. mája 2008
2008.08.27
Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť SR ktorú 27. augusta 2008 schválila bez pripomienok vláda SR
2008.09.??
Výnos MF SR č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre IS VS Metodický pokyn k výnosu MF SR č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre IS VS
2008.12.03
Národná stratégia SR pre digitálnu integráciu 3.decembra 2008 vláda SR schválila uznesením č. 876 /2008
2009.??.??
Informatizácia verejnej správy
2009.??.??
Komisia pre štandardizáciu IS VS
2009.??.??
Monitorovanie prístupnosti webových stránok VS
2009.??.??
Monitorovanie štandardov IS VS
2009.??.??
Monitorovanie štandardov pre použitie súborov
2009.??.??
Projekty na zlepšovanie digitálnej gramotnosti a tvorbu digitálneho obsahu
2009.??.??
Štandardy pre IS VS
2009.??.??
Vzdelávanie zamestnancov vo VS zamerané na získavanie digitálnej gramotnosti
2009.02.13
Zmluva o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (Úrad vlády->MK SR)
2009.07.15
Koncepcia využívania softvérových produktov vo verejnej správe bol vypracovaný MF SR a predložený na základe úlohy bodu B.3. uznesenia vlády SR č. 950 zo 17.12.2008 a schválený uznesením vlády SR č. 523/2009 dňa 15.7.2009
2009.10.21
Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009-2013 materiál vláda SR prerokovala pod číslom UV-8286/2011 13.4.2011
2010.06.09
Výnos č. 312/2010 Ministerstva financií SR z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
2010.07.27
Správa o stave pokroku v IS_2009, MF SR, 13 str.
2011.??.??
Nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy
2011.??.??
Národná stratégia pre širokopásmový prístup v SR (uznesenie vlády SR č. 136/2011)
2011.02.02
Revízia budovania eGovernmentu (strednodobý plán implementácie priorít)
2011.04.13
Digitálna agenda pre Európu v podmienkach SR, informacia pre vládu SR UV-9389/2011
2011.04.18
Správa o pokroku v oblasti informatizácie spoločnosti za rok 2010 MF SR, 24 str.
2013.??.??
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“)
2014.05.21
Návrh centralizácie a rozvoja DC v štátnej správe
2015.??.??
Predĺžený projekt Infovek 2
2016.01.??
Ukazovatele pre monitorovanie rozvoja digitálnej spoločnosti 2014-2020 vypracovaný MF SR
2016.08.17
Nariadenie vlády SR č. 247/2016, ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí  Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatiku
QR_20210731_01_01

Verejné registre na Slovensku


Zdroj: Martin Tužinský
# Register Údaje, ktoré sa v registri dajú vyhľadať Poznámka
1 Živnostenský register - na aké činnosti má podnikateľ (FO/ PO) oprávnenie a má právo ich vykonávať
- kedy podnikateľ ukončil podnikanie
- od kedy do kedy má podnikateľ podnikanie prerušené
- IČO podnikateľa
- kde je miesto jeho podnikania alebo na akej adrese má prevádzkareň
V živnostenskom registri sa nachádzajú tí podnikatelia (FO / PO), ktorí podnikajú na základe živnostenského oprávnenia. Overenie obchodného partnera
2 Obchodný register - aktuálne obchodné meno spoloč- nosti
- aktuálne sídlo spoločnosti
- právna forma
- IČO spoločnosti
- fyzické osoby, ktorá majú oprávnenie konať v mene zapísanej právnickej osoby (štatutárne orgány)
- výška základného imania spoločnosti
- informácie o spoločníkoch (napr. v s. r. o.)
V obchodnom registri sú zapísané obchodné spoločnosti a družstvá, podniky zahraničných osôb.
Preverenie existencie zápisu v obchodnom registri, ako aj overenie fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie konať v mene zapísanej právnickej osoby (štatutárny orgán)
3 Register mimovládnych neziskových organizácií - aktuálny názov organizácie
- aktuálne sídlo spoločnosti
- právna forma
- IČO spoločnosti
- štatutárne orgány organizácie
Overenie existencie zápisu, ako aj overenie fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie konať v mene zapísanej organizácie (štatutárny orgán)
4 Register účtovných závierok Informácie sú verejne dostupné z účtovných závierok týchto účtovných jednotiek:
- obchodnej spoločnosti
- družstva
- štátneho podniku
- subjektu verejnej správy
- inej účtovnej jednotky, ak to vyplýva z osobitného predpisu
- Exportno-importnej banky SR
- pozemkových spoločenstiev
- mimovládnych neziskových organizácií (napr. občianskych združení)
- spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a pod.
