EUROFONDY, DOTÁCIE SR

Sú Eurofondy pre Slovensko výhodné?


Dostalo Slovensko z rozpočtu EÚ viac, ako doň prispelo? Je kľúčová otázka, ktorá zostáva nezodpovedaná po celý čas. Nominálne je čistá pozícia SR voči EÚ pozitívna a suma pomoci sa v súčasnosti pohybuje na úrovni dvojnásobku voči platbám. Čo ostáva v hmle je reálny úžitok z tejto pomoci pre bežného človeka. A po odpočítaní zbytočných nákupov a miery predraženia je takmer isté, že odpoveď bude NIE. To jest slovenskí daňoví poplatníci zaplatili do rozpočtu EÚ viac, než bol reálny úžitok z pomoci EÚ.

To neznamená, že členstvo v EÚ je nevýhodné. Znamená to len, že výhody súviseli s inými faktormi: colnou a menovou úniou, voľným pohybom prac. sily a kapitálu a pod. To všetko (a ešte niečo naviac) by sme tu mali i keby sme do rozpočtu Únie ničím neprispievali a nič z neho nedostávali.

Zdroj: ec.europa.eu/budget Img_20210727_01

Platby členských štátov do rozpočtu EÚ


Platby členských štátov do rozpočtu EÚ sú stanovené na úrovni 2% HDP danej krajiny. Programy pomoci EÚ sú nastavené tak, aby sa prostriedky prerozdeľovali od bohatśích štátov k chudobnejším. Tak sa formuje rozdiel medzi platbami do rozpočtu EÚ a výpatami z neho ako tzv. čistá pozícia daného štátu voči rozpočtu EÚ. Na grafoch sú uvedené výšky príspevkov a čisté pozície členských štátov za rok 2017.

Webstránka EU expenditure and revenue 2014-2020
Img_20210808_02

Zborník príspevkov, Konferencia - Verejné diskusné fórum SR vo vnútri alebo mimo EÚ? 2. marec 2012, Banská Bystrica


Z pohľadu ekonomickej dimenzie: Môžeme konštatovať, že aj pri najhorších scenároch má SR možnosť zostať čistým príjemcom, za predpokladu absorbčnej kapacity čerpania eurofondov.
Je Slovensko čistým príjemcom? Je - máme na mysli čistý rozdiel medzi povinnými odvodmi a príjmami z fondov EÚ.

Zaujímavé sú 2 ukazovatele:
1. Čistá finančná pozícia - dostaneme ju keď odrátame celkové odvody a príspevky do EÚ od celkových príjmov z EÚ -je to suma, ktorú môžeme použiť na realizáciu projektov (tretí stĺpec v poradí)
2. Údaj o výhodnosti čerpania z eurofondov = príjmy - výdavky (predposledný stĺpec)


Ekonomické výhody členstva v EÚ
• Jednotný európsky trh transformuje Európu na najväčší obchodný blok
• HDP v EÚ (ukazovateľ za rok 2011) -12 200 mld eur
• spolu s USA vytvára transatlantická ekonomika najväčší svetový trh, ktorý ročne vygeneruje cca 3 500 mld eur
• G-3 (EÚ. USA. Čína) spolu predstavujú 60 % svetovej ekonomiky Img_20210808_03

Porovanie priamych zahraničných investícií (PZI) s pomocou v rámci Eurofondov

Obdobie PZI, mil. EUR Vládne stimuly, mil. EUR Prac. miest Región % z novoutv. prac. miest
2002 – 2007 5 223 1 040 34 289 Trenčiansky 0
2008 - 2012 1 523 343 12 583 Trnavskom 18
Banskobystrický 0
Prešovský 0
Tab_20210808_04

Výročné správy Úradu vlády

2014
VS2014
2015
VS2015
2016
VS2016
2017
VS2017
QR_20210808_05_01