EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Proces uzatvorenia Partnerskej dohody v r. 2014


Príprava programovacieho obdobia 2014-2020 sa niesla v znamení hesla Kohézie. Politika súdržnosti EÚ a stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu sa stali základom programového dokumentu Partnerská dohoda.
Partnerská dohoda formulovala tri ciele:
- Investovanie do rastu a zamestnanosti
- Investície do Európskej územnej spolupráce
- Zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu
Diskusie k budúcej podobe politiky súdržnosti EÚ prebiehali už od roku 2007 za aktívnej účasti SR. Prvé legislatívne návrhy pre politiku súdržnosti EÚ zverejnila Európska komisia 6. októbra 2011.

Boli nastavené aj podmienky pre čerpanie pomoci v jednotlivých rezortoch - „ex-ante kondicionality“, požadovala sa existencia plánov a metodík, medzi nimi napr. vypracovanie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na MŠ SR v rámci OP Výskum a inovácie.
V dokumente sa nachádza i záväzok uplatňovať „princíp partnerstva“ t.j. od začiatku sa predpokladala participácia Únie miest a obcí Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Grémia tretieho sektora, univerzít, SAV, atď. Partnerstvo sa malo týkať všetkých etáp životného cyklu od plánovania až po uskutočnenie programu.

QR_20210726_01

Riadiace dokumenty Urbact III

2015.07.28
USEAct Nitra Action Plan
2015.10.20
OPENCities Baseline study
2015.10.20
OPENCities Nitra Local Action Plan
2015.10.22
OPENCities Final Report
2015.10.22
Towards URBACT III in Slovak
2015.10.26
URBACT Project Results First Edition
2015.10.26
URBACT Project Results Second Edition
2015.10.26
URBACT III Call for Proposals Action Planning Networks
2015.10.26
URBACT III Guide to Action Planning Networks
2015.10.26
Caf Europa Presentation Flyer
2015.10.26
SYNERGIE-CTE Pratical Guide for Phase 1 Applications
2015.10.26
URBAN DEVELOPMENT POLICY IN THE EUROPEAN UNION Presentation
2015.12.03
Creative SpIN Baseline Study
2015.12.03
Creative SpIN Final report
2015.12.03
Creative SpiN Koice Local Action Plan
2016.03.22
OP URBACT III (2014 2020)Vzva na podvanie nvrhov pre tvorbu15 implementacnch siet
QR_20210807_01_01

Riadiace dokumenty Interact III

2014.12.20
Program spoluprce INTERACT III 2014 - 2020, verzia 2.8, 20. december 2014
QR_20210807_02_01

Riadiace dokumenty OP Rybne hospodarstvo

2015.07.15
OP Rybn hospodrstvo 2014  2020
QR_20210807_03_01

Riadiace dokumenty OP Efektívna verejná správa

2018.05.11
Zmer nrodnho projektu "Zlepenie  verejnch  politk  voblasti  dopravy" OP EVS na obdobie 2014-2020
QR_20210808_01_01

Riadiace dokumenty pre obdobie 2014-2020

2014.04.01
Analza rozvojovho potencilu reginov SR, 01. 04.2014, 377 str., KPMG, Aurex
2014.06.24
Tlacov konferencia R. Fica aL. Vneho s komisrom EK pre reg. rozvoj J. Hahnom
2017.08.16
Partnersk dohoda SR v. 2.0, 16. 08. 2017, 296 str.
2017.08.16
Popis vykonanych zmien, 16.08.2017, 11 str.
2017.09.01
Akcn pln na posilnenie transparentnosti a zjednoduenia implementcie EIF, 54 str.
2017.12.21
Systm riadenia EIF, verzia 6, 21.12.2017, 249 str.
2017.12.21
Komentre, 29.06.2018, 23 str.
2018.02.21
Systm fin. riadenia EIF 2014-2020, 21.02.2018, 109 str.
QR_2021081_01_01