EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Štruktúra programov Národného strategického rámca 2007-2013 (okrem OPIS)

Img_20210607_01

Webové stránky EK pre jednotlivé OP

1
EPZF a EPFRV
2
OP Doprava
3
OP Zivotne prostredie
4
Regionalny OP
5
OP Vyskum a vyvoj
6
OP Informatizacia spolocnosti
7
OP Zamestnanost a socialna inkluzia
8
OP Konkurencieschopnost a hosp. rast
9
OP Vzdelavanie
10
OP Zdravotnictvo
11
OP Central Europe
12
OP Juhovychodna Europa
13
OP cezhranicnej spoluprace HU-SK
14
OP cezhranicnej spoluprace PL-SK
15
OP Technicka pomoc
16
OP Bratislavsky kraj
17
OP cezhranicnej spoluprace SK-CR
18
OP cezhranicnej spoluprace HU-SR-RO-UA
19
OP cezhranicnej spoluprace AT-SK
20
Interact II
21
OP Rybne hospodarstvo
22
Norsky financny mechanizmus NFM a EHP
23
Svajciarsky financny mechanizmus
24
Direct Payments
QR_20210807_01_01

Rozpočet programovacieho obdobia 2007-2013


Na webovej stránke NSRR sú uvedené alokácie pre jednotlivé operačné programy. Druhá tabuľka je aktualizovaná a doplnená o ďalšie programy pomoci mimo NSRR


Operačný program obdobia 2007-2013 Fond ERDF,
mln. Eur
Fond KF,
mln. Eur
Fond ESF,
mln. Eur
Fond EAFRD,
mln. Eur
Fond EFF,
mln. Eur
Spolu,
mln. Eur
Operačný program obdobia 2007-2013 Rozpočet EÚ,
mln. Eur
Rozpočet SK,
mln. Eur
Rozpočet spolu,
mln. Eur
Program rozvoja vidieka (EPFRV) 1 996.9 1 996.9 EPZ F a EPFRV 3 512.6 0.0 3 512.6
OP Doprava 830.7 2 329.5 3 160.2 OP Doprava 3 206.9 638.8 3 845.7
OP Životné prostredie 250.8 1 569.2 1 820.0 OP Životne prostredie 1 820.0 321.2 2 141.2
Regionálny OP 1 554.5 1 554.5 Regionálny OP 1 554.5 274.3 1 828.8
OP Výskum a vývoj 1 209.4 1 209.4 OP Výskum a vývoj 1 209.4 213.4 1 422.8
OP Informatizácia spoločnosti 843.6 843.6 OP Informatizacia spoločnosti 988.1 174.4 1 162.5
OP Zarrestnanosť a sociálna inklúzia 941.3 941.3 OP Zamestnanost a sociálna inkluzia 941.3 166.1 1 107.4
OP Konkurencieschopnosťa hosp. rast 968.3 968.3 OP Konkurencieschopnost a hosp. rast 777.0 137.1 914.1
OP Vzdelávanie 542.7 542.7 OP Vzdelávanie 542.7 95.8 638.5
OP Zdravotníctvo 250.0 OP Zdravotnictvo 250.0 44.1 294.1
OP Central Európe 246.0 52.3 298.3
OP Juhovýchodná Európa 206.7 38.4 245.1
OP cezhranicnej spolupráce HU-SK 176.5 31.1 207.6
OP cezhranicnej spolupráce PL-SK 157.4 27.8 185.2
OP Technická pomoc 97.6 OP Technická pomoc 97.6 17.2 114.8
OP Bratislavský kraj 95.2 OP Bratislavsky kraj 95.2 16.8 112.0
OP cezhranicnej spolupráce SK-CR 92.7 16.4 109.1
OP cezhranicnej spolupráce HU-SR-RO-UA 68.6 0.0 68.6
Európska územná spolupráca 227.3 227.3 OP cezhranicnej spolupráce AT-SK 59.9 13.5 73.4
Interact II 40.0 0.0 40.0
OP Rybné hospodárstvo 12.9 12.9 OP Rybne hospodárstvo 13.7 5.2 18.9
Norsky finančný mechanizmus a EHP 74.3 11.5 85.8
Švajčiarsky finančný mechanizmus 41.0 6.1 47.2
Direct Payments 236.3 0.0 236.3
Spolu 6 327.3 3 898.7 1 484.0 1 996.9 12.9 13 719.9 Spolu 16 408.5 2 301.7 18 710.2
Programy Národného strategického rámca (NSRR)
Tab_20210807_03

Rozpočet pre Globálne granty obdobia 2007-2013


Globálne granty sú finančné nástroje do ktorých boli alokované časti operačných programov a boli riadiacim orgánom zverené externému subjektu. Sú spravidla implementované prostredníctvom projektov s malým finančným objemom, určených napr. na riešenie vybraných problematických otázok v súvislosti so znižovaním regionálnych disparít v oblasti sociálneho vylúčenia, služieb zamestnanosti, alebo podpory malých a stredných podnikateľov.