Ide o úpravu vyplývajúcu z návrhu zákona o účtovníctve, ktorá by mala byť účinná od 01.01.2022
5 Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov - IČO
- DIČ
- meno a priezvisko FO / názov PO
- sídlo / bydlisko / miesto podnikania
Ide o nový zoznam, ktorého povinnosť viesť má FR SR od 01.01.2021. V tomto zozname je možné vyhľadávať DIČ zadaním obchodného mena / mena a priezviska, zadaním IČO alebo zadaním samotného DIČ. Overenie existencie DIČ slúži napr. na posúdenie, či subjekt (FO / PO) možno považovať za „zdaniteľnú" osobu na účely ZDPH, či daný subjekt (FO / PO) má pridelené DIČ a je registro-vaná na platenie dane z príj-mov.
6 Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH - IČO
- IČ DPH
- meno a priezvisko FO / názov PO
- sídlo / bydlisko / miesto podnikania
- druh registrácie podľa ZDPH
- dátum registrácie dátum zmeny druhu registrácie
V prípade zdaniteľných osôb registrovaných na daň z pridanej hodnoty v tuzemsku je najdôležitejší dátum registrácie, resp. dátum zmeny registrácie a druh registrácie. Napr. pre uplatnenie nároku na odpočítanie DPH v tuzemsku musí mať odberateľ postavenie platiteľa DPH registrovaného podľa § 4 alebo 4b ZDPH), takisto na účely tzv. tuzemského prenosu daňovej povinnosti (napr. pri staveb-ných prácach) musí mať odbe-rateľ štatút platiteľa DPH (§ 4, § 4b alebo §5 ZDPH).
7 Overenie IČ DPH (v rámci EÚ - VIEŠ) - príslušnosť (usídlenie) k členskému štátu EÚ
- IČDPH
- názov subjektu
- adresa
Nie je možné vyhľadávať IČ DPH podľa iných dostupných informácií (napr. podľa názvu subjektu, adresy a pod.).
Uvedený portál (VIEŠ) slúži iba na overenie platnosti IČ DPH, tzn. overenie, či sa odberateľ z iného členského štátu považuje za zdaniteľnú osobu a či jeho IČ DPH je v čase vyhľadávania platné.
Neodporúčame používať na vyhľadávanie tuzemských (slovenských osôb), pretože výsledky vyhľadávania nerozlišujú, či vyhľadaný subjekt má postavenie platiteľa DPH (§ 4, § 4b, § 5 ZDPH) alebo len osoby registrovanej pre DPH (§ 7 a § 7a ZDPH).
8 Zoznam platiteľov DPH. u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH a Zoznam vymazaných platiteľov DPH - názov subjektu
- adresa
- rok porušenia
- dátum zverejnenia
- IČO
Najmä z pohľadu ZDPH je nevyhnutné, aby dodávateľ v čase dodania tovaru / služby nefiguroval v tomto zozname, v opačnom prípade je bežnou praxou, že v rámci daňových kontrol zameraných na DPH sa odopiera uplatnené právo na odpočet DPH z prijatých faktúr od takéhoto dodávateľa.
9 Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu - IČ DPH
- IČO
- názov subjektu
- adresa
- dátum začatia osobitnej úpravy uplatňovania
- dátum skončenia osobitnej úpravy uplatňovania
- zdaňovacie obdobie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
V prípade dodávateľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu dane podľa § 68d ZDPH je na strane odberateľa možný odpočet DPH až vtom zdaňovacom období, v ktorom dodávateľovi uhradil za dodávku tovaru / poskytnutie služby, a teda nie ako v „bežných" prípadoch na základe prijatej faktúry.
10 Zoznam daňových dlžníkov - názov subjektu
- adresa
- výška nedoplatku
Slúži napr. na preverenie obchodného partnera v prípade zvažovania o spolupráci s ním.
11 Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci - informácie z obchodného registra
- informácie zo živnostenského registra
- informácie z registra organizácií ŠÚ SR
- informácie o konečných užívateľoch výhod
Účtovníci, audítori, daňoví poradcovia a pod. by si v rámci tzv. starostlivosti povinnej osoby vo vzťahu ku klientovi vyplývajúcej zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov mali „preveriť" svojho (nového) klienta pri uzatváraní obchodného vzťahu a v zákonom stanovených prípadoch aj svojho (existujúceho) klienta. Zistenie vlastníka nehnuteľností a tiarch zapísaných na liste vlastníctva napr. pri kúpe nehnuteľnosti alebo pri (dokladovej) inventúre majetku ako jednej z podmienok úplne a správne vedeného účtovníctva.
12 Kataster nehnuteľností informácie o vlastníkoch nehnuteľností vyhľadávanie a generovanie listov vlastníctva
Tab_20210918_01