Rizikové kapitálové fondy, záručné fondy a pôžičkové fondy určené najmä pre malé a stredné podniky, alebo fondy rozvoja miest investujúce do verejno-súkromných partnerstiev alebo iných projektov rozvoja miest, resp. fondy alebo stimulačné schémy zamerané na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie v oblasti bývania, vrátane existujúceho bývania, ktorými môže RO implementovať časť OP.

EK v spolupráci so skupinou EIB a troma ďalšími partnerskými inštitúciami – EBRD, CEB (Council of Europe Development Bank) a KfW (banková skupina Kreditanstalt für Wiederaufbau) vyvinula sériu nástrojov:
- na finančnú podporu pre malé a stredné podniky (JEREMIE)
- podporu pre udržateľný mestský rozvoj (JESSICA)
- podporu prípravy najmä veľkých projektov (JASPERS)
- mikro-úvery pre malé podniky a pre podnikanie sociálne vylúčených osôb (JASMINE)

Finančný nástroj Poskytovatel' Zdroje, mln Eur Typ zdrojov Dátum začatia
JESSICA Štátny fond rozvoja bývania 11,5 mil. Úverové zdroje - nízke úverové sadzby 2013
JEREMIE - portfóliové záruky prvej straty EIF 43 mil. Záruka 2013
JEREME - portfóliové zdieľanie rizika EIF 18,3 mil. Pôžička 2014
JEREMIE - nástroj rizikového kapitálu EIF 31 mil. Vlastné imanie 2013
Mikrofinancie Progress EIF 1,3 mil. Mikrofinancovanie 2014
SlovSEFF - Slovenský rámec pre
financovanie udržateľnej energie
EBOR + Medzinárodný fond na podporu odstavenia JE Bohunice (BIDSF) 60 mil. (SlovSEFF 1) Nástroj na zdieľanie rizika (pôžička) pre MSP/samosprávy 2007 (SlovSEFF 1)
90 mil. (SlovSEFF II) 2010 (SlovSEFF II)
40 mil. (SlovSEFF III) 2014 (SlovSEFF III)
MunSEFF - Rámec na financovanie projektov
municipalit - Energetická efektívnosť
EBOR 10 mil. (MunSEFF 1) Úverové zdroje 2011
90 mil. (MunSEFF II)
Štátny fond rozvoja bývania Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB ) 154,9 mil. na pôžičky, 0,07 mil. na granty (v roku 2013) Úverové zdroje -zvýhodnené pôžičky
Environmentálny fond Environmentálny fond 6,5 mil. na pôžičky, 32.5 mil. na granty (v roku 2012) Úverové zdroje -výhodná úverová sadzba vo výške 1 % 2004
SZRB záruky a pôžičky SZRB 290 mil. (záruky poskytnuté v rokoch 2030-2013) Úvery, záruky, Mikrofinancovanie 2010
SBA kapitálové financovanie
a mikro financovanie
SBA n.a. (vyplatené: 0,9 mil. mikrofinancovanie a 59,5 mil. vlastné imanie Mikrofinancovanie, kapitálové financovanie 2007 (kapitálové nástroje) a 2010 (mikrofinancovanie)
Ekofond Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6,6 mil. (od roku 2008) Granty 2007
Spolu 946,1 mln.
Tab_20210808_01

Porovnanie štruktúry rozpočtu 2007-2013 - Česká republika

Názov OP/ROP Riadiaci orgán Alokácia v mld. Kč
OP Doprava Ministerstvo dopravy 173.96
OP Životné prostredie Ministerstvo životného prostredia 147.63
ROP 140.46
ROP pre NUTS II Severozápad RR Severozápad (Ústí nad Labem) 22.35
ROP pre NUTS II Moravskosliezko RR Moravskosliezko (Ostrava) 21.55
ROP pre NUTS II Juhovýchod RR Juhovýchod (Brno) 21.55
ROP pre NUTS II Stredná Morava RR Severovýchod (Olomouc) 19.95
ROP pre NUTS II Severovýchod RR Severovýchod (Hradec Králové) 19.95
ROP pre NUTS II Juhozápad RR Juhozápad (České Budějovice) 18.35
ROP pre NUTS II Stredné Čechy RR Stredné Čechy (Praha) 16.76
OP Podnikanie a inovácie Ministerstvo priemyslu a obchodu 91.77
OP Výskum a vývoj pre inovácie Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy 62.24
OP Vzdelávanie pre konkurencieschop nosť Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy 55.06
OP Ľudské zdroje a zamestnanosť Ministerstvo práce a sociálnych vecí 55.06
Integračný operačný program Ministerstvo pre miestny rozvoj 47.88
OP Technická pomoc Ministerstvo pre miestny rozvoj 7.18
OP Praha – Konkurencieschopnosť Magistrát hlavného mesta Prahy 7.18
OP Praha – Adaptabilita Magistrát hlavného mesta Prahy 3.19
OP Medziregionálna spolupráca
OP Nadnárodná spolupráca
OP Cezhraničná spolupráca ČR – Bavorsko
OP Cezhraničná spolupráca ČR – Poľsko Ministerstvo pre miestny rozvoj 6.38
OP Cezhraničná spolupráca ČR – Rakúsko
OP Cezhraničná spolupráca ČR – Slovensko
OP Cezhraničná spolupráca ČR – Sasko
INTERACT II
ESPON 2013
Tab_20210808_02